EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Soud v tisíciletí

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Soud v tisíciletí

„Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme? Co pak tyto časné věci?“ (1Kor 6,3)

Během tisíce let, mezi prvním a druhým vzkříšením, se bude konat soud nad bezbožnými. Apoštol Pavel poukazuje na tento soud jako na událost, která následuje po druhém příchodu. „Nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí.“ (1Kor 4,5; Ns) Daniel prohlašuje, že když přišel Starý dnů, „soud byl dán svatým Nejvyššího.“ (Dan 7,22; KJB) V této době budou spravedliví kralovat jako králové a kněží Boží. Jan praví ve Zjevení: „I viděl jsem stolice, a posadili se na nich, i dán jest jim soud.“ „Budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.“ (Zj 20,4.6) Bude to v této době, kdy, jak předpověděl Pavel, „svatí svět souditi budou.“ (1Kor 6,2) Spolu s Kristem budou soudit bezbožné, srovnávajíce jejich činy s knihou Zákona, s Biblí, a rozhodnou každý případ podle skutků vykonaných v těle. Pak je bezbožným, podle jejich skutků, vyměřen trest, který musí podstoupit, a je zaznamenán proti jejich jménu v knize smrti.

Také satan a zlí andělé budou souzeni Kristem a Jeho lidem. Pavel praví: „Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme?“ (1Kor 6,3) A Juda prohlašuje, že „anděly, kteří nezachovali své knížectví, ale opustili vlastní příbytek, zachovává ve věčných poutech pod mrákotou k soudu velikého dne.“ (Juda 6; Ns)

Na konci tisíce let dojde ke druhému vzkříšení. Tehdy budou bezbožní vzkříšeni z mrtvých a ukáží se před Bohem k vykonání práva zapsaného. (dle Žalm 149,9) Takto praví pisatel Zjevení poté, když vylíčil vzkříšení spravedlivých: „Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo.“ (Zj 20,5; Ns) A co se týče bezbožných, Izaiáš prohlašuje: „Shromážděni budou, tak jako shromažďováni bývají vězňové do žaláře, a zavříni budou u vězení; po mnohých, pravím, dnech navštíveni budou.“ (Iz 24, 22) (GC 660,661)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy