EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Spojené státy v proroctví

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Spojené státy v proroctví

„Viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné rohům Beránkovým, ale mluvila jako drak.“ (Zj 13,11)

Pouze jeden jediný národ splňuje popis tohoto proroctví. Ukazuje neklamně na Spojené státy americké. (GC 440)

Zde je jasný obraz vzniku a růstu našeho národa. A rohy, podobné rohům beránkovým, symboly nevinnosti a mírnosti, dobře představují povahu naší vlády, jak je vyjádřena v jejích dvou základních principech - v republikánství a protestantismu. (4SP 277)

Pán učinil pro Spojené státy více nežli pro kteroukoli jinou zemi pod zářícím sluncem. Zde poskytl útočiště svému lidu, kde by Jej mohli uctívat podle svého svědomí. Zde se křesťanství rozvíjelo ve své čistotě. Zde se svobodně vyučovalo životodárnému učení jediného Prostředníka mezi Bohem a člověkem. Bůh zamýšlel, aby tato země vždy zůstala svobodnou pro všechny lidi, aby Jej uctívali podle svého svědomí. Měl v úmyslu, aby její občanské instituce, v každém ohledu své rozšiřující se činnosti, reprezentovaly svobodu výsad evangelia.

Avšak nepřítel vší spravedlnosti má nekalé plány vůči Božímu záměru s touto zemí. Vede lidi do podnikání, která je povedou k tomu, aby zapomněli, že existuje Bůh. Světáctví a žádostivost, jež je modlářstvím (dle Kol 3,5; KJB), působením arcipodvodníka převládne, až bude Zákon Boží ve všech směrech zrušen. (MS 17, 1906)

Bylo mi ukázáno, že satan nás nepozorovaně předstihuje. Zákon Boží má být prostřednictvím satanových nástrojů zrušen. V naší zemi, jež se honosí svobodou, bude náboženská svoboda zrušena. (Ev 236)

Až náš národ ve svých zákonodárných radách ustanoví zákony, aby spoutal svědomí lidí, pokud jde o jejich náboženské výsady, vynucuje si tak zachovávání neděle a používaje utiskující moci proti těm, kteří zachovávají Sobotu sedmého dne, bude Zákon Boží v naší zemi prakticky zrušen. A za celonárodním odpadnutím bude následovat celonárodní zkáza. (7BC 977)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy