EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Největší dílo na světě

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Největší dílo na světě

„Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“ (Mar 16,15)

„Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření,“ (Mar 16,15) je Kristův příkaz Jeho následovníkům. Neznamená to, že jsou všichni povoláni, aby se stali kazateli nebo misionáři v běžném slova smyslu; avšak všichni mohou být Jeho spolupracovníky ve zvěstování „radosti veliké“ svým spolubližním. Tento příkaz je dán všem - velkým i malým, vzdělaným i neučeným, starým i mladým. (Ed 264).

Na každém, kdo zná pravdu pro přítomnou dobu, spočívá odpovědnost za její zvěstování jiným. Kristovi služebníci jsou do značné míry odpovědni za blaho a spásu světa. Mají být spolupracovníky s Bohem v díle získávání duší pro Krista. (RH 10.3.1904).

Kristus, a to Kristus ukřižovaný, je tématem, které přitahuje hříšníkovo srdce. Ježíš na golgotském kříži zjevil světu lásku, která nemá obdoby. Takového Jej představte hladovějícím zástupům a světlo Jeho lásky povede lidi ze tmy ke světlu, z hříchu k poslušnosti a pravé svatosti. Nic jiného nemůže probudit svědomí k poznání odporné povahy hříchu než patření na Ježíše na kříži Golgoty. (RH 22.11.1892).

Cožpak členové církve nebudou mít své oči upřeny na ukřižovaném a vzkříšeném Spasiteli, v němž je soustředěna jejich naděje věčného života? Vždyť toto je naše poselství, náš důkaz, naše učení, naše výstraha pro nekající, naše povzbuzení ztrápeným a naděje pro každého věřícího. Jestliže v lidech probudíme zájem, který je přiměje, aby upřeli své zraky na Krista, můžeme ustoupit stranou a pouze je žádat, aby dále upírali své oči na Beránka Božího. … Ten, jehož oči jsou upřeny na Ježíše, opustí vše. Zemře sobectví. Bude ve všem věřit Slovu Božímu, které je tak slavně a úžasně vyvýšeno v Kristu. (6BC 1113).

Výsadou každého křesťana je nejen očekávat, nýbrž také urychlovat příchod našeho Pána Ježíše Krista. Kdyby všichni, kdo vyznávají jeho jméno, přinášeli ovoce k Jeho slávě, jak rychle by bylo símě evangelia rozeseto po celém světě. Rychle by dozrála poslední žeň a Kristus by přišel, aby shromáždil vzácné zrno. (8T 22.23).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy