EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Blahoslavení ti, kdo si perou svá roucha

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Blahoslavení ti, kdo si perou svá roucha

„Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli přístup ke stromu života a aby branami vstoupili do města.“ (Zj 22,14; Ns)

Myslíme si, že se nakonec dostaneme do nebe a připojíme se k nebeskému chóru? Co se týká charakteru, vyjdeme z hrobu právě takoví, jací do něj vejdeme. … Nyní je čas na praní a žehlení. …

Jan viděl Boží trůn a okolo onoho trůnu zástup a zeptal se: Kdo jsou tito? Odpovědí bylo: „To jsou ti, kteříž … umyli roucha svá, a zbílili je ve krvi Beránkově.“ (Zj 7,14) Kristus je vede k pramenům vod živých a tam se nachází strom života a tam je předrahý Spasitel. Zde je nám představen život, který se měří životem Božím. Tam není žádné bolesti, žalu, nemoci či smrti. Všude panuje pokoj a soulad a láska. …

Nyní je čas přijmout milost a sílu i moc, abychom je spojili s naším lidským úsilím, abychom si mohli vybudovat povahy pro věčný život. Když takto budeme činit, shledáme, že andělé Boží nám budou sloužit a my budeme dědicové Boží a spoludědicové Ježíše Krista. A až zazní poslední zatroubení a mrtví budou povoláni ze svého vězení a budou proměněni hned pojednou, v okamžení, budou na hlavy vítězů vloženy koruny nevadnoucí slávy. Perlové brány se otevřou pro lidi, kteří ostříhali všelikou pravdu a oni vejdou.(dle Iz 26,2) Boj je u konce.

„Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa.“ (Mat 25,34; Ns) Chcete slyšet toto požehnání? Já ano, a věřím, že vy také. Kéž vám Bůh pomůže, abyste mohli vést boje tohoto života a získávat den za dnem vítězství a nakonec být mezi množstvím těch, jež budou metat své koruny k Ježíšovým nohám a rozeznívat zlaté harfy a naplňovat celé nebe nejsladší hudbou. Chci, abyste milovali mého Ježíše. … Neodmítejte mého Spasitele, neboť On za vás zaplatil nekonečnou cenu. V Ježíši zřím nesrovnatelné půvaby a chci, abyste je viděli i vy. (IHP 369)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy