EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Připravte se, připravte se, připravte se

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Připravte se, připravte se, připravte se

„Připrav se, aby ses setkal se svým Bohem, ó Izraeli.“ (Am 4,12; KJB)

Představte si, že by se dnes měl Kristus zjevit na nebeských oblacích; kdo … by byl připraven setkat se s Ním? Dejme tomu, že bychom měli být přeneseni do nebeského království právě takoví, jací jsme. Byli bychom připraveni připojit se ke svatým Božím, žít v souladu s královskou rodinou, s dětmi nebeského Krále? Jakou přípravu jste učinili k soudu? Učinili jste pokoj s Bohem? Spolupracujete s Ním? Snažíte se pomoci těm, kteří jsou kolem vás, kteří žijí ve vašem domě, v sousedství, těm, s nimiž se stýkáte a jež neostříhají Boží přikázání? … Připravujete se na setkání s Králem? …

Kdyby nám to bylo dovoleno a my jsme byli vpuštěni do nebe takoví, jací jsme, kolik z nás by bylo schopno pohlédnout na Boha? Kolik z nás je oděno svatebním rouchem? Kolik z nás je bez poskvrny, vrásky neb čehokoliv takového? Kolik z nás je hodných obdržet korunu života? … Postavení nečiní člověka hodného koruny života. Je to Kristus zformován v člověku (Gal 4,19), co jej činí hodným získat korunu života, která nikdy neuvadá. (GCB, 6.4.1903).

Byla jsem upozorněna na ostatky na zemi. Anděl jim pravil: „Chcete ujíti sedmi posledním ranám? … Jestli ano, musíte zemřít, abyste mohli žít. Připravte se, připravte se, připravte se! Musíte vykonat větší přípravu než doposud. … Obětujte všechno Bohu. Položte vše na Jeho oltář - sebe, majetek a všechno ostatní - jako živou oběť.

Vejít do nebeské slávy lze jen za cenu všeho. (EW 66,67).

Kristus přichází s mocí a velikou slávou. Přichází ve své vlastní slávě a slávě Otce. … Zatímco bezbožní budou utíkat z Jeho přítomnosti, Kristovi následovníci se budou radovat. … Svým věrným následovníkům byl Kristus na každý den společníkem a důvěrným přítelem. Žili v úzkém spojení, ve stálém obecenství s Bohem. Nad nimi vzešla sláva Hospodinova. … Nyní se radují v jasných paprscích lesku a slávy Krále v Jeho majestátu. Jsou připraveni pro život v nebi, protože mají nebe ve svých srdcích. (COL 420,421).

Jestliže jste dnes v souladu s Bohem, jste připraveni, kdyby Kristus přišel dnes. (IHP 227).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy