EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Všecko zkušujte

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Všecko zkušujte

„Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouchu, ale uvnitř jsou draví vlci.“ (Mat 7,15; Ns).

V díle, do něhož jsme byli můj manžel a já povoláni Boží prozřetelností, abychom sehráli svou úlohu, již od svého úplného počátku v letech 1843 a 1844, jsme měli Pána za toho, který pro nás vymýšlel a plánoval, a který své plány skrze své živé nástroje uskutečňoval. Při všem podnikání spojeném s dílem, které jsme měli vykonat, nám byly často ukázány falešné cesty, a cesty pravé a bezpečné byly definovány tak jasně, že mohu po pravdě říci, že mi nejsou neznámé satanovy úmysly, ani způsoby a dílo Boží. Museli jsme namáhat všechny síly své mysli, spolehajíce na moudrost od Boha, aby nás vedla v našem prověřování, když jsme museli přezkoumat různá učení nám představená. Museli jsme zvažovat jejich přednosti a nedostatky ve světle zářícím z Božího Slova a z věcí, které mi Bůh odhalil skrze své Slovo a svědectví, abychom nebyli uvedeni v blud, ani do něho neuváděli jiné. Poddali jsme svou vůli a cesty Bohu a nejopravdověji prosili o Jeho pomoc. A nikdy naše úsilí nebylo marné. Mnohá léta bolestné zkušenosti spojené s dílem Božím mne obeznámila se všemi možnými druhy falešných hnutí. Mnohokrát jsem byla poslána na rozličná místa s poselstvím: „Na onom místě mám pro tebe práci. Budu s Tebou.“ Když nastala vhodná příležitost, dal mi Pán poselství pro ty, kteří mívali falešné sny a vidění, a na Boží příkaz jsem v síle Kristově vydávala své svědectví. …

Během minulých 45 let jsem se musela setkávat s lidmi, kteří prohlašovali, že mají od Boha poselství pokárání pro druhé. Tato odrůda náboženského fanatismu se od roku 1844 objevovala znovu a znovu. Satan působil mnoha způsoby, aby nastolil blud. Některé věci, o nichž se v těchto viděních mluvilo, se udály. Avšak mnohé věci - týkající se času Kristova příchodu, ukončení doby milosti a událostí, které měly nastat - se ukázaly naprosto falešnými. …

„Dávejte tedy pozor, jak slyšíte“ (Luk 8,18; Ns), tak zní Kristovo varování. … Důkladně prozkoumávejte, „všechny věci zkušujte“ (1Tess 5,21; KJB). … Toto je Boží rada. Budeme jí dbát? (2SM 78,79).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy