EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Cena pokladu

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Cena pokladu

Spasitel viděl, že se lidé plně oddali honbě za pozemským ziskem a ztratili ze zřetele na věčné hodnoty. Předsevzal si toto zlo napravit. Snažil se zlomit omamné kouzlo, které člověka ochromuje. Pozvedl proto svůj hlas a zvolal: "Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?" (Mat 16,26). Pán Ježíš představoval hříšnému lidstvu vznešenější svět, který ztratili z očí, aby si znovu uvědomili, že existují i věčné hodnoty. Vedl je na práh věčnosti ozářené nepopsatelnou Boží slávou a ukazoval jim nebeský poklad. COL 107

Hodnota tohoto pokladu převyšuje cenu zlata nebo stříbra. Ani bohatství všech nalezišť na zemi se s ním nemůže měřit.

"Oceán praví: Ve mně není,
a moře říká: U mne se nenachází.
Nezaplatí se za ni zlatem,
její cenu nelze vyvážit stříbrem.
Nelze ji ocenit kovem z Ofíru,
safírem nebo sardonixem.
Nevyrovná se jí zlato a sklo,
je odhadována výše než zlaté nádoby.
Nelze myslet ani na korál a křišfál,
pytlíček moudrosti je nad perly".
(Job 28,14-18)

To je poklad, který můžeme najít v Písmu. Bible je velkou Boží učebnicí, jeho velkým vychovatelem. Bible obsahuje základ vší pravé vědy. V Božím slově se můžeme setkat s každým oborem vědění. Především však obsahuje tu největší vědu ze všech věd, vědu o spasení. Bible je nalezištěm nevyčerpatelného bohatství Ježíše Krista.

Skutečné vyšší vzdělání člověk získá studiem a plněním Božího slova. Jestliže však Bibli odloží stranou a vymění ji za jiné knihy, které nevedou k Bohu a nebeskému království, pak vzdělání, které dosáhne je zkomoleninou pravého vzdělání.

Příroda v sobě zahrnuje podivuhodné pravdy. Celá země, moře a obloha jsou plné pravdy. To jsou naši učitelé. Celá příroda nás učí o nebeské moudrosti a věčné pravdě. Hříšný člověk jí však nerozumí. Hřích zatemnil jeho rozhled, neumí si sám od sebe přírodu vysvětlit, aniž by ji kladl nad Boha. Pravé učení nepůsobí na mysl těch, kdo zavrhují Boží slovo. Naučení z přírody převrátili a zkreslili natolik, že odvádí jejich mysl od Stvořitele.

Podle mnohých lidí lidská moudrost je něco vyššího, než je moudrost božského Učitele a Boží učebnice je pokládána COL 108 za něco staromódního, bezvýznamného a nezajímavého. Lidé, kteří se však nechali oživit Duchem svatým, to vidí jinak. Uvědomují si nezměrnou hodnotu pokladu a rádi prodají všecko, aby si mohli koupit pole s pokladem. Místo knih, které obsahují domněnky velkých a slavných spisovatelů, si vybrali slovo Toho, jenž je největším autorem a největším učitelem, jaký kdy na zemi žil a který položil za nás svůj život, abychom v něm mohli mít život věčný.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy