EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


3. Národní nedělní zákon

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

3. Národní nedělní zákon

1. Co praví Bible o poctě, kterou protestantská Amerika vzdá římské moci?

Zj 13,11-17.

2. Kdy se toto proroctví naplní?

a. „Proroctví ve Zjevení 13. kapitole říká, že moc znázorněná šelmou se dvěma beránčími rohy přinutí „zemi a její obyvatele“, aby se klaněli papežství, které v proroctví představuje šelma podobná levhartu. … Toto proroctví se vyplní, až Spojené státy budou vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za zvláštní uznání své svrchovanosti.“ GC 578,579.

b. „Vynucují-li protestantské církve zachovávání neděle, vynucují tím vlastně uctívání papežství, šelmy.“ GC 448.

3. Odkud vzejde tlak na uzákonění neděle?

a. „Představitelé církví a státu se spojí, aby přemlouvali, přesvědčovali nebo donutili všechny lidi uctívat neděli. Nedostatek Boží moci nahradí restriktivní opatření. Politická korupce podkopává lásku k spravedlnosti a úctu k pravdě. I ve svobodné Americe se vláda a zákonodárci podrobí žádosti a vydají zákon, který bude vynucovat svěcení neděle, aby si zachovali přízeň lidu.“ GC 592 (Viz také 4SP 410).

b. „Aby si zajistili popularitu a přízeň, přijdou zákonodárci s výnosem, který bude vynucovat nedělní zákony.“ 5T 451.

c. „Zákonodárci přijdou s výnosem, který bude vynucovat nedělní zákony.“ PK 606.

d. „Protestanti ze Spojených států jako první napřáhnou ruku přes propast, aby uchopili ruku spiritismu, a podají ruku přes propast, aby si jí potřásli s Římem. Pod vlivem toho trojnásobného spojenectví půjdou Spojené státy ve stopách Říma a pošlapou svobodu svědomí.“ GC 588.

e. „Pokud lidé budou dovedeni k tomu, aby podporovali nedělní zákon, potom duchovenstvo použije svůj spojený vliv, aby získalo náboženský dodatek k Ústavě, a dožene národ k tomu, aby zachovával neděli.“ RH Extra 12-24-1889, p. 2.

4. Uvědomují si tito obhájci nedělního zákona, co dělají?

a. „Jsou mnozí, dokonce i mezi těmi, kteří jsou zapojeni do hnutí o prosazení neděle, kteří jsou slepí vůči následkům, které z tohoto činu vzejdou. Nevidí, že narážejí přímo na náboženskou svobodu. Jsou mnozí, kteří nikdy nechápali požadavky biblické soboty a falešný základ, na kterém spočívá instituce neděle.“ 5T 711.

b. „Pracují ve slepotě. Nevidí, že pokud protestantská vláda obětuje zásady, které z nich učinily svobodný, nezávislý národ a skrze zákonodárství přivede do Ústavy zásady, které rozšíří papežské bludy a papežské svody, že se vrhnou do římských hrůz středověku.“ RH extra 12-11-1888, p. 8.

c. „Nedělní hnutí popohání satanská síla, ale děje se to v skrytu. Dokonce i lidé, kteří jsou zapojeni do tohoto díla, jsou slepí před následky, které přinese jejich hnutí.“ RH 1-1-1889, p. 1; 7BC 975.

5. Kdo je ve skutečnosti tím hlavním organizátorem uzákonění neděle?

a. „Ani krok nebyl učiněn ve vyvyšování modloslužebné soboty, ve vzkříšení zachovávání neděle uzákoněním, aby za tím nestál satan, on je tím hlavním aktérem.“ 7BC 977.

b. „Když zákonodárství vymyslí zákony, které vyvýší první den týdne, a postaví ho na místo sedmého dne, satanův plán bude dokončen.“ 7BC 976.

c. „Tato falešná sobota bude vynucována utiskujícím zákonem. Satan a jeho andělé jsou v bdělém stavu a velmi aktivní; pracují s energií a vytrvalostí skrze lidské nástroje, aby uskutečnili jeho záměr vymazat z myslí lidí poznání o Bohu.“ 7BC 985; RH 12-13-1892.

6. Kým nedělní zákon pohrdá?

„Rozhodnější úsilí bude vykonáno, aby byla vyvýšena falešná sobota a bylo pohrdnuto samotným Bohem nahrazením dne, který on požehnal a posvětil. Tato falešná sobota bude vynucována utiskujícím zákonem.“ 7BC 985.

7. Máme očekávat nedělní zákony v určitých státech, anebo to bude Kongres Spojených Států, který tento zákon vydá?

a. „Naše země je v ohrožení. Přibližuje se čas, kdy se její zákonodárci zřeknou zásad protestantismu, aby podpořili římské odpadnutí. Lid, který Bůh tak zázračně utvářel, posiloval je, aby se zbavili pokořujícího jha papežství, poskytne národním činem moc zkažené víře Říma a takto probudí tyranii, která pouze čeká na pokyn, aby opět začala jednat krutě a tyransky.“ 4SP 410 (1884); ST 7-17-1907, p. 7.

b. „Vidíme, že je vykonáváno úsilí o omezení naší náboženské svobody. Otázka neděle nyní zaujímá velké rozměry. V Kongresu je prosazován dodatek k naší Ústavě, a když bude přijat, musí následovat utlačování.“ RH 12-18-1888, p. 786. (Viz také 5T 711).

c. „Brzy se před námi otevře období velkého zájmu pro všechny živé. Spory minulosti oživnou; povstanou nové spory. O scénách, které se odehrají na našem světě, se nám ještě ani nesnilo. Satan pracuje skrze lidské nástroje. Ti, kdo činí úsilí, aby byla změněna Ústava a byl zajištěn zákon vynucující zachovávání neděle si velmi málo uvědomují, jaké toho budou důsledky. Těsně před námi je krize.“ 5T 753.

d. „Když se náš národ vzdá zásad své vlády, aby ustanovil nedělní zákon, protestantismus si tímto činem podá ruce s papežstvím.“ 5T 712.

e. „Lid Boží čeká velká krize. Velmi brzy bude náš národ usilovat nade vše o zachovávání prvního dne týdne jako svatého dne. Tímto činem, nebudou mít výčitky, že pudí lidi proti hlasu jejich vlastního svědomí, když budou zachovávat den, který národ prohlásil za sabat.“ RH Extra 12-11-1888, p. 4.

f. „Když bude zákon Boží učiněn neplatným a odpadnutí se stane národním hříchem, tehdy Bůh zasáhne v prospěch svého lidu.“ RH Extra 12-11-1889, p. 3.

g. „Výnosem vynucujícím instituci papežství přestupováním zákona Božího, se náš národ zcela rozloučí se spravedlností.“ 5T 451.

8. Budou Spojené Státy i nadále národem přízně, poté co zákonodárstvím odstraní zákon Boží?

a. „Lidé Spojených Států byli lidmi přízně; ale když omezí náboženskou svobodu, vzdají se protestantismu a podpoří papežství, míra jejich viny se naplní a v knihách nebeských bude zaznamenáno „národní odpadnutí.“ RH 5-2-1893, p. 274.

b. „ … Tak může být toto odpadnutí pro nás znamením, že hranice Boží shovívavosti je překročena, že míra nepravosti našeho národa je naplněna. …“ 5T 451.

9. Co bude výsledkem tohoto národního odpadnutí?

a. „Přichází čas, kdy bude zákon Boží, v zvláštním slova smyslu, v naší zemi zrušen. Vládcové našeho národa uzákoněním zákona prosadí nedělní zákon a takto se lid Boží dostane do velkého nebezpečí. Když náš národ na svých zákonodárských shromážděních vydá zákony, kterými sváže svědomí lidí, co se týká jejich náboženských výsad, vynucující zachovávání neděle, a uplatní utiskující moc proti těm, kdo zachovávají sedmý den sobotu, zákon Boží bude ve všech záměrech a cílech učiněn v naší zemí neplatným a národní odpadnutí bude doprovázeno národní zkázou.“ RH 12-18-1888, p. 785; 7BC 977.

b. „Bude to v době národního odpadnutí, kdy začne satan používat své taktiky, vládcové země se postaví na stranu člověka hříchu - tehdy se míra viny naplní; národní odpadnutí bude signálem národní zkázy.“ GCB 1891; P. 259.

c. „Výsledkem tohoto odpadnutí bude národní zkáza.“ RH 5-2-1893, p. 274.

d. „Protestanti budou působit na vládce země, aby vydali zákony navracující nadvládu člověku hříchu, který sedí v chrámu Božím, ukazuje se, že je Bůh. Římsko-katolické zásady se dostanou pod ochranu a péči státu. Toto národní odpadnutí bude rychle následováno národní zkázou. … Protestantské vlády se dostanou před podivnou zkoušku. Obrátí se ke světu. Ve svém oddělení se od Boha také budou usilovat o to, aby učinili klam a odpadnutí od Boha zákonem národa.“ RH 6-15-1897, p. 370.

e. „Když se protestantské církve spojí se světskou mocí, aby podpořily falešné náboženství, navzdory tomu, co jejich předkové snášeli s nejstrašnějším pronásledováním, tehdy bude papežská sobota vynucována spojenou autoritou církve a státu. Bude národní odpadnutí, které skončí jedině v národní zkáze.“ Ev 235 (1899).

f. „Když budou protestantské církve usilovat o podporu světské moci a takto následovat příklad odpadlé církve, navzdory tomu, co jejich předkové snášeli s nejstrašnějším pronásledováním, potom bude národní odpadnutí, které skončí jedině v národní zkáze.“ 4SP 410 (1884); ST 7-17-1907, p. 7.

g. „Když se protestantské církve spojí se světskou mocí, aby podpořily falešné náboženství … když stát použije svou moc, aby prosadil výnosy a podpořil ustanovení církve - tehdy protestantská Amerika vytvořila obraz šelmy a bude národní odpadnutí, které skončí jedině v národních troskách.“ ST 3-22-1910; 7BC 976.

10. Jakým způsobem vytvoří protestantská Amerika obraz šelmy?

a. „Až se přední církve Spojených států sjednotí v těch bodech věrouky, které stejně zachovávají, a ovlivní stát, aby prosadil jejich nařízení a podpořil jejich ustanovení, protestantská Amerika tím vytvoří obraz římské církevní vlády, jehož nevyhnutelným výsledkem bude zavedení civilních trestů pro lidi, kteří se nepodvolí.“ GC 445 (Viz také 4SP 278).

b. „Tím, že vynucují náboženskou povinnost státní mocí, zřizují církve šelmě sochu. Proto bude vynucené zachovávání neděle ve Spojených státech vynuceným uctíváním šelmy a její sochy.“ GC 449.

11. Bude prosazení zachovávání neděle (vytvoření obrazu šelmy) ve Spojených Státech následovat nebo předcházet ukončení doby milosti?

a. „Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen dříve, než bude ukončena doba milosti; protože to bude pro lid Boží velkou zkouškou. … To je zkouška, kterou musí lid Boží projít, dříve než bude zapečetěn.“ 7BC 976

b. „Výnosem vynucujícím ustanovení papežské soboty přestoupením zákona Božího se náš národ zcela vzdá spravedlnosti. Když protestanti napřáhnou svou ruku přes propast, aby uchopili ruku římské moci, když podají ruku přes propast, aby si jí potřásli se spiritismem, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojení, naše země zavrhne každou zásadu své Ústavy jako protestantská a republikánská vláda a zajistí propagaci papežských bludů a svodů, potom můžeme vědět, že přišel čas pro zázračné působení satanovo a že konec je blízko.“
„Tak, jako byl příchod římského vojska učedníkům znamením o nastávající zkáze Jeruzaléma, tak může být toto odpadnutí znamením pro nás, že je překročena hranice Boží shovívavosti, že míra nepravosti našeho národa je plná a že anděl milosrdenství už odletí, aby se nikdy nevrátil.“ 5T 451.

c. „Vidění Anny staví vytvoření obrazu šlemy až po ukončení doby milosti. To tak ale není. Tvrdíte, že věříte svědectvím; tak ať vás v této věci vyvedou z omylu. Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen dříve, než bude ukončena doba milosti; protože to bude pro lid Boží velká zkouška, která rozhodne o jeho věčném osudu.“ 2SM 81.

12. Se zřetelem na očekávané uzákonění neděle, k čemu jsou vybízeni adventisté žijící ve městech, aby učinili, co nejdříve je to jen možné?

a. „On chce, abychom žili tam, kde máme dost místa. Jeho lid se nemá mačkat ve městech. Chce, aby vzali své rodiny pryč z měst, aby se mohli lépe připravit na věčný život. Za malou chvíli budou muset opustit města … Vyjděte z měst, jak nejdříve je to jen možné. …“ 2SM 356.

b. „Brzy přijde krize týkající se zachovávání neděle. … Pokud si můžeme z prozřetelnosti Boží zajistit místa mimo města, Pán chce, abychom to udělali. Před námi jsou těžké časy. … Vidím za nutné, abychom pospíchali s přípravou všech věcí na krizi.“ 2SM 359.

13. Jakým varováním budou nedělní zákony pro ty adventisty, kteří stále zůstávají ve velkých městech?

„Tak jako obležení Jeruzaléma římskými vojsky bylo signálem judským křesťanům k útěku, tak převzetí moci ze strany našeho národa výnosem vynucujícím papežskou sobotu, bude pro nás varováním. Potom nastane čas k opuštění velkých měst, příprava k opuštění menších měst do odlehlých domovů na samotách mezi horami.“ 5T 464,465.

14. Jak máme trávit neděle, poté co budou vydány nedělní zákony?

a. „Adventisté mají projevit svou moudrost tím, že se v ten zdrží své všední práce a zasvětí jej misijnímu úsilí.
Pohrdání nedělními zákony jen upevní v jejich pronásledování náboženské horlivce, kteří se to snaží vynutit násilím. Nedejte jim žádnou příležitost k tomu, aby vás nazývali porušovateli zákona. … Nikdo nepřijme znamení šelmy tím, že bude moudře zachovávat klid, tím že se zdrží práce, která pohoršuje. …
Kdykoliv je to jen možné, ať se v neděli konají náboženské bohoslužby … Nechť učitelé v našich školách zasvětí neděle misijnímu úsilí.“ 9T 232,233.

b. „Nedělejte v neděli žádné demonstrace, které jsou v rozporu se zákonem.“ 9T 235.

c. „Jednou se mě ti, kdo měli na starost školu v Avondale zeptali: „Co budeme dělat? Zákonní úředníci byli pověřeni, aby uvěznili ty, kteří pracují v neděli.“ Odpověděla jsem: „Vyvarovat se této těžkosti, bude velmi lehké. Obětujte neděli Pánu jako den pro misijní práci. Vezměte studenty a udělejte shromáždění na různých místech a konejte zdravotní misijní dílo. Naleznou lidi doma a takto budou mít ohromnou příležitost k představení pravdy. Tento způsob trávení neděle je Pánem vždy přijatelný.“ 9T 238.

d. „Když jsme bydleli v Corranbongu, kde byla založena škola Avondale … vystala zde otázka práce v neděli. Zdálo se, že se provazy tak stahují, že už nám brzy nebude umožněno v neděli pracovat. Naše škola byla umístěna v srdci lesů, daleko od jakékoliv vesnice nebo železnice. Nikdo nebydlel dost blízko, aby mohl být rušen čímkoliv, co jsme dělali. Přesto jsme však byli sledováni. Úředníkům bylo přikázáno, aby sledovali, co děláme v prostorách školy; a oni taky přišli, ale nedali najevo, že by si všimli těch, kdo pracovali. Jejich důvěra a respekt vůči našim lidem byla získána dílem, které jsme vykonali v té komunitě pro nemocné, takže nechtěli překážet naší nevinné práci v neděli.
Jindy, když se naši bratři potýkali s pronásledováním a byli dotazováni ohledně toho, co by měli dělat, dala jsem jim stejnou radu, kterou jsem dala jako odpověď na otázku týkající se využití neděle na hry. Řekla jsem: „Věnujte neděli misijnímu dílu pro Boha. Učitelé, běžte se svými studenty.“ …
Ať učitelé v našich školách zasvětí neděli misijnímu úsilí.“ CT 549-551.

15. Jaký by měl náš postoj dnes? Jak bychom měli pracovat a modlit se?

a. „Nekonáme vůli Boží, pokud sedíme v tichosti a neděláme nic, abychom hájili svobodu svědomí. K nebi by měla vstoupat vroucí, působivá modlitba, aby tato pohroma byla pozdržena, dokud nedokončíme dílo, které tak dlouho bylo zanedbáváno. Ať od nás stoupá ta nejopravdovější modlitba a pracujme v souladu s našimi modlitbami. Možná nám připadá, že satan je vítězem a že pravda je přemožena falší a bludem … Ale Bůh chce, abychom si připomněli jeho jednání s jeho lidem v minulosti, jak je zachraňoval před jejich nepřáteli. On si vždy vybíral krajnosti, kdy už se zdálo, že není žádná šance, jak se vysvobodit ze satanových spárů, pro zjevení své moci. Lidská potřeba je Boží příležitostí.“ 5T 714.

b. „Měli bychom pilně studovat Slovo Boží a modlit se ve víře, že Bůh zadrží mocnosti temnoty; protože až dosud se poselství dostalo k poměrně málo lidem a svět má být osvícen jeho slávou. Přítomná pravda - přikázání Boží a víra Ježíšova - ještě nezazněly tak, jak by měly. … Musíme zaujmout pevné postavení, abychom neuctívali první den týdne jako sabat. …“ RH Extra 12-24-1889, p. 2.

c. „Mnoho let čekáme, že bude v naší zemi uzákoněn nedělní zákon; a nyní když je toto hnutí už těsně před námi se ptáme: „Co náš lid učiní v této záležitosti? …“ Měli bychom zvláště hledat Boha pro milost a moc, která má být nyní dána jeho lidu. Bůh žije; a my nevěříme, že plně nastal čas, kdy bude naše svoboda omezena. Prorok viděl „čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. A viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, majícího pečeť Boha živého. Kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděly, jimž dáno, aby škodili zemi a moři, Řka: Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud neznamenáme služebníků Boha našeho na čelech jejich.“ To poukazuje na dílo, které máme nyní konat, což znamená volat k Bohu, aby andělé ještě drželi ty čtyři větry, dokud nebudou misionáři posláni do všech koutů světa a nebyla vyhlášena výstraha před neuposlechnutím Hospodinova zákona.“ RH Extra 12-11-1888, p.4-5.

d. „Na mužích a ženách modlitby po celé zemi spočívá velká zodpovědnost prosit, aby Bůh odstranil ten oblak zla a udělil nám ještě pár let milosti, abychom mohli pracovat pro Mistra.“ RH Extra 12-11-1888, p. 4.

e. „Vidíme, že ti, kteří nyní zachovávají přikázání Boží, se musí rozhýbat, aby mohli obdržet zvláštní pomoc, kterou jim může udělit jedině Bůh. Měli by co nejopravdověji dělat něco pro to, abychom pokud možno co nejvíce oddálili hrozící neštěstí.“ RH 12-18-1888, p. 785.

f. „Pokud nedělají nic pro to, aby vyvedli mysle lidí z omylu a nedbalostí vůči pravdě, že se naše zákonodárství zřekne zásad protestantismu, podpoří římský blud, falešnou sobotu, Bůh učiní svůj lid, který měl velké světlo zodpovědným z jejich nedostatku horlivosti a věrnosti. Ale pokud bude předmět náboženského uzákonění lidem moudře a rozumně představen a oni uvidí, že skrze vynucování neděle se bude skrze křesťanský svět opakovat římské odpadnutí a že se bude opakovat tyranie minulých věků, tak ať přijde cokoliv, budeme mít splněnu svou povinnost.“ RH Extra 12-24-1889, p. 3.

g. „Ať lid Boží zachovávající přikázání v tuto dobu nemlčí, jako kdybychom přijímali tuto situaci. Máme před sebou vyhlídky na hrozící a neustálý boj s rizikem uvěznění, ztráty majetku a dokonce samotného života, máme bránit zákon Boží, který byl lidskými zákony učiněn neplatným.“ RH 1-1-1889, p. 1; 7BC 975.

h. „Doufám, že trouba vydá jasný zvuk, co se týče hnutí nedělního zákona. Myslím si, že by bylo nejlepší, kdyby v našich novinách bylo zvláště psáno o věčnosti zákona Božího. … Měli bychom nyní dělat co nejvíce pro to, abychom překazili tento nedělní zákon.“ CW 97-98 (1906).

i. „Jsou mnozí, kteří jsou v poklidu, jakoby spali. Oni praví: „Proroctví předpovědělo prosazení zachovávání neděle, ten zákon bude určitě vydán“; a když došli k tomuto závěru sednou si v klidném očekávání na tuto událost, utěšujíce se myšlenkou, že v době soužení Bůh svůj lid ochrání. Ale Bůh nás nezachrání, pokud nevynaložíme žádné úsilí, abychom vykonali dílo, které nám svěřil.“ RH Extra 12-24-1889, p. 2.

j. „Ti, kdo byli varováni před událostmi, které jsou před nimi, nemají pouze sedět v klidném očekávání nadcházející bouře, utěšujíce se, že Bůh zastíní své věrné v době soužení. Máme být jako lidé čekající na svého Pána, ne v nečinném očekávání, ale v horlivém úsilí, s neotřesitelnou vírou. Nyní není čas dovolit našim myslím, aby se zabývaly věcmi podřadného významu. … Nedělní hnutí už vychází z temnoty. Vůdcové zatajují pravou věc a mnozí, kteří se k tomu dílu připojí, nevidí, kam a jakým směrem to míří. Jeho projevy jsou jemné a zdánlivě křesťanské; ale když promluví, projeví ducha draka. Je naší povinností udělat vše, co je v naší moci, abychom odvrátili hrozící nebezpečí. Měli bychom vynaložit úsilí na to, abychom odstranili předsudky tím, že se před lidi postavíme v pravém světle. Měli bychom jim předložit skutečnou spornou otázku, a takto se zapojit do nejúčinnějšího protestu proti opatření omezujícímu svobodu svědomí. Měli bychom zkoumat Písmo a být schopni udat důvod pro naši víru.“ RH Extra 12-11-1888, p. 4.

k. „Patriarchové a proroci, Daniel a Zjevení a Velký spor věků, jsou knihy nyní potřebné jako nikdy předtím. Měli by být v oběhu, protože pravdy, které zdůrazňují, otevřou mnoho slepých očí. … Mnozí z našeho lidu jsou slepí před důležitostí těch knih, které jsou nejvíce potřebné. Kdyby měli takt a umění, které se projevuje v prodávání těchto knih, hnutí nedělního zákona by nebylo tam, kde je dnes.“ SM 123; RH 2-16-1905.

l. „Nemůžeme pracovat, abychom uspokojili lidi, kteří použijí svůj vliv k potlačení náboženské svobody a kteří zapojí utlačující prostředky, aby dovedli nebo donutili své bližní zachovávat neděli jako sabat. První den týdne není dnem, který má být uctíván. Je to falešná sobota a členové rodiny Páně nemohou mít podíl s lidmi, kteří vyvyšují tento den a přestupují zákon Boží tím, že pošlapávají jeho sobotu. Lid Boží nemá volit takovéto lidi do úřadu; protože když to udělají, stávají se spoluúčastníky hříchů, které ve svém úřadě spáchají.“ FE 475; GW 391-392.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy