EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ulehčení tělesného utrpení

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Ulehčení tělesného utrpení

„Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.“ (Mat 10,7.8)

Před námi jsou nebezpečné časy. Celý svět bude vtažen do nejistoty a úzkostí, lidská rodina bude trpět nemocemi všeho druhu, a taková nevědomost, jaká nyní převládá ohledně zákonů zdraví, by měla za následek velké utrpení a ztrátu mnoha životů, které by mohly být spaseny. …

Jak budou náboženské útoky rozvracet svobody našeho národa, pak se ti, kteří se postaví za svobodu svědomí, budou nacházet v nepříznivém postavení. Ve svém vlastním zájmu by měli, dokud ještě mají příležitost, nabýt moudrosti ohledně nemoci, její příčiny, předcházení a léčení. A ti, kteří tak učiní, naleznou pole pro práci všude. Budou zde trpící lidé, spousta těch, kteří budou potřebovat pomoci, a nikoli pouze mezi domácími víry, ale z velké části mezi těmi, kteří neznají pravdu. (CH 504-506)

Lékařská práce, jež se koná ve spojení s nesením poselství třetího anděla, má dosáhnout úžasných výsledků. Má být posvěcujícím, sjednocujícím dílem, které odpovídá dílu, které poslala konat Hlava církve Kristus - viz Efez 5,23 své první učedníky.

Svolav tyto učedníky, pověřil je Kristus jejich posláním: … „Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.„ „Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako hadové, a sprostní jako holubice.“ (Mat 10,7.8.16).

Je pro nás užitečné číst tuto kapitolu a dovolit jejímu naučení, aby nás připravilo pro naši práci. S Kristovým zmocněním vycházeli první učedníci jako Jeho poslové. Jeho Duch měl před nimi připravit cestu. Měli zakusit, že s takovým poselstvím, jež přináší, s takovými požehnáními, jež mohou předat, budou vítáni v domovech lidí. (CH 540,541)

Bůh zasahuje lidská srdce skrze ulehčení tělesného utrpení. Símě pravdy je vpraveno do mysli a je zavlažováno Bohem. Možná, že to bude vyžadovat mnoho trpělivosti předtím, než toto símě projeví známky života, ale nakonec vzejde a ponese plody k věčnému životu.

Jak zpozdilí jsou lidé k tomu, aby porozuměli Boží přípravě na den, kdy se projeví Jeho moc! (MM 246)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy