EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


7. Před vládci a králi

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

7. Před vládci a králi

1. Jakými způsoby Bůh často předkládal evangelium, aby vzbudilo pozornost u velkých mužů země?

Mt 10,17-20; Mk 13,9-11; Sk 5,21.27; 25,22; Fp 1,12-13.

2. Před kým bude mít lid Boží v blízké budoucnosti přednost svědčit o své víře?

a. „Všichni, kdo dokazují svou věrnost poslušností Hospodinova zákona, musí být připraveni, že budou uvězněni, že budou přiváděni před rady, které nemají za své měřítko vznešený a svatý zákon Boží.“ 7BC 977.

b. „Mnozí se budou muset postavit před soudními dvory; někteří se budou muset postavit před krále a učence země, aby se zodpovídali ze své víry.“ OHC 355.

c. „Není daleko čas, kdy bude lid Boží vyzván, aby vydal své svědectví před vládci země. Ani jeden ze dvaceti si neuvědomuje, jaké rychle kroky děláme směrem k velké krizi v našich dějinách. …“ OHC 355.

d. „Budou mít přednost přinést světlo těm, kdo se nazývají velkými muži země, a pokud studujete Bibli, pokud jste připraveni dát odpověď s pokorou a bázní každému člověku, který se vás zeptá na naději, která je ve vás, vaši nepřátelé nebudou moci vaši moudrosti odporovat.“ OHC 355.

e. „Mnozí budou mluvit před shromážděním rady nebo před soudními dvory, snad odkázáni jen sami na sebe. Pokud si opomenuli zajistit zkušenost, která by jim mohla pomoci v této tísni, nyní jsou vnitřně trápeni výčitkami svědomí, protože promarnili a zameškali příznivou příležitost.“ 5T 463.

3. Budeme zkoušeni jako skupina nebo jako jednotlivci?

a. „Členové církve budou jednotlivě podrobeni zkoušce. Octnou se v takových poměrech, které je donutí, aby vydávali svědectví o pravdě.“ 5T 463.

b. „Nyní se nám zdá nemožné, že by někdo měl stát sám za sebe; ale pokud ke mně kdy Bůh promluvil, přijde čas, kdy budeme přiváděni před radly a před tisíce lidí pro jeho jméno, a každý z nás bude muset udat důvod pro svou víru. Potom každé stanovisko, které jsme zaujali pro pravdu, bude tvrdě kritizováno. Musíme tedy studovat slovo Boží, abychom věděli, proč věříme učením, které obhajujeme.“ RH 12-18-1888, p. 786 (Viz také 5T 717 a Ev 69).

4. Znamená to, že pouze kazatelé, nebo se každý člen církve má připravit na to, že bude veřejně zkoušen?

„Mnozí se budou muset postavit před soudními dvory; někteří se budou muset postavit před krále a učence země, aby se zodpovídali ze své víry. … Ať se nikdo nedomnívá, že nemá potřebu studia, protože nebude kázat za vysvěcenou kazatelnou. Vy nevíte, co bude od vás Bůh žádat.“ OHC 355.

5. Jsme nyní všichni připraveni, že budeme podrobeni křížovému výslechu kvůli naši víry?

a. „Bylo mi ukázáno, že mnozí, kteří zdánlivě znají přítomnou pravdu, ve skutečnosti nevědí, čemu věří. Nechápou důkazy pro svou víru a také nemají pravé pochopení pro práci v nynější době. Až přijde doba soužení, budou lidé, kteří dnes kážou jiným, při důkladném zkoumání svého postavení nacházet mnoho, nač nebudou moci uvést postačující odůvodnění. Až do té doby zkoušky si nebudou mnozí vědomi své strašné neznalosti. V církvi jsou mnozí pevně přesvědčeni, že rozumějí tomu, čemu věří, ale neznají svou slabost, až povstanou sporné otázky. Když jsou od svých spoluvěřících odděleni a odkázáni na to, aby stáli sami a sobě samým odůvodňovali svou víru, poznají ke svému údivu, jaká zmatená pojetí přijali za pravdu.“ 5T 707.

b. „Ti, kdo vlastní pouze povrchní chápání pravdy, nebudou schopni jasně vyložit Písmo a udat jasné důvody pro svou víru. Budou zmateni a nebudou dělníky, kteří se nemusí stydět.“ OHC 355.

6. Co bychom měli činit nyní, abychom byli připraveni, když budeme přivedeni před soud kvůli naši víře?

a. „Viděla jsem, že svatí musí získat dokonalé pochopení přítomné pravdy, kterou budou muset dokázat z Písma.“ EW 87.

b. „Služebníci Kristovi si mají připravit projev, který přednesou, když budou stát před soudem pro svou víru. Jejich příprava se má vykonávat den za dnem, mají do svých srdcí uschovávat drahé pravdy Slova Božího, mají se živit učením Krista a modlitbou posilňovat svou víru; potom, když budou přivedeni před soud, Duch svatý jim připomene právě ty pravdy, které zasáhnou srdce těch, kdo přijdou, aby tomu naslouchali. Bůh odhalí poznání získané horlivým zkoumáním Písma v jejich mysli pokaždé, když to bude potřeba.“ OHC 356; CSW 41.

c. „Naši členové církve musí rozumět živému Božímu Slovu. Musí si osvojit promyšlené znalosti základních zjevených pravd, které nás vyzbrojí pro to, co má přijít na naši zemi a uchrání nás, abychom nebyli sem i tam zmítáni každým větrem učení.“ 5T 273.

d. „Náš lid byl považován za příliš bezvýznamný, než aby stál za povšimnutí; přijde však změna. V křesťanském světě je nyní hnutí, které nezbytně přivede do popředí lid zachovávající přikázání. … Každý bod naší víry je důkladně prozkoumáván a nebudeme-li důkladnými biblickými žáky, utvrzenými, posílenými a pevnými, důvody moudrých lidí světa nás odvedou.“ 5T 546.

e. „Pouze lidé, kteří opevní svou mysl pravdami Bible, obstojí v posledním velkém boji.“ GC 593

7. Co je ještě důležitější než schopnost udat důvod pro naši víru?

a. „Schopnost udat důvod pro svou víru je dobrým úspěchem, ale pokud pravda nepronikne hlouběji, duše nikdy nebude spasena. Srdce musí být očištěno od všeliké poskvrny.“ OHC 142.

b. „Nyní se máte připravit na dobu zkoušky. Nyní byste měli vědět, zda vaše nohy stojí na Věčné Skále. Musíte mít osobní zkušenost a nebýt závislí na druhých pro své světlo. Když jste přivedeni před zkoušku, jak si budete jisti, že nebudete sami, když nemáte po svém boku žádné pozemské přátelé? Budete si potom vědomi toho, že Kristus je vaší oporou?“ OHC 356.

8. Co je záměrem veřejných přelíčení?

„Bůh zamýšlí, aby se zkušební kámen dostal do popředí a stal se ústředním bodem zkoumání a diskuse, i kdyby měl projít opovržením. Mysle lidí musí být znepokojeny. Každý spor, každá výtka, každá urážka na cti budou Božími prostředky k vyvolání dotazů a vyburcování myslí, které by jinak usnuly.“ 5T 453; RH Extra 12-11-1888, p. 4.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy