EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Podníceni láskou

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Podníceni láskou

„A totoť přikázaní máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého.“ (1Jan 4,21)

Láska je základem pobožnosti. Ať je vyznání jakékoliv, žádný člověk nemá čistou lásku k Bohu, pokud nemá nesobeckou lásku ke svému bratru. …Rozplyne-li se vlastní já v Kristu, láska vyvěrá ze srdce samovolně. Plnosti křesťanské povahy dosáhneme, když popud k tomu, abychom pomáhali a byli požehnáním druhým, neustále vyvěrá zevnitř - když sluneční jas nebes naplňuje naše srdce a zjevuje se v každém výrazu naší tváře. …

Jsme-li spojeni s Kristem, jsme také spojeni s našimi bližními zlatými články řetězu lásky. Potom se projeví v našem životě Kristův soucit a Jeho slitování. Nebudeme čekati, až k nám budou přivedeni potřební a nešťastní; nebude zapotřebí, aby nás někdo snažně prosil, abychom měli soucit s utrpením druhých. Sloužit potřebným a trpícím bude pro nás stejně přirozené jako pro Spasitele, když chodil a dobře činil. …

Nebeská sláva je v pozvedávání padlých a utěšování zarmoucených. …Bůh nečiní žádného rozdílu národnostního, rasového nebo třídního. … Všichni lidé jsou skrze stvoření jednou rodinou a všichni jsou jedno skrze vykoupení. Kristus přišel zbořit každou dělící zeď, otevřít každé oddělení chrámu, aby každá duše mohla mít volný přístup k Bohu. Jeho láska je tak široká, tak hluboká a tak obsáhlá, že proniká všude. Vytrhuje ze satanova bludného kruhu ubohé duše, které byly podvedeny jeho klamy, a přivádí je na dosah Božího trůnu - trůnu obklopeného duhou zaslíbení. …

Kristus usiluje povznésti všechny, kdož touží být pozvednuti do společenství s Ním, abychom byli jedno s ním, jako On je jedno s Otcem. Dopouští, abychom přišli do styku s utrpením a neštěstím, aby nás vyvedl z našeho sobectví; usiluje v nás rozvinout vlastnosti své povahy - soucit, něžnost a lásku. …

„Jestliže stráž mou držeti budeš,“ praví Pán, „dámť zajisté to, abys chodil mezi těmito přístojícími“ - totiž mezi anděly, kteří obklopují Jeho trůn (Zach 3,7). Spolupracujeme-li s nebeskými bytostmi v jejich díle na zemi, připravujeme se pro jejich společenství v nebi. (COL 384-389).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy