EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Opracovávejte města zvenčí

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Opracovávejte města zvenčí

„A protož vyjdětež z prostředku jejich, a oddělte se, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás.“ (2Kor 6,17)

Jako Boží lid, který zachovává přikázání, musíme opustit města. Tak, jak to činil Enoch, musíme ve městech pracovat, ale ne v nich bydlet. (Country Living 31)

Tak dalece, jak je to jen možné, by naše instituce měly být zřízeny mimo města. … Není Boží vůlí, aby se Jeho lid usazoval ve městech, kde je neustálý ruch a zmatek. Děti Božího lidu by toho měly být ušetřeny; neboť celá struktura města je spěchem, ruchem a hlukem demoralizována. Pán si přeje, aby se Jeho lid přestěhoval na venkov, kde se může usadit a pěstovat své vlastní ovoce a zeleninu, a kde jejich děti mohou být v přírodě přivedeny do přímého kontaktu s dílem Božím. Vyveďte své rodiny z měst - to je mé poselství.

Pravda se musí říkat, ať již lidé uposlechnou či nikoli (viz Ez 2,7). Města jsou naplněna pokušením. Měli bychom plánovat svou práci takovým způsobem, abychom do nejvyšší možné míry uchránili naši mládež před touto nákazou.

Města se mají opracovávat zvenčí. Boží posel řekl: „Cožpak nemají být města varována? Ano; nikoli však Božím lidem bydlícím v nich, ale Božím lidem navštěvujícím je, aby je varovali před tím, co přichází na zem.“ (Country Living 30)

Když nějaký národ oplývá nepravostí, má stále slyšet nějaký hlas, který dává varování i naučení, jako byl slyšet Lotův hlas v Sodomě. Přesto Lot mohl uchránit svou rodinu před mnohými zly, kdyby býval nezřídil svůj domov v tomto bezbožném, poskvrněném městě. Všechno, co Lot a jeho rodina vykonali v Sodomě, by mohli vykonat, i kdyby byli žili v určité vzdálenosti od města. Enoch chodil s Bohem, a přesto nežil uprostřed žádného města poskvrněného všemi druhy násilí a bezbožnosti, jako žil Lot v Sodomě. (Ev 78)

On Enoch nezřídil svůj příbytek mezi bezbožnými. … Usadil se se svou rodinou tam, kde ovzduší bylo co nejčistší. Potom čas od času vycházel k obyvatelům světa se svým poselstvím, které mu dal Bůh. … Poté, co vyhlásil své poselství, vždy vzal s sebou zpět do svého bydliště v ústraní někoho, kdo přijal varování. (1BC 1087,1088)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy