EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristus se vrací

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristus se vrací

„Prorokoval pak také o nich sedmý od Adama Enoch, řka: Aj, Pán se béře s svatými tisíci svými, aby učinil soud všechněm.“ (Juda 14.15)

Na konci tisíce let se Kristus opět vrací na zem. Je doprovázen zástupem vykoupených a suitou andělů. Jak sestupuje ve strach nahánějícím majestátu, přikazuje bezbožným mrtvým, aby vstali a přijali svůj rozsudek. Vycházejí, mohutný zástup, nespočetný jako písek mořský. Jaký to kontrast k těm, kteří povstali při prvním vzkříšení. Spravedliví byli oděni nesmrtelným mládím a krásou. Bezbožní nesou stopy nemoci a smrti.

Každé oko v onom obrovském zástupu se obrací, aby spatřilo slávu Syna Božího. Zástupy bezbožných jedním hlasem volají: „Požehnaný, kterýž se béře ve jménu Páně!“ Není to však láska k Ježíši, která podněcuje k tomuto zvolání. Moc pravdy si tato slova vynucuje z neochotných úst. Jak vešli bezbožní do svých hrobů, tak z nich vycházejí - se stejným nepřátelstvím vůči Kristu a s tímtéž duchem vzpoury. Nedostává se jim nové zkušební lhůty, ve které by napravili chyby svého minulého života. Ničeho by se tím nedosáhlo. Život v přestoupení neobměkčil jejich srdce. Kdyby jim byla poskytnuta další zkouška, prožili by ji stejně jako první - v nedbání požadavků Božích a v podněcování vzpoury proti Němu.

Ježíš Kristus sestupuje na horu Olivetskou, odkud po svém vzkříšení vystoupil na nebesa a kde andělé opakovali zaslíbení o Jeho návratu. Prorok praví: „Přijde Hospodin, Bůh můj, a všickni svatí s Ním.“ „I stanou nohy jeho v ten den na hoře Olivetské, kteráž jest naproti Jeruzalému od východu, a rozdvojí se hora Olivetská napoly … údolím velmi velikým.“ „A bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin jediný a jméno jeho jedno.“ (Za 14,5.4.9) Jak Nový Jeruzalém sestupuje z nebe ve své oslňující nádheře, spočívá na místě očištěném a připraveném k jeho přijetí, a Kristus se svým lidem i anděly vstupuje do Svatého města. (GC 662,663)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy