EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


6. Velké tříbení

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

6. Velké tříbení

1. Co učí Bible na téma existence svatých (jednou spasen, navždy spasen)? Je možné, aby upřímný křesťan ztratil svou lásku k Bohu?

Mt 24,13; 13, 18-23; 1 K 9,27; 10,12; Žd 6,4-6; Ez 18,24; 2 Pt 2,20-21.

2. Popisuje Bible odpadnutí jednotlivých jedinců, kteří kdysi vlastnili Boží uznání?

Ez 28,15; 2 Pt 2,4; 1 S 10,9; 28,15.

3. Týká se odpadnutí („vytříbení“ členů z Boží církve) pouze minulých století?

a. „Začalo mocné tříbení a bude pokračovat, a všichni, kteří nejsou ochotni neohroženě a rozhodně se zastávat pravdy a přinášet Bohu a jeho dílu oběti, budou vytříbeni ven. Anděl pravil: „Myslíš, že někdo bude nucen k obětování? Ne, ne. Musí to být oběť dobrovolná.“ EW 50,51 (1850).

b. „Viděla jsem, že se nyní nacházíme v době tříbení. Satan působí celou svou mocí, aby vytrhl duše z ruky Kristovy. …“ 1T 429 (1864).

c. „Bůh nyní tříbí svůj lid, prověřuje jejich cíle a pohnutky. Mnozí budou jako plevy - žádná pšenice, není v nich žádné ceny.“ 4T 51 (1876).

d. „Nacházíme se v době tříbení, v době, kdy vším, čím může být otřeseno, bude otřeseno. Pán neomluví ty, kteří znají pravdu, pokud svými slovy a skutky nebudou poslouchat jeho přikázání.“ 6T 332 (1900).

e. „Jakmile bude lid Boží zapečetěný na svých čelech, není to pečeť nebo znamení, které je viditelné, ale je to usazení v pravdě jak rozumově tak duchovně, takže se s nimi nebude dát pohnout - jakmile bude lid Boží zapečetěn a připraven na tříbení, tehdy přijde. Ve skutečnosti, to už začalo; soudy Boží jsou nyní na zemi, aby nás varovaly, abychom věděli, co přichází.“ 4BC 1161 (1902).

f. „Dokonce i v naší době byly a budou celé rodiny, které se kdysi radovaly v pravdě, ale ztratí víru kvůli pomluvám a klamům, které se k nim dostanou, pokud jde o ty, které milovali a s kterými se radili. Otevřeli svá srdce rozsévání koukolu; koukol se dostal mezi pšenici; zesílil; úroda pšenice byla menší a menší; a drahá pravda u nich ztratila svou moc.“ TM 411.

4. Která zkušenost blízké budoucnosti velmi zvýší počet odpadnutí od církve adventistů sedmého dne?

a. „Čas, kdy přijde na každou duši zkouška, už není příliš vzdálen. Budeme nuceni k přijetí znamení šelmy. Pro ty, kdo se krok za krokem podvolili světským požadavkům a přizpůsobili se světským zvykům, nebude těžké se podvolit mocnostem, místo aby se raději stali předmětem urážek, vězení i smrti. Boj se odehrává mezi přikázáními Božími a přikázáními člověka. V té době se v církvi oddělí zlato od strusky.“ 5T 81.

b. „Až se přiblíží bouře, mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla, ale nenechali se posvětit poslušností pravdy, se vzdají svého názoru a přidají se k odpůrcům.“ GC 608

c. „Dílo, které církev nevykonala v době pokoje a blahobytu, bude muset vykonat v strašné krizi za strašných a odpudivých podmínek … A v té době, se povrchní, konzervativní třída, jejíž vliv neustále brzdil dílo, zřekne pravdy. …“ 5T 463.

d. „Když nás skličují zkoušky, v našich řadách se projeví odloučení i semknutí. Někteří z těch, kdo jsou nyní připraveni k zápasu, v čase skutečného nebezpečí jasně projeví, že nebudovali na pevné skále a podlehnou pokušení. Ti, kdo mají veliké světlo a vzácné příležitosti, ale nevyužili je, od nás odejdou pod tou či onou záminkou.“ 6T 400.

e. „V nepřítomnosti pronásledování se do naší církve dostali lidé, kteří se zdají opravdoví a jejich křesťanství nepopiratelné, ale kteří, když se objeví pronásledování, od nás odejdou.“ Ev 360.

5. Kromě pronásledování, jaké budou další příčiny pro „tříbení“ lidu Božího?

a. „Tázala jsem se, jaký význam má toto tříbení, jehož jsem byla svědkem a bylo mi ukázáno, že bude vyvoláno přímým svědectvím Věrného Svědka k církvi laodicejské. Ono bude účinkovat na srdce toho, kdo je přijme, a přivede jej k tomu, aby vyzdvihl korouhev a zvěstoval přímou pravdu. Někteří však toto přímé svědectví nesnesou, postaví se proti němu, a tak vznikne mezi lidem Božím tříbení.“ EW 270.

b. „Duch Boží osvítil každou stránku Svatého Písma, ale jsou ti, na které má pramalý vliv, protože není dokonale pochopeno. Když přijde tříbení, představením falešných teorií, tito povrchní čtenáři nikde nezakotveni budou jako pohyblivý písek. Zaujmou jakékoliv stanovisko, které podpoří smysl textu, aby vyhovoval jejich pocitům nepřátelství. …“ TM 112.

c. „Protože nepřijali lásku k pravdě, budou svedeni klamy nepřítele a budou věnovat pozornost svůdným duchům a učením ďábelským a odejdou od pravdy.“ 6T 401.

6. Jaké vyjádření používá sestra White k popsání této zkušenosti?

„Ve velkém tříbení, které brzy nastane, budeme lépe schopni změřit sílu Izraele. Znamení naznačují, že je blízko doba, kdy Pán dá najevo, že věječka je v jeho ruce a on důkladně pročistí své humno.“ 5T 80.

7. Tvořili naši církev vždy jenom opravdoví křesťané?

a. Podle toho, co mi bylo ukázáno, mladých, kteří vyznávají náboženství a pravdu a jsou skutečně obráceni, není více než polovina.“ 1T 158; MYP 131 (1857).

b. „Jména jsou zapsána v církevních knihách na zemi, ale ne v knize života. Viděla jsem, že ani jeden z dvaceti mladých neví, co je to náboženství ze zkušenosti.“ 1T 504

c. „V posledním mně daném vidění mně byla ukázána překvapující skutečnost, že pouze malá část těch, kdo nyní vyznávají pravdu jí bude posvěcena a zachráněna.“ 1T 608 (1867).

d. „Oznámila jsem jim z toho, co mi bylo ukázáno, že pouze malý počet těch, kteří nyní tvrdí, že věří pravdě, bude nakonec spasen. … „ 2T 445 (1870).

e. „Říkám vám, že mnoho kazatelů, kteří stojí před lidmi a vysvětlují Písmo, jsou poskvrněni hříchem. Jejich srdce jsou zkažená, jejich ruce nečisté.“ 5T 78 (1882).

f. „Je to vážné prohlášení, které dávám církvi, že ani jeden z dvaceti, jejichž jména jsou zapsána v církevních knihách, není připraven k uzavření své pozemské historie a ve světě by byl opravdu bez Boha a bez naděje jako obyčejný hříšník.“ ChS 41 (1893).

8. V těchto dnech klidu a blahobytu, který si nyní užíváme, jak můžeme očekávat, že se to v naší církvi vyvine?

a. „Blahobyt znásobí množství vyznavačů. Protivenství je vyloučí z církve.“ 4T 89.

b. „Do církve vstoupí rozdělení. Vyvinou se dvě skupiny. Pšenice a koukol budou růst spolu až do žně.“ 2SM 114.

9. Když přijde „velké tříbení“, co se stane s neposvěcenými členy církve?

a. „Když přijde den, kdy bude zákon Boží učiněn neplatným a církev bude tříbena ohnivými zkouškami, které mají vyzkoušet všechny živé na zemi, velké množství těch, kteří jsou zdánlivě opravdoví, dá sluch klamným duchům a stanou se z nich zrádci a zradí svatou důvěry. Ukážou se jako naši nejhorší pronásledovatelé.“ 6BC 1065.

b. „Mnohá hvězda, kterou jsme obdivovali pro její jas, potom zhasne v temnotě.“ PK 188 (Viz také 5T 81).

c. „Plevy budou odváty větrem jako mračno, dokonce z míst, kde vidíme pouze humno plné pšenice.“ 5T 81.

d. „Tříbení odvane celé zástupy jako suché listí.“ 4T 89.

e. „Do posledního slavnostního díla bude zapojeno pouze několik velkých mužů.“ 5T 80.

10. Jaké procento členů církve adventistů sedmého dne odpadne?

a. „Brzy bude lid Boží zkoušen ohnivými zkouškami a velké množství těch, kdo se nyní zdají jako opravdoví a věrní, se ukáže být obyčejným kovem.“ 5T 136.

b. „Stát na obranu pravdy a spravedlnosti, když nás většina opustí, bojovat bitvy Páně, když bojovníků je málo - to bude naší zkouškou. V té době musíme shromáždit teplo z chladu jiných, odvahu ze zbabělosti, věrnost ze zrady.“ 5T 136.

c. „Když bude zákon Boží učiněn neplatným, církev bude tříbena ohnivými zkouškami a větší množství těch, než nyní tušíme, dá sluchu bludným duchům a učením ďábelským.“ 2SM 368; Ev 361.

11. Budou všichni neposvěcení adventisté sedmého dne z církve vytříbeni v tomto období zkoušky před ukončením doby milosti?

„Tito takzvaní věřící, kteří vstoupili do doby soužení nepřipraveni, budou ve svém zoufalství vyznávat své hříchy přede všemi slovy planoucími bolesti, zatímco bezbožní se budou radovat z jejich zármutku. Případ všech takových je beznadějný. Když Kristus povstane a opustí svatyni svatých, potom začne doba soužení a případ každé duše je rozhodnut.“ 3SG 134.

12. Mělo by se našemu lidu neustále připomínat, že přichází pronásledování a velké množství odpadne?

„Na lid Boží přichází doba soužení, ale toto nemáme lidem neustále připomínat a strašit je tím, že je před nimi doba soužení. Mezi lidem Božím bude tříbení, ale to není tou přítomnou pravdou, která se má dostávat do církví. … „ 1SM 180; 2SM 13.

13. Když většina našich členů odstoupí, zhroutí se církev adventistů sedmého dne?

a. „Bude se možná zdát, že církev padne, ale nepadne. Zůstane, zatímco hříšníci na Siónu budou vytříbeni - plevy odděleny od drahé pšenice. To je strašná zkouška, přesto však musí přijít.“ 2SM 380.

b. „Církev je klenotnicí bohatství milosti Kristovy a skrze církev bude nakonec zjeven konečný a plný projev Boží lásky ke světu, který bude osvícen jeho slávou.“ TM 50.

c. „Satanovy valy nikdy nezvítězí. Vítězství bude provázet třetí andělské poselství. Tak jako Vůdce Hospodinových zástupů zbořil zdi Jericha, tak lid Boží zachovávající přikázání zvítězí a všichni nepřátelští činitelé budou poraženi.“ TM 410.

14. Jak tato „strašná zkouška“ ovlivní postoj a naději věrných adventistů, kteří zůstali v církvi?

a. „Jen co se projeví nepřátelství, zavládne fanatizmus a nesnášenlivost, začne pronásledování, malověrní a pokrytci zakolísají a vzdají se své víry. Praví křesťané však odolají a zůstanou pevní jako skála, jejich víra bude silnější a naděje jasnější než v době pohody.“ GC 602.

b. „Uprostřed prohlubujících se stínů poslední velké světové krize bude Boží světlo zářit nejjasněji a píseň naděje a důvěry bude slyšet v nejčistší a nejvelebnější melodii.“ Ed 166.

c. „Pravé ovce uslyší Pastýřův hlas, když na nás bouře pronásledování skutečně přijde. Sebezapíravé úsilí bude vynaloženo pro záchranu jiných a mnozí, kteří se odtáhli od stáda, budou opět následovat toho velkého Pastýře. Lid Boží se semkne a ukáže nepříteli sjednocenou řadu. Tváří v tvář společnému nebezpečí ustane boj o prvenství, nebude již žádných sporů o to, kdo je největším. … Pak poselství třetího anděla propukne v hlasité volání a celá země bude osvícena slávou Pána.“ 6T 401.

15. Co mají tito nepohnutelní adventisté nyní na svých čelech?

„Jakmile bude lid Boží zapečetěný na svých čelech, není to pečeť nebo znamení, které je viditelné, ale je to utvrzení v pravdě, jak rozumově tak duchovně, tak že se s nimi nebude dát pohnout - jakmile bude lid Boží zapečetěn a připraven na tříbení, tehdy přijde. Ve skutečnosti, to už začalo; soudy Boží jsou nyní na zemi, aby nás varovaly, abychom věděli, co přichází.“ 4BC 1161.

16. Když nyní poselství přechází v hlasité volání, co bude jeho výsledkem?

a. „Zásada za zásadou byla ponechána, aby byla vláčena prachem, když se skupina za skupinou z Boží armády přidávala k nepříteli a když se třída za třídou z řad nepřítele spojovala z lidem Božím zachovávajícím přikázání.“ 8T 41.

b. „Počet lidí v tomto zástupu se zmenšil. Někteří byli vytříbeni a ponecháni svému osudu vedle cesty. Bezstarostní a lhostejní, kteří se nepřipojili k těm, jež si tolik vážili vítězství a spasení, že o ně vytrvale prosili a trpěli duševní úzkostí, ti vítězství nedosáhli a byli ponecháni vzadu v temnotách. Na jejich místo okamžitě přišli jiní, kteří se chopili pravdy a zaplnili řady.“ EW 271 (Viz také 1T 182).

c. „Pán má věrné služebníky, kteří během času tříbení a zkoušení budou zjeveni pohledu. Jsou to vzácní lidé, nyní skrytí, kteří se nepoklonili Bálovi. Neměli světlo, které na vás září soustředěnou září. Ale v tomto hrubém a nepřitažlivém zevnějšku bude zjeven opravdový křesťanský charakter. Ve dne vzhlížíme k nebi, ale nevidíme žádné hvězdy. Jsou tam, upevněné na obloze, ale oko je nemůže rozpoznat. V noci spatříme jejich skutečný třpyt.“ 5T 80,81.

d. „Navzdory silám, které se spojí proti pravdě, postaví se velký počet lidí na Boží stranu.“ GC 612.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy