EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Patřte na věci věčné

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Patřte na věci věčné

„Nepatříme na ty věci, kteréž se vidí, ale na ty, kteréž se nevidí. Nebo ty věci, kteréž se vidí, jsou časné, ale které se nevidí, jsou věčné.“ (2Kor 4,18)

Až se církev oděje v roucho Kristovy spravedlnosti, odstupujíc ode vší poddanosti světu, nastane pro ni úsvit skvělého a slavného dne. Boží zaslíbení jí dané bude navždy utvrzeno. … Pravda, která pomíjí ty, kdož jí opovrhují a odmítají, zvítězí. Její postup, třebaže někdy očividně zbržděn, nikdy nebyl zastaven. … Nadána božskou silou, prorazí si svou cestu i těmi nejsilnějšími překážkami a zvítězí nad každou obtíží.

Co posilovalo Syna Božího za Jeho života plného namáhavé práce a obětí? Viděl výsledky práce své duše a byl jimi nasycen. Pohlížeje k věčnosti, zřel štěstí těch, kteří skrze Jeho ponížení získají odpuštění a věčný život. Jeho sluch zachytil plesání vykoupených. Slyšel vykoupené, jak zpívají píseň Mojžíše a píseň Beránkovu.

Smíme nahlédnout do budoucnosti, do blaženosti nebes. V Bibli jsou odhalena vidění budoucí slávy, výjevy vykreslené rukou Boží, a ta jsou drahá Jeho církvi. Vírou smíme stát na prahu věčného města a slyšet milostivé uvítání těch, kdož v tomto životě spolupracují s Kristem, pokládaje si za čest trpět pro Něho. Když jsou vyřčena slova: „Poďtež požehnaní Otce mého,“ metají své koruny k nohám Vykupitelovým a volají: „Hodenť jest ten Beránek zabitý vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání. … Sedícímu na trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků.“ (Mat 25,34; Zj 5,12.13)

Tam se vykoupení pozdraví s těmi, kdož je přivedli ke Spasiteli a všichni se spojí ve chvále Toho, jenž zemřel, aby lidské bytosti mohly mít život, který se měří životem Božím. Boj skončil. Soužení a zápas je u konce. Písně vítězství naplňují celé nebe, když vykoupení pějí radostnou píseň: Hoden, hoden jest ten Beránek, který byl zabit a opět žije, vítězný přemožitel. (AA 601,602)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy