EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


4. Všeobecný nedělní zákon

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

4. Všeobecný nedělní zákon

1. Co praví Bible o celosvětové obnově římsko-katolického vlivu před koncem času?

Zj 13,3.8.

2. Který národ zahrnutý přízní bude tím vedoucím při vynucování zachovávání neděle?

a. „Právě tito lidé však tvrdí, že rychle se šířící zkaženost je do značné míry způsobena znesvěcováním takzvané „křesťanské soboty“ a že vynucené zachovávání neděle by zlepšilo mravní stav společnosti. Toto tvrzení slyšíme zvláště v Americe, kde nejvýrazněji zaznělo učení o pravé sobotě.“ GC 587.

b. „Jiné národy budou následovat příkladu Spojených Států. Ačkoliv Spojené Státy učiní počátek, bude náš lid ve všech částech světa postižen stejnou krizí.“ 6T 395.

3. Kolik národů bude následovat příklad Spojených Států?

a. „Když se Amerika, země náboženské svobody spojí s papežstvím, aby působila nátlak na svědomí a nutila lidi k zachovávání falešné soboty, národy ve všech částech zeměkoule se dají svést k následování jejího příkladu.“ 6T 18 (Viz GCB 1-28-1893).

b. „Vínem hněvu smilství svého napájela všechny národy.“ Zj 14,6-8. Jak se to stalo? Tím, že nutila lidi k tomu, aby přijali falešnou sobotu.“ 8T 94.

c. „Otázka soboty je v posledním velkém sporu, na kterém se bude podílet celý svět, tou největší spornou otázkou.“ 6T 352.

4. Které světové náboženství je především zapojeno do vynucování zachovávání neděle?

a. „Protože se sobota stane předmětem sporu v celém křesťanstvu a protože se církve spojí se světskými úřady, aby vynutily uctívání neděle, stane se předmětem všeobecného zatracování malá menšina, která bude vytrvale odmítat podvolit se názoru většiny.“ GC 615.

b. „V závěru zápasu mezi dobrem a zlem se celé křesťanstvo rozdělí na dvě skupiny - jednu budou tvořit lidé, kteří zachovávají Boží přikázání a víru v Ježíše, a druhou ti, kdo uctívají šelmu, její sochu a přijímají její cejch.“ GC 450; 9T 16; 2SM 55.

5. Co se stane adventistům sedmého dne, kteří se nepřizpůsobí nedělnímu zákonu?

a. „Výnos vynucující uctívání tohoto dne vyjde do celého světa. … Trápení a pronásledování přijde na všechny, kdo v poslušnosti Slova Božího odmítají uctívat tuto falešnou sobotu.“ 7BC 976.

b. „Celý svět bude pohnutý nepřátelstvím proti adventistům sedmého dne, protože oni nevzdají uctěním neděle, instituce této antikristovské moci, hold papežství. Záměrem satanovým je, aby byli vymazáni ze země, aby jeho nadvláda na této zemi nebyla zpochybňována.“ TM 37; RH 8-22-1893.

c. „Mocnosti, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí „malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj 13,16), aby se řídili tradicí církve, a zachovávali nesprávný den odpočinku. Všichni, kdo nebudou chtít přijmout tato nařízení, budou vystaveni trestům, až bude nakonec vyhlášeno, že zaslouží trest smrti.“ GC 604.

6. Jaký účinek bude mít toto falešné oživení na křesťany podle jména?

„Prohlašovali, že mají pravdu; že konají zázraky; že se mezi nimi dějí znamení a zázraky; že nastalo časové milénium, které tak dlouho očekávali. Celý svět se obrátil v souladu s nedělním zákonem.“ Letter 6,1894.

7. Jaké dvě protikladné znamení přijmou na světě dvě skupiny lidí, když bude vynucován nedělní zákon?

a. „Zachovávání nesprávného dne odpočinku v souladu se zákony státu, ale proti čtvrtému přikázání, bude projevem věrnosti moci, která je Bohu nepřátelská. Zachovávání pravé soboty jako výraz poslušnosti Božího zákona bude důkazem věrnosti Stvořiteli. Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť.“ GC 605.

b. „Svět spěje k strašnému konci. Mocnosti, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí „malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj 13,16), aby se řídili tradicí církve a zachovávali nesprávný den odpočinku. Všichni, kdo nebudou chtít přijmout tato nařízení, budou vystaveni trestům, až bude nakonec vyhlášeno, že zaslouží trest smrti. Boží zákon, který zahrnuje také pravý den Božího odpočinku, vyžaduje poslušnost a varuje, že jeho přestupníky stihne Boží trest.
Když bude lidem celá záležitost takto vyložena, každý, kdo nebude ctít Boží zákon a bude se řídit lidskými příkazy, přijme znamení šelmy. …“ GC 604.

8. Jak souvisí všeobecný nedělní zákon s ukončením doby milosti?

a. „Bůh poskytuje národům určitý čas milosti.“ 4BC 1143.

b. „S neomylnou přesností Nekonečný vede případy všech národů. Zatímco jeho milosrdenství je něžné, s výzvami k pokání, tento případ zůstane otevřený; ale když tyto případy dosáhnou určité hranice, který Bůh určil, jeho hněv sestoupí. Případ je uzavřený. Božská trpělivost přestala. V jejich prospěch už nejsou přinášeny žádné obhajoby.“ 5T 208.

c. „Bůh vede záznam národů; v knihách nebeských tam stojí proti nim údaje; a když bude uzákoněno, že přestoupení prvního dne týdne se bude trestat, tehdy se jejich kalich naplní.“ 7BC 910.

d. „Když nahromaděné údaje v nebeských knihách záznamů dokonají přestoupení, sestoupí hněv, nesmíšený s milosrdenstvím, a pak se uvidí, jak strašnou věcí je vyčerpat božskou trpělivost. Tato krize se odehraje tehdy, když se národy spojí, aby učinili zákon Boží neplatným.“ 5T 524.

e. „Tato země téměř dosáhla stupně, kdy Bůh dovolí ničiteli provést své dílo na ní. Nahrazení Božího Zákona zákony lidskými, vyvýšení neděle pouhou lidskou autoritou místo biblické soboty je posledním aktem tohoto dramatu. Když se tato náhrada stane všeobecnou, Bůh se sám zjeví. Povstane ve svém majestátu, aby mocně zatřásl zemí. Vyjde ze svého místa, aby potrestal obyvatele světa pro jejich nepravost, a země vynese na světlo prolitou krev a nebude už přikrývat zabité.“ 7T 141.

f. „Nahrazení pravdy bludem je posledním činem v dramatu. Když se toto nahrazení stane všeobecným, Bůh se zjeví. Když budou lidské zákony vyvyšovány nad zákony Boží, když se budou vlády země snažit donutit lidi k tomu, aby zachovávali první den týdne, vězte, že přišel čas, aby Bůh zasáhl. On povstane ve svém majestátu a strašlivě zatřese zemí. Vyjde ze svého místa, aby potrestal obyvatele světa za jejich nepravost.“ 7BC 980.

9. Věří všichni adventisté sedmého dne, že všeobecný nedělní zákon vyjde dříve, než bude ukončena doba milosti?

Ne, nevěří. Někteří studenti Bible a Ducha Prorockého očekávají, že uzákonění neděle nebude všeobecné, až chvíli poté, co bude ukončena doba milosti.
Citáty uvedené pod výše uvedeným bodem 8, jsou takto vysvětleny. Další podporující citát je tento: „Když Ježíš opustí svatyni svatých, jeho zadržující Duch bude odňat od vládců a lidu. Budou ponecháni nadvládě zlých andělů. Potom rady vydají zákony a směrnice satanovy, takže pokud by nebyl ukrácen čas, nikdo by nebyl spasen.“ 1T 204.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy