EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Porušení pravdy

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Porušení pravdy

„Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto, nevěřte.“ (Mat 24,23)

Před posledním rozvinutím díla odpadnutí dojde ke zmatení víry. Nebude zde jasných a rozhodných představ týkajících se tajemství Božího. Jedna pravda za druhou bude porušována. (ST 28.5.1894)

Poté, co bude pravda hlásána na svědectví všem národům, začne působit všemožná síla zla a mysl lidí bude zmatena mnoha hlasy, které budou volat: „Aj, zde je Kristus, aj, tam je Kristus. Tady je pravda, mám poselství od Boha, posílá mne s velkým světlem.“ Poté budou odstraňovány mezníky a dojde k pokusu strhnout pilíře naší víry. Bude vynaloženo rozhodnější úsilí k vyvýšení falešného dne odpočinku a uvržení neúcty na samotného Boha nahrazením dne, který požehnal a posvětil. Tato falešná sobota má být vynucována tvrdým zákonem. (7BC 985)

V budoucnu mají nastat podvody všeho druhu a my pod svýma nohama potřebujeme pevný základ. Pro stavbu potřebujeme pevné pilíře. Ani špendlík nemá být odstraněn z toho, co Pán upevnil. Nepřítel zavede falešná učení, jako například to, že není žádné svatyně. Toto bude jedním z bodů, při kterém nastane odvrácení se od víry. (dle 1Tim 4,1) (Ev 224)

Budou falešné sny a falešná vidění, jež obsahují trochu pravdy, ale odvedou pryč od původní víry. Pán dal lidem pravidlo, kterým je odhalí: „K zákonu a svědectví! Jestliže nemluví podle tohoto slova, je to proto, že v nich není žádného světla.“ (Iz 8,20; KJB) (2SM 94)

Jak se budeme blížit konci času, lež bude tak promíchána s pravdou, že jen ti, které vede Duch svatý, budou schopni rozlišit pravdu od bludu. Musíme se snažit ze všech sil, abychom ostříhali cesty Hospodinovy. Nesmíme se v žádném případě odvrátit od Jeho vedení, abychom svoji důvěru skládali v člověku. Hospodinovým andělům je uloženo, aby drželi přísnou stráž nad těmi, kteří svou víru skládají v Hospodinu, a tito andělé mají být naší zvláštní pomocí v každém čase nouze. Na každý den máme přistupovat k Pánu v plné jistotě víry a obracet se k Němu o moudrost. … Ti, kteří se řídí Slovem Hospodinovým, budou s jistotou činit rozdíl mezi lží a pravdou, mezi hříchem a spravedlností. (7BC 907)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy