EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poselství kříže

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Poselství kříže

„Ale ode mne odstup to, abych se chlubil, jediné v kříži Pána našeho Jezukrista, skrze něhož jest mi svět ukřižován a já světu.“ (Gal 6,14)

Bůh mi dal pro svůj lid poselství. …Byli jste koupeni za velikou cenu a všecko, co máte a čím jste, má být použito ke slávě Boží a pro dobro vašich spolubližních. Kristus zemřel na kříži, aby spasil svět od zahynutí v hříchu. Žádá v tomto díle vaši spolupráci. Máte být jeho pomocnou rukou. S opravdovým, neúnavným úsilím se máte snažit zachraňovat ztracené. …

Proměňující moc Kristovy milosti utváří toho, kdo se odevzdává do Boží služby. …Nemůže být již déle lhostejný k hynoucím duším kolem sebe. …Uvědomuje si, že každá část jeho bytosti patří Kristu, který jej vykoupil z otroctví hříchu; uvědomuje si, že každá chvíle jeho budoucnosti byla vykoupena předrahou krví jednorozeného Syna Božího.

Má pro vás golgotská oběť takovou cenu, že jste ochotni podřídit každý jiný zájem dílu záchrany duší? Táž silná touha zachránit hříšné, kterou se vyznačoval život Spasitele, vyznačuje život Jeho skutečného následovníka. Křesťan netouží žít pro sebe. Má radost, že může zasvětit vše co má a čím je do služby svému Mistru. Je poháněn nevýslovnou touhou získávat duše pro Krista. …

Jak mohu co nejlépe oslavit Toho, jemuž patřím stvořením i vykoupením? Toto je otázka, kterou máme klást sami sobě. Ten, kdo je skutečně obrácen, se s úzkostlivou starostí snaží zachraňovat ty, kdož jsou stále v satanově moci. …

Nyní máme již jen málo času, v němž se můžeme připravit pro věčnost. … Lidu je zapotřebí pravdy; ta jim má být zvěstována s opravdovým a věrným úsilím. Duše máme hledat, modlit se za ně a pracovat pro ně. …

Na nás spočívá vážná odpovědnost varovat svět před jeho nadcházející zkázou. …Bůh vyzývá svoji církev, aby povstala a oděla se mocí. Máme získat nesmrtelné koruny, království nebeské; svět, hynoucí v nevědomosti, má být osvícen. (7T 9-12.16).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy