EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


8. Satanovy zázraky

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

8. Satanovy zázraky

1. Byl spiritismus v biblické době problémem?

Ex 22,18; Lv 20,6.27; Dt 18,9-12; Mk 5,1-18; Sk 16,16-18.

2. Jak satan častokrát ztělesňoval něco nebo někoho přitažlivějšího než je on sám?

Gn 3,1-5; 1 S 28,6-14.

3. Je stále schopný proměnit se za něco, co je žádané?

2K 11,13-15.

4. Z jakého důvodu bude satan vykonávat zázraky v naprosto posledních dnech světových dějin?

Zj 16,13-14; 13,13-14; 2 Te 2,9-10; Mt 24,4.24.

5. Kde začal moderní spiritismus?

a. „Viděla jsem, že ono tajemné klepání v New Yorku Hydesville, N. Y. v roce 1848 i na jiných místech byla moc satanova a že takové věci se budou stále častěji projevovat. Jsou oděny do nebeského roucha, aby podvedené ukolébaly ve větší jistotě a aby myšlení lidu Božího pokud možno obracely na takové věci, které by daly podnět k pochybování o učení a moci Ducha svatého.“ EW 43.

b. „Tajemné klepání, jímž začal moderní spiritismus, nebylo výsledkem lidské obratnosti nebo klamu, ale přímé dílo zlých andělů. …“ GC 553.

6. Jakým způsobem nyní spiritismus změnil svou podobu?
„Spiritismus nyní mění své formy. Zakrývá některé své pochybné rysy a halí se do pláštíku křesťanství. … Dříve spiritismus odmítal Ježíše Krista a Bibli, nyní předstírá, že je přijímá a uznává.“ GC 557,558.

7. Na co nyní satan koná zvláštní přípravy?

a. „Satan se dlouho připravoval na svůj poslední pokus oklamat svět. … Postupně připravoval půdu pro svůj vrcholný podvod tím, že rozvíjel spiritismus.“ GC 561.
b. „Duch Boží se pozvolna vzdaluje ze světa. Satan shromažďuje své vojsko zla, vychází ke „králům zemským a celému světu“, aby je shromáždil pod svůj prapor, aby se připravili na „boj velkého dne Boha Všemohoucího“.“ 7BC 983.

8. Po jaké události můžeme očekávat zvláštní projevy jeho zázračného působení?

„Opatřením, jímž se přes urážku zákona Božího sjednává platnost papežskému nařízení, se americký národ úplně odvrátí od spravedlnosti. Když pak protestantismus napřáhne svou ruku před rozsedlinu, aby uchopil ruku římské moci, když nad propastí obejme ruce spiritismu, když vlivem tohoto trojího spojení USA zavrhne každou zásadu své ústavy, jakožto protestantské a republikánské vlády, a učiní opatření k hlásání papežských lží a bludů, tehdy můžeme vědět, že přišel čas pro neobyčejné satanovo působení a že konec je blízko.“ 5T 451.

9. Budou zlí duchové obhajovat zachovávání soboty nebo neděle?

„Zázračná moc projevovaná ve spiritismu bude působit proti lidem, kteří raději poslouchají Boha než člověka. Padlí duchové budou ve svých poselstvích prohlašovat, že je poslal Bůh, aby přesvědčili všechny, kdo odmítají neděli, že podléhají klamu a mají zachovávat zákony země stejně jako Boží zákon.“ GC 590,591.

10. Jakým zvláštním způsobem satan svede mnohé?

a. „Brzy se na nebi objeví nadpřirozené úkazy jako znamení moci démonů, kteří konají zázraky.“ GC 624.

b. „Objeví se osoby, které se budou vydávat za Krista a budou vyžadovat tituly a pocty, které patří Vykupiteli světa. Budou konat zázraky uzdravování a budou tvrdit, že mají zjevení z nebe, která budou odporovat výrokům Písma.“ GC 624.

c. „Nemocní budou před námi uzdravováni. Před našimi zraky budou vykonávány zázraky. Jsme připraveni na zkoušku, která nás očekává, když lživé satanovy zázraky budou plně předváděny?“ 1T 302.

d. „Satan může, skrze určité druhy podvodu, předvádět zázraky, které budou vypadat opravdově. V to samé doufal, když Izraelité byli vysvobozeni z Egypta, že to bude pro ně zkušební otázka.“ 2SM 52.

11. Skutečně vyléčí nemocné?

a. „Úžasné scény, které budou úzce souviset se satanem, se brzy odehrají. Boží Slovo prohlašuje, že satan bude konat zázraky. Způsobí, aby lidé onemocněli, a potom od nich náhle odejme svou satanskou moc. Potom budou prohlášeni za uzdravené. Tyto skutky zdánlivého uzdravování postaví adventisty sedmého dne před zkoušku.“ 2SM 53.

b. „Lidé pod vlivem zlých duchů budou vykonávat zázraky. Učiní lidi nemocnými vynesením prokletí a potom to prokletí odstraní, což povede ostatní k tomu, aby řekli, že ti, kdo byli nemocní, byli zázračně uzdraveni. Toto satan koná stále znovu a znovu.“ 2SM 53.

c. „Ovládne lidská těla a učiní muže a ženy nemocnými. Potom náhle zastaví vykonávání své zlé moci a bude vyhlášeno, že byl vykonán zázrak.“ MM 110.

12. Můžeme očekávat skončení těchto lživých zázraků, když jednou začaly?

„Jsme varováni, že v posledních dnech bude působit pomocí znamení a lživých zázraků. A bude pokračovat v těchto zázracích až do ukončení doby milosti, aby na ně mohl poukazovat jako na důkazy, že je andělem světla a ne temnoty.“ 2SM 51; 7BC 911; 5BC 1099.

13. Jaký typ Eliášova zázraku bude vykonán některými satanu oddanými následovníky?

a. „V Slově Božím je oznámeno, že nepřítel bude pracovat skrze své nástroje, které odešly od víry a oni budou zdánlivě konat zázraky, dokonce snesou oheň z nebe před zraky lidí.“ 2SM 54.
b. „Nesmíme věřit tvrzením lidí. Mohou, jak popisuje Kristus, vykonávat zázraky v uzdravování nemocných. Je to zázračné, když hned za nim stojí velký podvodník, zázračný pracovník, který dokonce snese z nebe oheň před zraky lidí?“ 2SM 49.

c. „Viděla jsem, že brzy bude považováno za rouhání se Bohu, bude-li se mluvit proti klepání duchů, kteréžto se bude více a více rozšiřovat, jak se bude satanova moc rozmáhat. Mnozí z jeho oddaných následovníků budou mít moc konat zázraky. Dokonce způsobí, aby oheň padal z nebe před zraky lidí.“ EW 59,86,87.

d. „Boží sluhové s tváří zářící svatým nadšením budou spěchat z místa na místo, aby všude ohlásili Boží poselství. Po celém světě budou varování šířit tisíce hlasů. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni, věřící budou provázet znamení a zázraky. Také satan bude působit lživé zázraky, dokonce nechá před zraky lidí sestoupit oheň z nebe na zem (Zj 13,13). Obyvatelé země se budou muset rozhodnout.“ GC 612.

e. „Budou to lživé zázraky ďábla, které okouzli celý svět, a on způsobí, aby oheň padal z nebe před zraky lidí. Bude konat zázraky; a tato zázračná moc konající zázraky se rozšíří do celého světa.“ 2SM 51.

f. „Prohlašuje, že je Kristus, a přichází jako velký misionář. Způsobí, aby oheň padal z nebe před zraky lidí, jako důkaz, že je Bohem.“ MM 87,88.

14. Je to skutečný oheň nebo bude jenom jako oheň vypadat?

„„A činí divy veliké, takže i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před obličejem mnohých lidí. A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem šelmy.“ (Zj 13,13.14) Proroctví nepředpovídá jen podvody. Lidé budou podvedeni zázraky, které satanovi pomocníci mohou konat a ne je jen předstírat.“ GC 553.

15. Jak budou nepřátelé Kristovi pohlížet na schopnost konat zázraky?

a. „Katolíci, kteří v zázracích vidí znamení pravé církve, budou snadno oklamáni mocí, která koná zázraky.“ GC 588.

b. „Když nepřátelé Kristovi, popuzeni satanem, po nich budou požadovat, aby ukázali nějaké zázraky, měli by jim odpovědět tak pokorně jako Syn Boží odpověděl satanu: „Psáno jest, nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.“ Pokud nebudou přesvědčeni inspirovaným svědectvím, zjevení Boží moci by jim nic neprospělo.“ 4SG-a 150.

c. „Nevěřící po nich budou vyžadovat nějaké zázraky, pokud věří, že je v církvi Boží zvláštní moc a že jsou vyvoleným lidem Božím. Nevěřící, kteří jsou souženi nemocemi, po nich budou požadovat, aby vykonali nějaké zázraky, pokud je s nimi Bůh. Kristovi následovníci by měli zopakovat příklad svého Pána. Ježíš s božskou mocí nevykonal žádné mocné skutky, aby se předvedl satanu. Ani Kristovi následovníci by to neměli dělat. Měli by odkázat nevěřící na psané inspirované svědectví jako na důkaz, že jsou věrným lidem Božím a dědici spasení.“ 4SG-a 151.

16. O kom si budou myslet lidé, že tak zázračně působí v jejich církvích?

a. „Dříve než na zem dopadnou konečné Boží soudy, dojde mezi Božím lidem k takovému oživení původní zbožnosti, jaké se neprojevilo od doby apoštolů. … Nepřítel spasení by rád toto dílo zmařil. Dříve než přijde doba pro toto hnutí, pokusí se je napodobit. V církvích, které dostane pod svou klamnou moc, vzbudí dojem, že na ně Bůh seslal své požehnání a projeví se něco, co budou považovat za velké náboženské probuzení. Zástupy lidí budou jásat, že Bůh pro ně koná úžasné věci, přitom však půjde o působení jiného ducha. Pod náboženským pláštíkem se satan pokusí rozšířit svůj vliv na celý křesťanský svět.“ GC 464.

b. „Než zazní hlasité volání třetího anděla, vyvolá satan v těchto náboženských společnostech určité oživení, aby ti, kteří zavrhli pravdu, si pak mohli myslet, že Bůh je s nimi. Dělá si naději, že svede i upřímné členy, aby si mysleli, že Bůh stále pro tyto církve pracuje. Ale světlo zazáří a všichni věrní tyto padlé církve opustí a připojí se k ostatkům.“ EW 261

c. „Pomocí spiritismu bude konat zázraky … a předvádět nesporně nadpřirozené úkazy. A protože duchové budou ujišťovat, že věří v Bibli, a budou projevovat úctu k církevním institucím, budou lidé jejich působení přijímat jako projev Boží moci.“ GC 588.

17. Budou působení Božího lidu během „hlasitého volání“ také doprovázet zázraky?

„V nočních viděních přede mnou probíhaly obrazy velikého reformačního hnutí mezi lidem Božím. Mnozí chválili Boha. Nemocní byli uzdravováni a konaly se i jiné divy. Bylo možno pozorovat ducha přímluvy, jak se projevil před velikým dnem velikonoc. Bylo vidět, jak stovky a tisíce navštěvují rodiny a otvírají jim Boží Slovo. Srdce byla přesvědčena o moci Ducha svatého a působil duch pravého obrácení. Na každé straně byly dveře otevřené pro zvěstování pravdy. Svět se zdál být osvícen nebeským vlivem. Velká požehnání přišla skrze pravý a pokorný lid Boží.“ 9T 126

18. Jak bychom měli pohlížet na zázraky? Budou zkouškou, tak jako byly ve dnech Eliášových?

a. „Způsob, jakým pracoval Kristus, bylo kázat Slovo a zbavit trápení zázračnými skutky uzdravování. Ale jsem poučena, že my nemůžeme konat toto dílo nyní, protože satan použije svou moc ke konání zázraků. Boží služebníci dnes nemohou působit prostřednictvím zázraků, protože budou vykonávány falešné skutky uzdravování, o kterých se bude tvrdit, že jsou božského původu.“ 2SM 54.

b. „Pokud nepřijmeme pravdu s láskou k ní, můžeme se octnout mezi těmi, kdo uzří zázraky vykonávané satanem v těchto posledních dnech a uvěří jim. Mnohé podivuhodné věci se budou dít jako úžasné zázraky, na které bychom měli pohlížet jako na podvody vymyšlené otcem lží.“ 2SM 53.

c. „Satan obklopen zlými anděly a prohlašujíce o sobě, že je Bohem, bude konat zázraky všeho druhu, aby svedl, pokud by to bylo možné, i vyvolené. Boží lid nenalezne bezpečí ve vykonávání zázraků, protože satan bude napodobovat všechny zázraky, které se budou dít.“ 9T 16 (Viz také 2SM 55).

19. Jak můžeme rozpoznat pravdu od klamu?

a. „Pokud jsou ti, skrze něž jsou konána uzdravování, nakloněni k tomu, aby si na základě těchto projevů omlouvali své zanedbávání zákona Božího, a pokračují v neposlušnosti, ačkoli mají neomezenou moc, nevyplývá z toho, že by měli velkou moc Boží. Naopak, je to zázračná moc velkého podvodníka.“ 5BC 1099.

b. „Brzy se před námi rozprostře poslední velký klam. Antikrist rozvine před našimi zraky úžasné zázraky. Klam se bude tak podobat pravdě, že jej bude možné rozeznat jen pomocí Písma. Písmem musíme prověřovat každé tvrzení a každý zázrak.“ GC 593.

c. „Bible nebude nikdy nahrazena zázračnými projevy.“ 2SM 48.

20. Co je satanovým nejúspěšnějším a nefascinujícím podvodem?

a. „Satan nachází přístup k tisícům myslí tím, že se představuje pod rouškou zesnulých přátel. … Skrze spiritismus mnozí nemocní, truchlící, zvídaví komunikují se zlými duchy. Všichni, kdo to zkusí, se ocitají na nebezpečné půdě.“ RH 9-7-1911.

b. „Je to satanův nejúspěšnější a nejvíce fascinující podvod, má v úmyslu se zmocnit soucitu těch, kdo své milé uložili do hrobu. Zlí andělé přicházejí v podobě našich milovaných, konají skutky, které oni konali, když byli živí, a vypravují příhody související s jejich životy. Takto vedou lidi k tomu, aby věřili, že jejich mrtví přátelé jsou andělé, kteří se nad nimi vznášejí a komunikují s nimi. Tito zlí andělé, kteří předstírají, že jsou zesnulí přátelé, jsou ctěni s určitým modlářstvím a u mnohých jejich slova mají větší váhu než Slovo Boží.“ ST 8-26-1889.

21. Jak skutečný se tento padělek zdá být?

a. „Satan má moc předvést lidem podobu jejich zesnulých přátel. Podvod je dokonalý - jejich vzhled, slova, hlas - všechno napodobuje s podivuhodnou přesností.“ GC 552.

b. „Jejich milí se zjeví v rouše světla, tak známí jejich očím, jako když byli na zemi.“ RH 4-1-1875, p. 162.

22. Bude to pouze ojedinělá zkušenost, anebo se mnoho lidí setká se zlými anděly, představujícími jejich drahé zesnulé?

a. „Mnoho lidí se setká s ďábelskými duchy, kteří se jim zjeví v podobě jejich zesnulých příbuzných nebo přátel a budou hlásat naprosté bludy. Tito návštěvníci se budou dovolávat našich citů a konat zázraky, aby svá tvrzení doložili.“ GC 560.

b. „Pro zlé anděly není těžké představovat jak svaté, tak hříšníky, kteří zemřeli, a toto spodobnění učinit viditelné lidským očím. Tyto projevy budou častější a bude se to vyvíjet překvapujícím způsobem, jak se budeme přibližovat konci času.“ Ev 604.

c. „Viděla jsem, že svatí musí získat důkladné porozumění přítomné pravdy a toho mohou dosáhnout jen za pomoci Písma svatého. Musí vědět, jaký je stav mrtvých, protože duchové ďábelští se jim budou zjevovat a předstírat, že jsou jejich milovaní přátelé a známí, kteří budou tvrdit, že sobota je změněna, a budou jim předkládat i jiná nebiblická učení. Budou činit vše, co budou moci, aby vzbudili soucit, a k potvrzení svých výroků učiní před nimi zázraky.“ EW 87.

23. Koho dalšího budou lživí duchové představovat?

a. „Tito lživí duchové představují také apoštoly a vkládají jim do úst výroky, které naprosto protiřečí tomu, co apoštolé napsali pod vlivem Ducha Svatého, když žili na zemi. Popírají Boží původ Bible. …“ GC 557.

b. „Nepřítel se připravuje, aby svedl celý svět svou mocí konající zázraky. Vezme na sebe podobu anděla světlosti, aby napodobil Ježíše Krista.“ 2SM 21,96.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy