EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Satan a trojnásobný svazek

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Satan a trojnásobný svazek

„A klaněli se drakovi, kterýž dal moc šelmě.“ (Zj 13,4)

„Měla dva rohy, podobné rohům Beránkovým, ale mluvila jako drak.“ (Zj 13,11) Ačkoli vyznávají, že jsou následovníky Beránka Božího, jsou lidé naplněni duchem draka. Vyznávají, že jsou tiší a pokorní, avšak mluví a vydávají zákony duchem satanovým, ukazujíce svými skutky, že jsou opakem toho, co o sobě vyznávají. Tato beránku podobná moc se spojuje s drakem v boji proti těm, kteří zachovávají přikázání Boží a mají svědectví Ježíše Krista. A Satan se spojuje s protestanty a papeženci, jednaje s nimi v dohodě jako bůh tohoto světa, poroučeje lidem, jako kdyby byli poddanými jeho království, aby je ovládal, řídil a kontroloval dle své libosti. Jestliže lidé nepřistoupí na to, aby pošlapávali přikázání Boží, projeví se duch draka. Budou vězněni, přiváděni před soudy a trestáni. „Rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých.“ „Dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni.“ (Zj 13,16.15) Takto si satan přisvojuje výsadní práva Toho, kterýž sám má jméno Jehovah. Člověk hřícha se posadil na stolici Boží, prohlašuje se za Boha a vystupuje jako by byl vyšší Boha. (dle Ez 28,2; 2 Tes 2,4)

Zjevný je rozdíl mezi těmi, kteří nesou pečeť Boží a těmi, kteří se klanějí šelmě a obrazu jejímu. Věrní služebníci Páně zakusí nejkrutější protivenství od falešných učitelů, kteří neposkytnou svůj sluch slovu Božímu, a kteří připravují kameny úrazu, aby je stavěli do cesty těm, kdo chtějí slyšet. Avšak Boží lid se nemá strachovat. Satan nemůže překročit svoji mez. Hospodin bude záštitou svému lidu. Považuje bezpráví činěné Jeho služebníkům kvůli pravdě za bezpráví způsobené Jemu. Když bude učiněno poslední rozhodnutí, když se všichni postaví na určitou stranu, buď za Krista a přikázání, anebo za velkého odpadlíka, Bůh povstane ve své moci a ústa těch, kteří se mu rouhají, budou navždy uzavřena. Každá nepřátelská mocnost přijme svůj trest. (Letter 28, 1900)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy