EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část XVI. DOMOV A JEHO SPOLEČENSKÉ VZTAHY - 73. Naše společenské potřeby

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část XVI. DOMOV A JEHO SPOLEČENSKÉ VZTAHY - 73. Naše společenské potřeby

AH 455 Bůh se postaral o naše společenské potřeby - Ze způsobu výchovy vyvoleného lidu je zřejmé, že život soustředěný v Bohu je životem dokonalým. Bůh zaslibuje, že uspokojí všechny potřeby člověka; snaží se rozvinout veškeré schopnosti, jež mu dal.

Bůh, původce veškeré krásy, který sám krásu miluje, slíbil, že uspokojí své dítky v milování všeho krásného. Postaral se rovněž o jejich společenské potřeby, o vlídné a užitečné styky, které značně přispívají k rozvoji sympatií a život oblažují. - Ed 41

Vliv společnosti - Každý najde společnost anebo si ji vytvoří. Síla přátelství má vliv na to, kteří přátelé se ovlivňují k dobrému, a kteří ke zlému. Všichni budou mít společníky, budou ovlivňovat a budou ovlivňováni. - 4T 587

Slovo Boží velmi zdůrazňuje vliv styků s lidmi na muže a ženy. Čím větší je jeho síla na rozvíjející se mysl a charakter mládeže a dětí. Jejich společnost, zásady a zvyky rozhodnou o tom, jak budou prospěšní zde, a jaký bude jejich příští osud.

Je nezbytné, aby mládež měla společnost, a tato bude mít na ni svůj vliv. Pouta, jež pojí lidské duše, takže si vzájemně porozumí, jsou tajemná. Jeden pochytí myšlenky, náladu a ducha druhého. Tato společnost může být požehnáním nebo zlořečenstvím. AH 456 Mládež si může pomáhat a posilovat se, zlepšovat své chování, své sklony a vědomosti. Bude-li však lhostejná a nevěrná, bude šířit demoralizující vliv. - CT 220

Správně se říká: „Ukaž mi, s kým se stýkáš, a já ti povím, jaký jsi.“ Mládež si žel neuvědomuje, jaký vliv má volba přátel na jejich charakter a pověst. Někdo si vyhledá společnost člověka, který má správný vkus, zvyky a obyčeje. Ten, kdo dá přednost společenství člověka nevědomého a zkaženého, před člověkem moudrým a dobrým, dokazuje, že sám není v pořádku. Snad se jeho vkus a zvyky zpočátku rozcházejí se vkusem a zvyklostmi společnosti, kterou si vyhledal. Postupně se však jeho myšlenky a city změní. Obětuje správné zásady a nepozorovaně, ale nevyhnutelně klesá na úroveň svých společníků. Řeka vždy vezme sebou trochu půdy, kterou protéká. Tak má i společnost vliv na zásady a zvyky mládeže, která se s ní stýká. - CT 221

Pozor na přirozené sklony - Kdybychom mohli přesvědčit mládež, aby se stala lidmi čistými, rozumnými a milými, bylo by to velice užitečné. Vybere-li si společníky bohabojné, povede jejich vliv k pravdě, povinnosti a svatosti. Pravý křesťanský život je silou k dobrému. Na druhé straně však budou lidé, kteří se stýkají s pochybnými lidmi špatných zásad a zvyků, záhy kráčet touže cestou. Sklony přirozeného srdce vedou dolů. AH 457 Ten, kdo si vybere společnost zkažených lidí, zaručeně se sám pokazí. Ten, kdo chodí po radě bezbožných, učinil první krok, aby se zastavil na cestě hříšníků a posadil na stolici posměvačů. - 4T 487

Světská mládež má dnes hlavně ráda společnost a radovánky. Zdá se, že jejich hlavní myšlenkou je strojení, návštěvy, jídlo, pití a vášně, a vír společenských zábav. Jakmile jsou samy, jsou nešťastní. Jejich hlavní touhou je, aby byli obdivováni, aby jim společnost lichotila, a aby budili pozornost. Jakmile tato touha není uspokojena, zdá se jim život nesnesitelný. - 5T 112

Ti, kteří mají rádi společnost, podléhají tomuto sklonu často tak dlouho, až se jim stane vášní. Nedovedou vydržet u čtení bible a uvažovat o nebeských věcech. Neděje-li se nic vzrušujícího, necítí se

143
AH 457-460

dobře. Nedovedou být sami šťastní; mají-li být šťastní, musí mít společnost jiných, právě tak bezmyšlenkovitých a náladových mladých lidí, jako jsou oni. Věnují své síly pošetilostem a duševnímu rozladění, místo aby je uplatnili v ušlechtilých zájmech. - 4T 624

Požehnání křesťanského společenství - Lid Boží pěstuje příliš málo křesťanské společenství. Ti, kteří se uzavírají sami pro sebe, ti, kteří nejsou ochotní stýkat se s jinými v přátelských schůzkách, aby jim byli ku požehnání, ztrácejí mnoho požehnání. Mysl se totiž vzájemným stykem vybrušuje a zušlechťuje. Společenským stykem se vytvářejí známosti a přátelství, často dochází k jednotě srdcí a vzniku ovzduší lásky, v němž nebesa mají zalíbení.

Zvláště ti, kteří okusili Kristovu lásku, mají rozvíjet své společenské síly, neboť tak mohou přivádět duše ke Spasiteli. AH 458 Neměli by si Krista uzavřít v srdci, skrývat ho jako vzácný, posvátný a milý poklad, který náleží jedině jim. Nemají projevovat Kristovu lásku jenom těm, kteří se jim líbí. Veďme žáky, aby se podobali Ježíši Kristu a projevovali jeho laskavý zájem o společenské sklony k těm, kteří toho nejvíc potřebují, ačkoli to snad nejsou jejich vybraní druhové. Ježíš projevoval vždy a všude laskavý zájem o lidskou rodinu, a šířil kolem světlo radostné zbožnosti. - 6T 172-173

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy