EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Podvrhy!

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Podvrhy!

„K zákonu a svědectví: jestliže nemluví podle tohoto slova, je to proto, že v nich není žádného světla.“ (Iz 8,20; KJB).

Lid Boží je nasměrován k Písmu svatému, jako ke své záštitě proti vlivu falešných učitelů a klamné moci duchů temna. Satan používá všech možných triků, aby zabránil lidem získat z Bible poznání, neboť její jasné výroky odhalují jeho klamy. Při každém oživení Božího díla je kníže zla podnícen k intenzívnějšímu působení. Nyní vynakládá své nejkrajnější úsilí ke konečnému boji proti Kristu a Jeho následovníkům. Brzy má před námi započít poslední veliký svod. Antikrist má před našima očima ukázat své zázračné skutky. Podvrh bude tak dokonale podobný pravému, že nebude možné je od sebe rozeznat, jedině pomocí Písma svatého. Svědectvím Písma musí být vyzkoušeno každé tvrzení a každý zázrak. …

Člověk, který pokládá činění divů za zkoušku své víry, shledá, že satan může skrze různé klamy činit zázraky, které vypadají jako pravé.

Satan je prohnaný nepřítel a předloží rafinované klamy, aby zatemnil a zmátl lidskou mysl a vymýtil spasitelné nauky. Ti, kdo nepřijímají Slovo Boží právě tak, jak je napsáno, budou chyceni do jeho pasti.

Zlí andělé jsou nám v patách každém okamžiku. … Získávají nová území a činí před našimi zraky divy a zázraky. …

Někteří budou pokoušeni přijmout tyto zázraky za zázraky Boží. Před námi budou uzdravováni nemocní. Divy budou činěny před našima očima. Jsme připraveni na zkoušku, která na nás přijde, až se satanovy divy plněji projeví? Zdali nebude mnoho duší chyceno do osidel a zajato? Mysl mnohých se připravuje k přijetí těchto lživých divů tím, že se odvrací od jasných nařízení a přikázání Božích, a že naslouchá báchorkám. Všichni nyní musíme usilovat o to, abychom se připravili na zápas, kterého se musíme brzy zúčastnit. Víra v Boží slovo, studované na modlitbách a uplatňované v životě, bude naší záštitou před satanovou mocí a učiní z nás vítěze skrze krev Kristovu. (RB 47,48).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy