EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


5. Malá doba soužení

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

5. Malá doba soužení

(Před ukončením doby milosti)

1. Co bylo často údělem Božích dětí v minulosti?

2 Tm 3,12; J 15,20; 16,2; Da 7,25; Zj 13,7.

2. Změnil se satan, nebo je stále pronásledovatelem?

Zj 12,13.17.

3. Před jaké dilema satan postaví v budoucnu svaté?

Zj 13,15-17.

4. Kdy toto soužení začíná, ve vztahu k ukončení doby milosti?

a. „Viděla jsem, že Bůh má dítky, které ještě sobotu nepoznaly a ji nezachovávají. Ony světlo o tom nezavrhly. Na počátku doby soužení budeme naplněni Duchem svatým tak, že vyjdeme a sobotu budeme zvěstovat plněji.“ EW 33.

b. „Počátek doby soužení, který je zde uveden, se nevztahuje no dobu, kdy bude vylito sedm posledních ran, nýbrž na krátkou dobu předtím, kdy bude Kristus ještě ve svatyni.“ EW 85.

5. Co je jednou z hlavních příčin doby soužení?

a. „Boží sobota bude pošlapána nohama a falešná sobota bude vyvyšována. U nedělního zákona bude možnost velkého utrpení pro ty, kdo zachovávají sedmý den. Když satanovy plány uspějí, na lid Boží přijde pronásledování. Ale Boží věrní služebníci se nemusí bát nadcházejícího sporu.“ 2SM 375.

b. „Pokud se papežství nebo jeho zásady opět dostanou k moci, proti těm, kdo neobětují svědomí a pravdu v podřízení se všeobecným bludům, vzplanou ohně pronásledování. Zlo se už téměř uskutečňuje.“ 5T 712.

6. Bude lid Boží pronásledován kvůli porušování neděle nebo zachovávání soboty?

a. „Protestantský svět dnes vidí v malé skupině, která zachovává sobotu, Mardochea v bráně. Jeho charakter a chování, vyjadřující úctu k zákonu Božímu, jsou neustálou výtkou těm, kdo zavrhli bázeň Boží a pošlapávají jeho sobotu.; nevítaný vetřelec musí být nějakým způsobem odstraněn.“ 5T 450.

b. „Boží lid zakusí ruku pronásledování kvůli zachovávání sedmého dne.“ 7BC 975; 9T 229.

c. „Oživme víru a sílu rané církve a oživne duch pronásledování a ohně znovu vzplanou.“ GC 48.

7. Jak hořká bude nenávist vůči adventistům sedmého dne?

a. „Ti, kdo budou zachovávat Biblickou sobotu, budou označeni za nepřátele zákona a pořádku, kteří boří mravní zábrany společnosti, působí anarchii a zkázu a přivolávají na svět Boží tresty. Jejich svědomité dodržování Božích zásad bude označováno za umíněnost a pohrdání statní mocí. Budou obviňováni z nepřátelství proti vládě. Kazatelé, kteří popírají závaznost Božího zákona, budou z kazatelen hlásat, že jsme povinni poslouchat nařízení světských úřadů, jako by to byla Boží nařízení. Lidé, kteří respektují Boží přikázání, budou pomlouváni a odsuzováni v zákonodárných sborech a před soudy. Jejich slova budou překrucována a jejich činům budou podsouvány nejhorší pohnutky.“ GC 592 (Viz také PK 183,184).

b. „Dříve než boj skočí a bude vydobyto vítězství, my jako lid budeme muset zažít zkoušky podobné těm Pavlovým. Setkáme se se stejnou tvrdostí srdce, stejně krutou rozhodností, stejnou neústupnou nenávistí. … Pronásledování opět vzplane proti těm, kdo jsou věrni Bohu; jejich pohnutky budou napadány, jejich nejlepší snahy špatně vykládány, jejich jména vyloučena jako špatná. … Bůh chce, aby se jeho lid připravil na nadcházející krizi. Připraveni, nebo nepřipraveni, všichni se s ní musíme setkat.“ SLP 251,252.

c. „Přijde čas, kdy budeme kvůli naší obhajobě Bible považováni za zrádce.“ 6T 394.
d. „Boháči, géniové, vzdělanci se spojí, aby je zahrnuli opovržením. Pronásledující vládcové, kazatelé a církevní členové se spiknou proti nim. Perem a hlasem, vychloubáním, pohrůžkami a zesměšňováním, se budou snažit vyvrátit jejich víru.“ 5T 450.

8. Která organizace udělá velmi těžkým pro adventisty, aby dlouho pokračovali ve své práci ve městech?

a. „Obchodní společnosti (odborové svazy, pozn. překl.) budou jedním z činitelů, které na tuto zemi přinesou dobu soužení, jaká nebyla od té doby, co existuje svět.“ 2SM 142.

b. „Kvůli těmto spojením a svazům, bude pro naše instituce velmi těžké pokračovat v jejich práci ve městech. Moje varování zní: Nevcházejte do měst. Nestavějte žádná sanatoria ve městech.“ 2SM 142.

c. „Pár mužů se spojí, aby se chopili všech prostředků, které se dají získat v obchodě určitými plány. Budou se vytvářet odborové svazy a ti, kdo se odmítnou připojit k těmto odborovým svazům, budou poznamenáni.“ 2SM 142.

d. „Rychle přichází čas, kdy kontrolující moc pracovních svazů bude velmi utiskující. Znovu a znovu mě Pán poučil, aby naši lidé vyvedli své rodiny pryč z měst na venkov, kde si mohou vypěstovat své vlastní zásoby; protože v budoucnu bude problém s nakupováním a prodáváním velmi vážný.“ 2SM 141.

9. Jak čas postupuje, jaký oficiální výnos bude vydán ohledně nakupování a prodávání?

a. „V posledním velkém utkání ve sporu se satanem budou ti, kdož jsou věrni Bohu, zbaveni na zemi všech prostředků nutných k životu. Protože odmítnou přestoupit zákon Boží a poslouchat mocnosti tohoto světa, bude jim zapovězeno kupovat i prodávat.“ DA 121,122.

b. „Satan říká: „Ze strachu o nedostatek jídla a oblečení se připojí ke světu v přestupování zákona Božího. Země bude zcela pod mou nadvládou“.“ PK 183,184. (Viz také 5T 152).

c. „Nahromaděné bohatství bude brzy bezcenné. Když vyjde výnos, kdy nebude nikdo moci kupovat ani prodávat, pokud nebude mít znamení šelmy, velmi mnoho našich prostředků nám bude k ničemu. Bůh nás nyní vyzývá, abychom udělali vše, co je v našich silách, abychom vyslali do světa varování.“ RH 3-21-1878, p. 91.

d. „Přichází čas, kdy nebudeme moci prodávat za žádnou cenu. Brzy vyjde výnos zakazující kupovat či prodávat každému člověku, s výjimkou toho, kdo má znamení šelmy. Před krátkým časem jsme se v Kalifornii k tomuto přiblížili; ale to byla pouze pohrůžka před váním větrů. Ještě jsou drženy čtyřmi anděly. Ještě nejsme připraveni. Je tu ještě dílo, které musí být vykonáno a potom budou andělé vybídnuti, aby nechali větry vanout na zemi. To bude rozhodujícím časem pro Boží děti, časem soužení, jakého nebylo, co je národ. Nyní je možnost pracovat.“ 5T 152.

10. Jaký další zákon bude vydán před ukončením doby milosti?

„Brzy se před světem otevřou úžasné události. Konec všech věcí je nablízku. Čas soužení už téměř přichází na lid Boží. Potom vyjde výnos zakazující těm, kdo zachovávají sobotu Páně, kupovat nebo prodávat a bude jim vyhrožováno trestem a dokonce i smrtí, pokud nebudou zachovávat první den týdne jako sabat.
„Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času. …“ RH 11-19-1908, p. 5.

11. Jak budou s některými mladými lidmi zacházet jejich vlastní rodiče?

„Důsledná poslušnost Božího slova bude pokládána za vzpouru. Zaslepeni satanem budou rodiče jednat tvrdě s věřícími dětmi, nadřízení budou utlačovat své podřízené zachovávající přikázání. Láska a náklonnost ochabnou. Rodiče budou vyhánět děti z domova.“ GC 608.

12. Jak s některými budou jednat soudní dvory?

a. „Všichni, kdo prokazují svou věrnost poslušností zákona Hospodinova musí být připraveni, že budou vězněni, přivedeni před rady, které nemají za své měřítko vznešený a svatý zákon Boží.“ RH 12-26-1899, p. 83; 7BC 977.

b. „Něžné slitování této moci se ukáže ve vězeňských celách a žalářích. Přípravy, jejichž výsledkem bude vytvoření obrazu šelmě, už postupují.“ RH 4-23-1889, p. 257.

c. „Protože zastánci pravdy odmítnou uctívat neděli jako sobotu, budou mnozí z nich uvězněni, jiní vypovězeni ze země, další budou trpět jako otroci. Dnes nám něco takového připadá nemožné. Až bude však lidem odňat Boží Duch, který je chrání, a až budou ponecháni pod mocí satana, který nenávidí Boží přikázání, budou se dít neobvyklé věci. Lidské srdce umí být velice kruté, když se z něj vytratí Boží láska a úcta.“ GC 608.

13. „Je možné, že někteří budou muset přinést tu největší oběť?

a. „Je před námi vyhlídka na trvalý boj, s rizikem uvěznění, ztráty majetku a dokonce samotného života, za obranu zákona Božího.“ 5T 712.

b. „Jako kdysi působil na pohanské národy, aby zničily Izrael, tak v blízké budoucnosti povzbudí zlomoci země, aby zahubily lid Boží. Od lidí se bude vyžadovat, aby poslouchali lidská nařízení a porušovali božský zákon.
Ti, kdo jsou věrni Bohu, budou ohrožováni, zrazováni, pronásledováni. Budou „zrazováni také od vlastních rodičů, bratří, příbuzných a přátel“ a vydáváni na smrt.“ PK 587,588.

14. Budou se ti, kteří budou odsuzováni pro svou víru, bát vězeňských cel nebo dokonce samotné smrti?

a. „Pokud jsme povoláni, abychom trpěli pro věc Kristovu, budeme uschopněni jít do vězení důvěřujíce mu, tak jako dítě důvěřuje svým rodičům. Nyní je čas rozvíjet svou víru v Boha.“ OHC 357.

b. „Nepotřebujeme odvahu a statečnost starověkých mučedníků, dokud se nedostaneme do postavení, v kterém se nacházeli. … Když se navrátí pronásledování, bude dána milost, která vzbudí každou schopnost těla, aby prokázala pravé hrdinství.“ OHC 125.

c. „Učedníci nebyli obdařeni odvahou a statečností mučedníků, dokud to nepotřebovali.“ DA 354

d. „Když pro pravdu stane věřící před zaujatým soudem, stojí Kristus po jeho boku. … Je-li kdo uvržen do vězení, Kristus ho zaplavuje svou láskou. Umírá-li kdo pro jeho dílo, Kristus mu praví: „A živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. … A mám klíče pekla i smrti.“ Zj 1,18. „Život, který byl obětován pro mne, je zachován pro věčnou slávu.“ DA 669.

15. Kdo budou ďáblovými nejúčinnějšími nástroji v obviňování a překrucování adventistů?

„Lidé nadaní, příjemného vystupování, kteří se kdysi hlásili k pravdě, použijí všechny své schopnosti, aby oklamali a svedli další. Stanou se nejrozhodnějšími nepřáteli svých bývalých spoluvěřících. Až se světitelé soboty dostanou před soudy, aby se odpovídali ze své víry, stanou se tito odpadlíci nejúčinnějšími nástroji satana, budou je pomlouvat a obžalovávat a vymyšlenými informacemi budou proti nim podněcovat představitele státní moci.“ GC 908.

16. Jaké dvě mocné křesťanské skupiny se spojí, aby pronásledovaly zastánce pravdy?

a. „Samozvaný protestantský svět vytvoří spolek s člověkem hříchu. … Písmo učí, že papežství opět získá svou ztracenou nadvládu a ohně pronásledování opět vzplanou. … “ 7BC 975.

b. „Mnozí se vymlouvají, že není žádná šance, aby papežství znovu ožilo. Pokud někdy získá zpět svou ztracenou nadvládu, bude to díky protestantismu, který mu podá pravou ruku společenství. Pokud se dostane k moci prospěchářskou výsadou, opět vzplanou ohně pronásledování proti těm, kdo neobětují své svědomí a pravdu za bludy papežství. Jakmile se jednou mysle křesťanského světa odvrátí od Boha, zneuctí zákon Boží a pošlapou jeho svatý den, budou připraveni jít kamkoliv, kam je satan povede.“ RH 1-1-1889, p. 1.

c. „Církve budou žádat o pomoc stát, aby jim pomohl. V tom úsilí se katolíci spojí s protestanty.“ GC 607.

d. „Všichni, kdo se nepokloní před výnosem národních koncilů a neuposlechnou národní zákony, aby vyvyšovaly sobotu ustanovenou člověkem hříchu, a tím pohrdly zákonem Božím, pocítí utiskující moc nejenom samotného papežství, ale protestantského světa, obrazu šelmy.“ 2SM 380.

e. „Jejich duchovní se rozzlobí jako kdysi farizeové, protože bude zpochybněna jejich autorita, označí poselství za ďábelské

a budou podněcovat davy lidí, kteří milují hřích, aby odmítali a pronásledovali hlasatele poselství.“ GC 607.

f. „Protestanti působí ve skrytu, aby dostali neděli do popředí, tak jak to udělali Římané. Po celé zemi papežství staví své vysoké a masivní stavby, v jejichž tajných zákoutích se bude opakovat dřívější pronásledování.“ 5T 449,450 (Viz také GC 581).

17. Bude toto pronásledování všude stejné?

„Pokud má být poselství milosti zvěstováno světu, bude tu výzva pro úsilí pomáhající jiným ústavům a podnikům, které se bude podobat tomu úsilí, jež pomáhá našim školám. A pokud čas milosti trvá, bude tu příležitost i pro kolportérskou práci. Když se náboženské denominace spojí s papežstvím, aby utiskovaly Boží lid, otevřou se hranice náboženské svobody právě evangelizační kolportáží. Jestliže je pronásledování kruté na jednom místě, pracovníci ať se řídí Kristovým návodem: „Když se pak vám budou protivit v tom městě, utecte do jiného.“ Přijde-li tam pronásledování, jděte ještě na další místa. Bůh povede svůj lid, aby byl k požehnání na mnoha místech. Kdyby nebylo pronásledování, nebyli by tak široce rozptýleni pro zvěstování pravdy.“ 6T 478.

18. Jak budou neposvěcení církevní členové ovlivněni bouří posměchu, zkoušek a pohrdání?

„Až se přiblíží bouře, mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla, ale nenechali se posvětit poslušností pravdy, se vzdají svého názoru a přidají se k odpůrcům. Spojí se se světem a budou sdílet stejné názory. Nakonec se budou na všechno dívat stejně jako svět. Až budou postaveni před zkoušku, rozhodnou se pro snazší cestu.“ GC 608.

19. Jak budou reagovat „pravé ovce“, když přijde pronásledování?

„Pravé ovce uslyší Pastýřův hlas, když na nás bouře pronásledování skutečně přijde. Sebezapíravé úsilí bude vynaloženo pro záchranu jiných a mnozí, kteří se odtáhli od stáda, budou opět následovat toho velkého Pastýře. Lid Boží se semkne a ukáže nepříteli sjednocenou řadu. Tváří v tvář společnému nebezpečí ustane boj o prvenství, nebude již žádných sporů o tom, kdo bude největším.“ 6T 401.

20. Jaké mocné zjevení moci Boží bude vidět po celém světě, poté co začne pronásledování?

„Láska Kristova, láska našich bratří, bude svědectvím světu, že jsme byli s Ježíšem a učili se od něho. Pak poselství třetího anděla propukne v hlasité volání a celá země bude osvícena slávou Pána.“ 6T 401.

21. Jaké by mělo být naše současné chování a postoj, když očekáváme přicházející nesnáze?

a. „Opět a opět mi bylo dáno poselství, že nemáme vyřknout ani jedno slovo, vytisknout ani jednu větu, zvláště jakožto osobní napadání, pokud není nutně důležité na obranu pravdy, které proti nám pobouří naše nepřátelé a přivede jejich vášně do varu. Naše dílo bude brzy ukončeno a brzy na nás přijde doba soužení, jakého ještě nebylo, o kterém máme jen malé tušení.“ 9T 241.

b. „Ať má každý na paměti, že v žádném případě nemáme vzbuzovat pronásledování. Nemáme užívat tvrdá a ostrá slova. Vypusťte je z každého napsaného článku, odstraňte je z každého proslovu. Ať slovo Boží řeže, kárá; ať se smrtelní lidé skryjí v Ježíši Kristu. …
Přijde doba soužení, jakého nebylo, co je národ.“ 9T 244.

c. „Právě před námi je doba, kdy na ty, kdo hlásají pravdu, přijde pronásledování. Vyhlídky nejsou lichotivé; ale nehledě na to, nevzdejme své úsilí zachránit ty, kdo hynou, za jejichž vykoupení nabídl Kníže života svůj drahý život. Když jeden prostředek selže, zkuste jiný. Naše úsilí nesmí být mrtvé a bez života. Tak jak dlouho je nám ušetřen život, tak dlouho pracujme pro Boha.“ 9T 227.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy