EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


74. Zdravé a nezdravé vlivy

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

74. Zdravé a nezdravé vlivy

AH 459 Co vše nás a naše děti ovlivňuje - Stýkáme-li se s někým třeba nahodile, má to na nás nějaký vliv. Na kolik tomu podlehneme, záleží na důvěrnosti vztahu, na tom, jak často se stýkáme a kolik si této osoby vážíme anebo i milujeme. - 5T 222-223

Stýkáme-li se s lidmi, jejichž vlivem zapomínáme na vysoké Boží požadavky, vyzýváme sami pokušení, a jsme mravně příliš slabí, abychom mu odolali. Začneme mít ducha a myšlenky svých kamarádů, a svaté a věčné věci nám nebudou tak milé jako jejich názory. Krátce řečeno, jsme nakaženi, tak jak si to nepřítel vší spravedlnosti přeje.

Dostanou-li se do jeho vlivu mladí lidé, působí to na ně víc než na starší. Všechno na ně zanechá dojem - tváře, na které hledí, hlasy, které slyší, místa, která navštěvují, celá společnost i četba. Nelze dostatečně odhadnout, jaký význam to má pro tento, i budoucí život, jakou společnost si vybereme. Totéž platí mnohem více o našich dětech. - 5T 543

Nebezpečí styku s bezbožnými - Svět nesmí být naším měřítkem. Nesmíme se stýkat s bezbožnými a přijímat jejich ducha, poněvadž oni odvedou srdce od Boha k falešným bohům. Zásadní duše, pevná ve víře, může vykonat mnoho dobrého. Může přinést vyšší požehnání těm, s nimiž přichází do styku, neboť v jeho srdci je zákon Boží. AH 460 Nemůžeme se však dobrovolně stýkat s lidmi, kteří pošlapávají zákon Boží, chceme-li si zachovat čistou a neporušenou víru. Snadno se nakazí. Neodloučíme-li se od nich, budeme posléze s nimi svázáni a s nimi i zahyneme. - MS 6 1892

Židé byli svedeni k přestupování Božího zákona, a přivodili na svůj národ soudy tím, že se stýkali s modloslužebníky a měli účast na jejich slavnostech. Tak se i dnes satanu nejlépe daří svést Kristovy následovníky ke hříchu tím, že je spřátelí s bezbožnými, a spojí je s jejich zábavami. „Vyjděte z prostředku jejich a oddělte se, praví Pán, a nečistého se nedotýkejte.“ Bůh žádá dnes od svého lidu právě takové oddělení od světa, od jeho zvyků, obyčejů a zásad, jak to žádal od starého Izraele. - PP 458

Samsonova umíněná volba - Bůh ve své prozřetelné péči chtěl, aby se Samson připravil na dílo,

144
AH 460-463

k němuž byl povolán. Hned od začátku života byl obklopen příznivými vlivy, aby měl tělesnou sílu, duševní svěžest a mravní čistotu. Ale vlivem bezbožných přátel opustil Boha, který je jediným ochráncem člověka, a byl stržen záplavou zlého. Ti, kteří se na cestě povinností dostanou do těžkostí, mohou být ujištěni, že je Bůh zachová. Jakmile se však lidé sami poddají moci pokušení, dříve nebo později padnou. - PP 568

Nakažlivý kvas bezbožnosti - Milí mladí lidé, modlitby vašich rodičů vás dnem i nocí sledují. Slyšte jich prosby a výstrahy, a nevybírejte si povrchní přátele. AH 461 Nevidíte, jak kvas bezbožnosti nebezpečně nakazí vaši mysl, naučí vás špatným zvyklostem, a ovlivní zhoubně vývoj vaší povahy. Snad pravé nebezpečí ani nevidíte, a myslíte si, že budete moci právě tak snadno správně jednat, jako předtím, než jste pokušení podlehli. Ale to je omyl. Rodiče a učitelé, kteří Boha milují a váží si ho, mohou vás varovat, prosit a radit vám. To vše je ale marné, neodevzdáte-li se Bohu sami, a nevyužijete-li darů, které vám ke své slávě dal. - Učitel mládeže, 18. 1. 1894

Pozor před těmi, kteří jsou lhostejní k náboženství - Jsou-li děti mezi lidmi, kteří se baví o bezvýznamných, pozemských věcech, sníží se jejich mysl na stejnou úroveň. Slyší-li, jak se posmívají zásadám náboženství a jak zesměšňují naši víru, pochybují-li chytrácky o pravdě, tyto věci zapustí v myslích dětí kořeny, a mají vliv na jejich charakter. - 5T 545

Nic tak účinně nezadrží vážné dojmy a neutlumí dobrá přání, jako styk s povrchními, lhostejnými a zkaženými lidmi. Tito lidé mohou být vtipní, veselí a pohotoví. Ale skutečnost, že jsou povrchní a lhostejní k náboženství stačí, aby se s nimi nestýkali. Čím jsou šikovnější, tím více se musíme obávat jejich vlivů, jakožto společníků, poněvadž opřádají bezbožný život nebezpečným kouzlem. - 3T 126

Světské přátelství poutá a oslňuje mysl natolik, že zbožnost, bázeň Boží, věrnost a důslednost nemůže člověka udržet v zásadách. Prostý, nevtíravý život Ježíše Krista jakoby již nepřitahoval. Mnohým, kteří se hlásí za syny a dcery Boží, zdá se Ježíš, majestát nebes, jako „výhonek v zemi vyprahlé, nemající podoby ani krásy“. - MS 6 1892

AH 462 Nesoustřeďte svoji lásku na světské příbuzné - Nemůžeme současně sloužit Bohu i světu. Nesmíme soustřeďovat své city na světské příbuzné, kteří netouží po poznání pravdy; jsme-li s nimi ve styku, snažme se, aby naše světlo svítilo. Nedopusťme však, aby jejich myšlenky a staré zvyky nějak ovlivnily naše slova, naše chování, zvyky a obyčeje. Stůjme vždy na půdě pravdy. Nemůžeme-li to činit, je lepší v zájmu naší duchovnosti, abychom se s nimi co nejméně stýkali. - 5T 543

Vyhýbejme se lidem s nízkou úrovní, volných mravů - Je nesprávné, když se křesťané stýkají s lidmi, kteří mají špatnou morálku. Důvěrný denní styk, který trvá delší dobu a nepřispívá k posílení rozumu ani morálky, je nebezpečný. Nežijí-li lidé v čistém a posvěceném mravním ovzduší, ale jsou poskvrněni nákazou, poznají ti, kteří toto ovzduší vdechují, že působí takřka nepozorovaně na jejich rozum a srdce, otravuje je a posléze zničí. Je nebezpečné bavit se s lidmi, jejichž mysl přirozeně zabíhá do špatných kolejí. Ti, kteří jsou tak svědomití a mají rádi čistotu, sníží se postupně a nepozorovaně na stejnou úroveň, budou mít jejich ducha a budou spokojeni s mravní spouští, protože v ní neustále žijí.

Dobré jméno je cennější než zlato - Mladí lidé mají sklon stýkat se s těmi, kteří jsou méně cennější a nemají dobré mravy. Jaké štěstí může však mladý člověk očekávat s dobrovolného spojení s lidmi, kteří mají nízkou úroveň myšlení, pocitů a chování? Někteří mají nízký vkus a zkažené zvyklosti a všichni, kteří se s nimi přátelí, budou je následovat. AH 463 Žijeme v nebezpečné době a naše srdce by se měla chvět. - 4T 588

Mnozí se bojí posměchu a podlehnou pokušení ze strachu před posměchem - Děti mají kamarádit

145
AH 463-466

s těmi, kteří se neposmívají všemu čistému a správnému, ale raději se staví na stranu pravdy. Mnozí mladí lidé podlehnou ze strachu před posměchem v pokušení, a kráčejí cestou bezbožných. Matky mohou svým příkladem i slovy dětem ukázat, jak si mají správně počínat i v posměchu. - RH 31. 3. 1891

Proč si naše mládež neuvědomí, že ti, kteří pohotově svedou jiné na zakázané stezky, snadno podlehnou pokušení a stanou se satanovými nástroji. Podporují nepořádné zvyklosti a posmívají se lidem svědomitým a těm, kteří si chtějí zachovat bezúhonný charakter. - Učitel mládeže, 18. 1. 1894

Žijte před lidmi, jako byste žili před Bohem - Mladí přátelé, neprožijte ani hodinu ve společnosti těch, kteří by vám znemožnili vykonat čisté a svaté dílo Boží. Nekonejte před cizími lidmi nic, co byste nekonali před otcem a matkou, nebo co byste se styděli před Kristem a svatými anděly.

Někteří se domnívají, že světitelé soboty tyto rady a výstrahy nepotřebují. Ale ti, na které se obracím, vědí, co mám na mysli. Mladí lidé, varuji vás. Nemůžete přece konat nic, co by Bůh nebo andělé neviděli. Jakmile učiníte něco zlého, jsou tím hned postiženi i jiní. Vaše chování zjevuje, z jakého materiálu stavíte svůj charakter a současně má velký vliv na druhé. Nikdy nezapomeňte, že náležíte Bohu, který si vás vykoupil!, a že mu musíte vydat počet ze všech svěřených darů. - 5T 398-399

AH 464 Zaslíbení zvláštní pomoci v kritické chvíli - Nedávejme naše děti tam, kde se musí stýkat se zkaženými lidmi. Bůh někdy ve své prozřetelnosti uvádí mládež do společnosti lidí slabých, nečistých a nestřídmých. Dá jim však sílu, aby vydrželi a odolali pokušení, tak, jak to učinil u Daniele a jeho společníků v Babyloně. Musí však s ním spolupracovat. Musí se uchovat čistí, a nesmí činit nic, co by Boha zneuctilo. Jejich život musí být vždy k Jeho slávě. Musí bdít nad lidskými dušemi, a pracovat horlivě na záchraně těch, v nichž vymizel obraz Boží. Snaží se je napravit, povznést a zušlechtit. - MS 18 1892

Vyberte si pozorné a vážné kamarády - Mládež, která žije v souladu s Kristem, vyvolí si takové kamarády, kteří ji pomohou žít správně a vyhnou se společnosti, která nepřispívá k rozvoji správných zásad a ušlechtilých úmyslů. Všude najdeme mladé lidi, jejichž mysl se zabývá nízkými věcmi. Dostanou-li se mezi ně lidé, kteří se bezvýhradně postavili za Kristem, budou zásadní a budou se řídit svým posvěceným rozumem a svědomím. - CT 226

Všichni, kteří chtějí mít správný charakter, vyvolí si takové přátele, kteří jsou vážně založeni a mají náboženské sklony. Ti, kteří si vše dobře rozmysleli a chtějí budovat pro věčnost, musí použít jen nejlepšího materiálu. Spokojí-li se se ztrouchnivělým dřívím, budou mít nedostatečně vyvinutý charakter a jejich stavba je odsouzena k zániku. AH 465 Proto si dejte všichni pozor, jak stavíte. Na budovu dolehne bouře pokušení a není-li postavena pevně a věrně, nevydrží v náporu. - 4T 588

Stýkají-li se bezmyšlenkovití lidé s lidmi zásadními, naučí se často sami milovat spravedlnost. Jakmile si zvyknou jednat správně, přestanou mít zalíbení ve všem laciném a všedním, a v tom, co se neshoduje se zásadami Božího slova. - CT 222

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy