EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část XVII. ODPOČINEK A REKREACE - 79. Nutnost rekreace

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část XVII. ODPOČINEK A REKREACE - 79. Nutnost rekreace

AH 493 Výstřední názory na rekreaci - Někteří lidé mají chorobné představy a pro ty je náboženství tyranem, který jim vládne železnou holí. Naříkají neustále nad svou zkažeností a trápí se nad domnělým zlem. V jejich srdci není láska, tvář mají neustále zamračenou. Nevinný smích mládeže a smích vůbec je rozčiluje. Považují veškerou rekreaci a zábavu za hřích a myslí si, že mysl musí být neustále takto přísně naladěna. To je extrém. Jiní se domnívají, že chtějí-li být zdraví, musí se honit stále za novou zábavou a rozptýlením. Zvyknou si na vzrušení a cítí se bez něho zle. To nejsou opravdoví křesťané. Zabíhají do dalšího extrému. Pravé zásady křesťanství otvírají všem neskonale hluboký zdroj štěstí. - 1T 565

Osvěžení ducha i těla - Křesťané mají přednost i povinnost osvěžit svého ducha i tělo nevinnou rekreací, aby mohli svých tělesných a duševních sil použít ke slávě Boží. Naše zábava není nesmyslným vírem, ale dovede posloužit všem, s nimiž se stýkáme, a povznáší je. Umožňuje nám i jim, abychom úspěšně konali své křesťanské povinnosti. - Zdravotní reforma, červenec 1871

AH 494 Viděla jsem, že adventní lid pracuje příliš mnoho a nedopřeje si změnu ani odpočinek. Všichni, kteří tělesně pracují, potřebují rozptýlení; Tím více toho však potřebují duševně pracující. Není nutné ke spasení ani ke slávě Boží, zaměstnáváme-li mysl soustavně a příliš, byť se jednalo o náboženství. - 1T 514

Otázka rekreace je závislá na prostředí domova a školy. Pamatujme na to při stavbě domu nebo školy. Ti, kterým záleží víc na duševním a tělesném blahu než na penězích nebo požadavcích a společenských zvyklostech, měli by pro své děti vyhledávat blahodárné naučení přírody a osvěžení v ní. - Ed 211-212

Rekreace podmínkou výkonnosti - Čas, strávený v tělesné práci, není ztracený. Mají-li se co nejlépe uplatnit všechny schopnosti a orgány těla, potřebují přiměřený pohyb. Je-li mozek neustále přetěžován na úkor ostatních ústrojí, ztrácí člověk tělesnou i duševní sílu. Tělo je připraveno o zdravý poklad, mysl ztrácí svěžest a sílu a výsledkem toho je chorobná podrážděnost. - FE 418

Buďme opatrní při určování spánku a práce. Musíme si umět odpočinout a zotavit se, musíme si udělat čas na rozjímání. Zásady střídmosti jsou všestrannější než si mnozí myslí. - MS 60 1894

Žáci potřebují oddech - Studující mají mít chvíle oddechu. AH 495 Mysl se nesmí soustřeďovat na stálé přemýšlení, aby se jemné duševní ústrojí neopotřebovalo. Tělo i duch potřebují změnu. - CT 333

Rekreace a tělesný pohyb někdy rozhodně naruší běžný chod školy, ale toto přerušení není ve skutečnosti překážkou. Dopřejeme-li tělu i duchu osvěžení, podporujeme-li ducha nezištnosti a umožníme učitelům a žákům vzájemné poznání společných zájmů a přátelské společenství, vyplatí se tento čas i úsilí stonásobně. Tak si může mládež blahodárně vybít svou neklidnou energii, která je pro ni tak často nebezpečná. Vhodné zaměstnání mysli jako obrana proti zlému, je mnohem cennější než mnohé přehrady zákona a kázně. - Ed 213

Duševně pracující potřebují zotavenou - Viděla jsem, že mnozí nechápou stálou, vyčerpávající práci našich bratří v ústředí. Jsou po celé týdny uzavření mezi čtyřmi stěnami a trvalý nápor na duševní síly jim rozhodně podrývá zdraví a ubírá svěžesti. Těmto bratřím hrozí nebezpečí, že se náhle zhroutí. Nejsou nesmrtelní, a nenastane-li změna, vyčerpají se a budou pro dílo ztraceni.

155
AH 495-498

Vzácným darem pro naši práci jsou bratři A. B. C. Nemůžeme si dovolit, aby si pobytem v kanceláři a neúnavnou prací zničili zdraví.

Mimo horečku či jiné onemocnění stěží měli nějakou změnu. Měli by mít častější změnu, měli by často prožít celý den společně s rodinou, která je takřka nevidí, v přírodě. Všichni snad nemohou o-pustit práci současně, mají si to však v práci zařídit tak, aby vždy mohl jít jeden nebo dva a ostatní, kteří je později vystřídají, by je zastoupili.

Viděla jsem, že tito bratří mají náboženskou povinnost postarat se o své zdraví a sílu, jež jim Bůh dal. Pán od nich nežádá, aby se dnes stali mučedníky Jeho díla. Za tuto oběť se jim nedostane odměny, protože Bůh chce, aby žili. - 1T 515-516

Hledejte způsoby nevinné, užitečné rekreace - Správná rekreace nesmírně prospěje mysli i tělu. Osvícená, rozumná mysl najde dost možností pobavení a rozptýlení, které je nejen nevinné, ale i poučné. Nejlépe prospěje pobyt na čerstvém vzduchu, uvažování o Božím díle v přírodě. - 4T 653

Jsem přesvědčena, že když si dopředeme osvěžení těla i ducha, Bůh od nás žádá, abychom svých sil použili vždy co nejlépe. Můžeme se scházet podobně jako dnes (proslov ke 200 rekreantům u jezera poblíž Battle Creeku roku 1870), a vše bude ke slávě Boží. Můžeme a máme se respektovat tak, abychom mohli tím lépe plnit své povinnosti, abychom měli tím lepší vliv na ty, s nimiž přicházíme do styku. Můžeme se vrátit domů osvěženi na duchu i na těle a budeme moci pracovat s lepší nadějí a odvahou. - 2T 586

AH 497 Bůh volá mládež - Bůh vyzývá všechny mladé lidi: „Synu můj, dej mi srdce své, zachovám ti je čisté. Uspokojím tvé touhy po pravém štěstí.“ Pán Bůh rád obšťastňuje mládež. Proto chce, aby Mu svěřili své srdce, aby si zachovali svěžest a zdraví všech Bohem darovaných schopností. Mají od Něj dar života. Bůh dává tlukot srdce, dává sílu všem schopnostem. Pravá radost nezkazí žádný Boží dar. - Učitel mládeže, 5. 1. 1887

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy