EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


78. Rodina misijním centrem

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

78. Rodina misijním centrem

AH 484 Rodiče mají správně vést své dítky - Na nás, rodičích a křesťanech záleží, abychom správně usměrnili své dítky. Musíme je pečlivě, moudře a něžně vést na cesty křesťanské služby. Jsme Bohu posvátně povinni vychovat své děti pro jeho službu. První naší povinností je, abychom je obklopili vlivy, které by je přivedly na cestu služby. - MH 396

Děti mohou být i dnes Danielem a Ester - Bůh má mnohem větší úmysly s dětmi, které vyrůstají na našem srdci, rozsáhlejší, než dovedeme pochopit svým omezeným rozumem. Ti, kteří Mu byli v minulosti věrni, byli povoláni, aby se stali jeho svědky na nejvyšších místech. Nejen dnešní mladík, který vyrůstá jako Daniel ve svém judském domově, studuje Boží slovo a skutky a učí se věrně sloužit, bude ještě stát v zákonodárných zasedáních, v soudních síních, či na královském dvoře jako svědek Krále králů. Mnozí budou povoláni k práci. Celý svět se otevírá evangeliu. Ze všech koutů světa se ozývá volání hříchem obtížených srdcí - chtějí poznat Boha lásky. Záleží na nás, kteří toto poznání máme, a na našich dětech, kterým to můžeme sdělit, abychom odpověděli na toto volání. Ke každé rodině, všem rodičům a dětem, kterým zazářilo světlo evangelia, zaznívá v této kritické chvíli otázka, kterou dostala Ester v oné velké krizi izraelských dějin: AH 485 „Kdo ví, zda jsi nepřišla k tomuto království pro tento čas?“ - Ed 262-263

Úspěšné vydávání svědectví pro Krista - Všichni nemohou jít jako misionáři do cizích zemí, ale všichni mohou být domácími misionáři v rodině a v sousedství. Členové sboru mohou přinášet svému

152
AH 485-488

okolí poselství různým způsobem. Nejúspěšnější způsob je žít prospěšným, nezištným, křesťanským životem. Ti, kteří bojují velký boj života, osvěží se a posilní drobnými pozornostmi, které nic nestojí. Několik vlídných slov, malá pozornost zaplaší chmury pokušení a pochybností, jež duši zastiňují. Upřímný projev křesťanského soucitu dovede otevřít srdce, jež potřebují prostý, něžný dotek Kristova ducha. - 9T 30

I ženy se mohou právě tak dobře uplatnit - Dobrá hospodyně, ošetřovatelka, všude jich je nedostatek. Učme lidi vařit, ledacos si ušít a opravit, pečovat o nemocné, starat se o domov; veďme i děti k tomu, aby posloužily v lásce a milosrdenství těm, kteří nejsou tak šťastní jako ony. - 9T 36-37

Mládež a děti mají pomáhat ve službě pro druhé - Mnozí se vymlouvají slovy: „V mé domácí povinnosti mé děti vyžadují všechen můj čas a peníze.“ Rodiče, vaše děti vám mají být pomocnou rukou, abyste mohli tím zdatněji pracovat pro Mistra. Veďme je, aby se posvětily Bohu, kterému srdce skrze stvoření a vykoupení náleží. AH 486 Poučme je, aby všechny jejich tělesné, duchovní a duševní síly náležely Jemu. Děti vám nesmí překážet. Děti mají s vámi nést duchovní i tělesná břemena. Pomáhají-li jiným, budou tím šťastnější a užitečnější. - 7T 63

Kdyby se mladí lidé ve všech našich sborech vážně posvětili Bohu, cvičili se doma v sebezapření a ulehčovali svým unaveným, ustaraným matkám, jaká změna by mezi námi nastala. Matka by měla čas navštívit sousedy. Jakmile se vyskytne příležitost, mají i malé děti pomáhat v konání drobných skutků milosrdenství a lásky. Tak bychom mohli navštívit tisíce domovů potřebných, kteří nesdílejí naši víru. Půjčujme jim knihy o zdraví a střídmosti. Je to velmi důležité, vždyť ony mluví krásně o ošetřování nemocných - jsou to vzácné a požehnané praktické vědomosti. - MS 119 1901

Děti mají být malými Božími misionáři - Bůh chce přijmout i malé děti za členy své rodiny. Mohou být malé, mohou však být členy domácnosti víry a mohou činit nejkrásnější zkušenosti. - Letter 104 1897

Děti mohou posloužit v Božím díle již v útlém věku. On jim dá milost a sílu svého Ducha, aby překonávaly netrpělivost, mrzutost a všechen hřích. Ježíš miluje děti, má pro ně požehnání a má radost, když jsou doma poslušné.

AH 487 Chce, aby byly jeho malými misionáři, aby zapíraly své sklony a touhy po sobeckých zálibách, a aby Mu sloužily. Bůh přijímá tuto službu právě tak, jako službu dospělých lidí. - RH 17. 11. 1896

Rodiče mají slovem i příkladem učit své děti, aby pracovaly v zájmu neobrácených. Mají být vychovány tak, aby cítily se starými a postiženými, a aby se snažily zmírnit utrpění strádajících. Učme je pilné misijní práci. Vštěpujme jim od raného věku sebezapření a oběť pro dobro jiných a pokrok Mistrova díla, aby se staly Božími spolupracovníky. - 6T 429

Rodiče mají svým dětem přinášet pravdu v Ježíši Kristu. Děti budou ve své prostotě opakovat to, co se naučily.

Církev má pro mládež práci - Sbor má dbát na to, aby mladí lidé byli vychováni k využití svých schopností. Staří členové sboru se mají snažit pracovat s dětmi a s mládeží upřímně a soucitně. Kazatelé, zařiďte to co nejšikovněji tak, aby vám mladší členové církve pomáhali v misijní práci. Nemyslete si však, že vzbudíte jejich zájem pouhým kázáním. Uvažujte, jak byste vyvolali živý zájem, aby se všichni zúčastnili. Vychovávejte mládež, aby splnila svěřenou práci a nechte je často vyprávět jejich zkušenosti, jakých úspěchů s Boží milostí dosáhli. Kdyby takové zprávy přinášeli i kazatelé, nebyla by misijní shromáždění dlouhá a nudná. AH 488 Byla by zajímavá a hojně navštívená. - 6T 435-436

Hledejte příležitosti kolem sebe - Všude je dost příležitostí k práci. Pusťte se do ní hned v nejbližším okolí, neboť jste za ni zodpovědní. Nečekejte, až vás někdo vyzve k činnosti. Pusťte se do práce hned,

153
AH 488-490

a pamatujete, že jste osobně odpovědní Tomu, který za vás dal život. Jděte, jako by vás přímo Kristův hlas probouzel ze spánku a využijte všech Bohem daných schopností, abyste Mu co nejlépe sloužili.

Nečekejte, kdo se dále zařídí podle pokynů živého Božího slova. Jste-li dokonale posvěceni, přivede skrze vás k pravdě jiné, kterých pak může použít jako světla pro duše v temnostech. - MS 128 1901

Křesťané mají jít do temných míst - Bůh volá všechny křesťany a jejich rodiny, aby se odebraly do míst, kde je temnota a blud a mají tam pracovat pro Mistra moudře a vytrvale. To však vyžaduje oběti. Mnozí čekají, až zmizí všechny překážky a zatím hynou duše bez naděje a bez Boha na světě. Velmi mnozí se pro světské výhody nebo v zájmu vědy odváží do zamořených území a prožívají strádání a útrapy. Kde jsou ti, kteří jsou ochotni učinit totéž proto, aby mohli jiným vyprávět o Spasiteli? AH 489 Kde jsou mužové a ženy, kteří půjdou tam, kde lidé potřebují evangelium, aby poukázali těm, kteří jsou v temnotě, na Vykupitele? - 9T 33

Kdyby se rodiny usadily v temných místech země, kde lidé žijí v duchovní temnotě, a kdyby vyzařovaly světlo Kristova života, bylo by vykonáno velké dílo. Jen začněte pracovat tiše, nenápadně, dokud není zájem tak velký, že jej již bez pomoci kazatele nezvládnete. - 6T 442

Až nebudou moci pracovat dospělí, vykonají tuto práci děti - Až nebeské bytosti poznají, že lidé již nemohou přinášet přítomnou pravdu, přijde Duch Boží na děti, a ony budou zvěstovat pravdu, kterou starší pracovníci pro překážky nemohou vykonat. - 6T 203

V závěrečných hodinách světových dějin uvidí mnohé děti a mládež, že své svědectví o pravdě, přinesou prostě, ale v duchu a v moci. Poznaly bázeň Boží a pečlivé zkoumání bible a modlitba zjemnily jejich srdce. V blízké budoucnosti bude mnoho dětí přioděno Duchem Božím, takže budou zvěstovat světu pravdu v době, kdy to nemohou dobře učinit starší členové církve. - CT 166-167

Bůh ustanovil naše školy, aby se děti připravily pro tento veliký úkol. Děti poznávají přítomnou pravdu a seznamují se s praktickou misijní prací. Mají se zapojit i do řad ošetřovatelů a lékařů. Děti mohou pomáhat v lékařské misii a mohou vydatně přispět svou troškou. AH 490 Mohou přinést Boží poselství a životodárné zdraví všem národům. Církev musí proto pečovat o svá jehňátka. Vychovávejte děti pro službu Hospodinu. - 6T 203

Učte se prakticky - Láska a věrnost ke Kristu jsou zdrojem veškeré pravé služby. Srdce, dotčené Jeho láskou, chce pro Něj něco vykonat. Podporujme a usměrňujme tuto touhu. Nepovažujme přítomnost chudých a nešťastných v domově či v okolí nebo ve škole za neštěstí, ale za vzácnou příležitost ke službě.

I v této práci získáváme praxi cvikem. Konejme proto běžné životní povinnosti a službu potřebným a trpícím. Bez toho je i nejlépe míněná snaha často bezvýsledná a dokonce škodlivá. Lidé se nenaučí plavat na suchu, ale ve vodě. - Ed 268

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy