EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


80. Které hry jsou vhodné?

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

80. Které hry jsou vhodné?

AH 498 Nahraďte hříšné nevinným - Mládež nemůže být tak usedlá a vážná jako staří lidé, děti tak hodné jako dospělí. Odsuzujeme sice hříšné zábavy, ale rodiče, učitelé a vychovatelé je musí nahradit nevinným pobavením, které nenaruší a nezkazí mravy. Nesvazujte mládež pravidly a omezeními, aby měla dojem, že je v porobě a nechtěla jha přerazit a vřítit se na cestu pošetilosti a záhuby. Držte otěže vlády v rukou pevně, laskavě a s rozvahou, aby poznali, že máte na mysli jejich nejlepší blaho. - CT 335

Nemůžeme schvalovat zábavy jako tanec, hraní karet, šachy, kulečník a podobné, poněvadž je nebesa odsuzují. Tyto zábavy otevírají dveře velkému zlu. Nepůsobí dobře, vzrušují a způsobují u některých lidí vášnivou zálibu v těchto hrách, jež vedou k hráčství. Křesťané mají všechny takové hry zavrhovat, a mají je nahradit něčím neškodným. - 1T 514

Ačkoli bráníme svým dětem ve světských zábavách, jež mohou zkazit jejich povahu, měli bychom jim dát nevinné osvěžení, abychom je vedli příjemnými cestami tam, kde nehrozí nebezpečí. Dítko Boží nikdy nemusí být smutné a mít žalostné zkušenosti. Boží příkazy a zaslíbení nám to potvrzují. Cesty moudrosti jsou „cesty utěšené a všechny stezky její jsou pokojné.“ - RH 29. 1. 1884

Vyhýbáme se všemu, co je falešné a vyumělkované, nechodíme na koňské dostihy, nehrajeme kar-

156
AH 498-501

ty ani losy, nezápasíme o ceny, nepijeme a nekouříme. Nesmíme ovšem zapomínat na dostatečné zdroje čisté, ušlechtilé a povznášející radosti. - Zvláštní svědectví „Žijeme zásadně“ 19-20 1898

AH 499 žitek tělocviku - Tělocvik je často velmi užitečný, není-li však provozován pod dohledem, zabíhá často do krajnosti. Nejeden mladý člověk se často snaží dosáhnout tělesným cvičením tolik síly, až si na celý život ublíží.

Pohyb v tělocvičně nemůže však nikdy nahradit pohyb na čerstvém vzduchu a proto bychom na to měli více dbát. - Ed 210

Míčové hry - Nejsem proti prostým míčovým hrám. Ovšem i ty se dají přehánět. Takřka se děsím, co následuje po těchto zábavách. Lidé na ně vynakládají peníze, jež by měli věnovat na to, aby přinesli světlo duším, které hynou bez Krista. Zábavy a samolibá vydání, jež vedou postupně k oslavování vlastního Já a cvičení v těchto hrách pro zábavu, vyvolává takovou vášeň k nim, až to neprospívá křesťanskému charakteru.

Způsob, jakým se často hrávají, se Bohu nelíbí. Neposilují intelekt, nezušlechťují a neočišťují charakter. Hráči zapadají natolik do světských zvyků, obyčejů a nápadů, a jsou tím stále více nadšeni, až nebesa o nich musí říci, že jsou milovníky rozkoší více nežli milovníky Boha. Místo aby rozum takových studentů sílil, AH 500 aby mohli jako křesťané lépe vykonávat svoje povinnosti, zabývají se v myšlenkách těmito hrami natolik, že je to odvrátí od učení.

Mají tyto hry na mysli slávu Boží? Vím, že tomu tak není. Ztrácejí ze zřetele Boží cesty a úmysly. Zaměstnání rozumných bytostí převyšuje v době milosti Bohem zjevenou vůli a nahrazuje ji lidskými výmysly a nápady. Satan jásá, že jim může vnuknout svého ducha. Pán nebes se staví proti vášnivé hře, která leží lidem tolik na srdci a v níž se snaží vyniknout jako první. - Poznámkový sešit 1, 30

Atletické sporty - Žáci potřebují velký pohyb. Ničeho se nesmíme obávat tolik jako lenosti a bezmyšlenkovitosti. Vliv atletických sportů je většinou takový, že všichni, kteří mají na mysli blaho svých svěřenců, mají vážné obavy. Vliv těchto sportů na učení žáků a na jejich pozdější úspěch v životě je neblahý. Sport, který zaměstnává člověka přespříliš, odvrací jeho mysl od studia. Nepřipravuje mladého člověka pro praktický, vážný život. Nezušlechťuje, nevede k velkodušnosti a k pravému mužství. Některé běžné hry, kopaná a rohování se staly školou surovosti. Mají stejný ráz jako hry starého Říma. Záliba v převaze, chlouba surové síly, nerozumné zahrávání si se životem působí na mládež nesmírně zhoubným vlivem.

Jiné hry nejsou sice tak surové, ale o nic lepší, nepěstují-li se s mírou. AH 501 Podporují touhu po zábavě a vzrušení, vzbuzují nechuť k užitečné práci a praktickým povinnostem a odpovědnostem. Lidé ztrácejí zájem o vážný, praktický život a o jeho klidné zábavy. To otevírá dveře bezuzdnosti a bezzákonnosti, jež má hrozné následky. - Ed 210-211

Když život nebyl tak složitý - Dříve, když se lidé dali řídit Bohem, byl život prostý. Žili v úzkém spojení s přírodou. Děti pomáhaly svým rodičům a uvažovaly o krásách a tajemstvích přírodní klenotnice. V tichu lesů a polí uvažovaly o mohutných pravdách, jež generace předávala další generaci. Taková výchova vytvářela silné lidi.

Dnešní život je vyumělkovaný a lidé degenerovali. Můžeme se sice vrátit k jednoduchým zvyklostem prvních dob, ale můžeme se něčemu přiučit. Pak se naše rekreace stane skutečně tím, čím má být - dobou, kdy podporujeme rozvoj ducha, těla i duše. - Ed 211

Rodinné výlety - Rodiny, žijící ve městě či menším městečku, se mohou spojit a společně na chvíli opustit své prostředí, kde se tělesně i duševně vyčerpali. Mají si udělat výlet do přírody, někam k jezeru nebo do lesa, kde je krásná příroda. Mají si vzít dostatek prosté hygienické stravy, nejlepší ovoce a

157
AH 501-504

obiloviny, a ať si sednou ve stínu stromů či pod širé nebe. Cesta, pohyb a celá příroda povzbudí jejich chuť k jídlu a pochutnají si tak, že by jim to král mohl závidět.

AH 502 V takových chvílích se mají rodiče i děti oprostit od starostí, práce a trampot. Rodiče se mají stát dětmi a mají jim vše co nejvíce zpříjemnit, aby na takový den rádi vzpomínali. Pohyb na čerstvém vzduchu je zvláště prospěšný těm, kteří v zaměstnání celý den sedí v uzavřené místnosti. Každý se má dle možnosti podle toho zachovat. Nic tím neztratí, jen získá. Domů se vrátí s novou odvahou a chutí do práce a mohou lépe odolávat nemocem. - 1T 514-515

Štěstí v kouzelné přírodě - Nemyslete si, že Bůh chce, abychom se zřekli toho, co nám slouží ke štěstí. Přeje si jen, abychom se vzdali toho, co by nám nesloužilo k dobrému a ke štěstí.

Ten, který učinil vznešené stromy a přioděl je bohatým listím a dal nám zářivé a překrásné květiny a jehož krásné a ušlechtilé dílo spatřujeme všude v přírodě, nechce, abychom byli nešťastni. Nechce, abychom neměli vkus, a abychom neměli zalíbení v těchto věcech. Přeje si, abychom se z nich radovali. Chce, abychom byli šťastni v kouzelné přírodě kolem nás, poněvadž ji sám stvořil. - RH 23. 5. 1886

Užitečné společenské schůzky - Společné výlety a vycházky jsou velmi užitečné a poučné pro ty, kteří milují Boha, kteří si při tom chtějí vyměňovat své názory o Slově Božím, anebo chtějí uvažovat o tom, jak by co nejlépe konali Jeho dílo a pomáhali svým bližním. AH 503 Vítají-li Ducha svatého při těchto schůzkách jako svého hosta, nezarmucují-li Ho slovem ani jednáním, je Bůh oslaven a ti, kteří si vyšli ven, se osvěží a posilní. - Učitel mládeže, 4. 2. 1897

Zařiďme své schůzky a chovejme se tak, abychom se vrátili domů s čistým svědomím před Bohem a před lidmi. Musíme mít vědomí, že jsme ničím neublížili těm, s kterými jsme si vyšli, ani že jsme na ně neměli škodlivý vliv. - CT 337

Ježíš se dovedl radovat z nevinného štěstí - Ježíš odsuzoval veškeré choutky, ale byl společenský. Přijímal pohostinství všech vrstev, navštěvoval bohaté i chudé, učené i neučené, a snažil se povznést jejich myšlenky od otázek všedního života k věcem duchovním a věčným. Nesouhlasil s bezuzdností a v jeho chování nebyl ani stín světskosti.

Dovedl se radovat z nevinného štěstí a svou přítomností posvětil společenské schůzky. Židovská svatba byla působivou příležitostí a Syn Boží docela souhlasil s jejími radostmi. Veselí svatební slavnosti připomínalo Ježíši radost onoho dne, kdy si uvede domů, do domu Otce, svou nevěstu a kdy vykoupení usednou s Vykupitelem ke svatební večeři Beránkově. - DA 150-151

Jeho příklad v mluvení a chování - Když byl na začátku své činnosti pozván na oběd nebo hostinu k farizeovi či publikánovi, pozvání přijal. Při takových příležitostech sledoval Kristus hovor u stolu a přinesl lidem nejedno vzácné naučení. Všichni Ho poslouchali. Což neuzdravoval jejich nemocné, nepotěšoval zarmoucené, nebral dítky do náruče a nežehnal jim? AH 504 Publikáni a hříšníci byli k Němu přitahováni, a jakmile otevřel ústa, pozorně Ho sledovali.

Kristus učil své učedníky, jak se mají chovat ve společnosti lidí bezbožných i zbožných. Názorně jim ukázal, že na veřejnosti ani nemusí mluvit. Jeho řeč se rozhodně lišila od toho, jak se dosud na slavnostech mluvilo. Bylo to pro posluchače vůní života k životu a oni pozorně sledovali, co jim chtěl říci. - WM 287

EGW a příjemná společenská schůzka - Na konci své dlouhé cesty po východě jsem dorazila domů ještě včas, na Nový rok. Škola byla vybavena pro krátké sobotní shledání v sobotní škole. Všude byla vkusná výzdoba z cypřišů, podzimního listí, jehličí a květin. I dveře byly ozdobeny velkým zvonem ze samé zeleně. Při této příležitosti se nemluvilo ani nedělalo nic, proč by si musel někdo dělat výčitky svědomí. Někteří se mně ptali: „Sestro White, co si o tom myslíš? Je to v souladu s naší vírou?“ Odpověděla jsem: „Je to v souladu s mou vírou.“ - RH 29. 1. 1884

158
AH 504-508

Získávejte si mládež - Bůh si přeje, aby všechny sbory a všechny rodiny působili přitažlivou silou na děti, aby je radosti světa nelákaly a aby netoužily po společnosti lidí, AH 505 kteří by na ně měli zhoubný vliv. Snažte se získat mládež pro Ježíše. - RH 29. 1. 1884

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy