EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část XIV. STŘZME SVOJI DUŠI - 66. Musíme střežit dveře

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část XIV. STŘZME SVOJI DUŠI - 66. Musíme střežit dveře

AH 401 Proč nám Bůh dal oči, uši a řeč - Bůh dal lidem oči, aby spatřovali předivné věci jeho zákona. Dal jim slyšící ucho, aby naslouchali jeho poselství z úst živého kazatele. Dal jim dar řeči, aby mohli poukazovat na Krista, Spasitele hříšníků. Srdcem člověk uvěří k spravedlnosti a ústy činí vyznání ke spasení. - Letter 21 1899

Jak si satan sjednává vstup do duše - Všichni musí bdít nad svými smysly, aby satan nad nimi nezvítězil; neboť ony tvoří dveře duše. - 3T 507

Musíte se stát věrnými strážnými svých očí, uší, a veškerých smyslů, abyste ovládali svoji mysl a zabránili marným a zkaženým myšlenkám, aby duši neposkvrnily. Toto nesmírně nutné dílo může vykonat jedině dílo milosti. - 2T 561

Satanovi andělé se snaží ochromit vaše smysly, abyste neslyšeli napomenutí, varování a pokárání; a slyšíte-li je, aby nepůsobily na srdce a nezpůsobily nápravu života. - 5T 493

Bratři a sestry! Bůh vás vybízí, abyste jako jeho následovníci kráčeli ve světle. Musíte se vzchopit. Hřích je uprostřed nás a zdá se vám, že není tak hříšný. Smysly mnohých jsou holdováním chuti otupeny; Nevnímají, poněvadž jsou s hříchem spřízněni. Musíme blíže k nebesům. 3T 476

125
AH 401-404

Satan se snaží pomást smysly - Satan se snaží svést lidi, aby Boha přehlíželi. Zaměstnává jejich mysl natolik, aby o Bohu ani nepřemýšleli. Jejich výchova je taková, že mají mysl zatemněnou a pravé světlo nevidí. Satan nechce, aby lidé znali Boha; a může-li mysl mladých lidí zmást hrami a divadelními představeními, aby zahynuli v temnosti, přestože kolem nich září světlo, je spokojen. - RH 13. 3. 1900

Satan se nemůže usídlit v duši bez souhlasu člověka - Měli bychom lidu poukazovat na tu skutečnost, že Bůh nedopustil, abychom byli zkoušeni nad své možnosti, nýbrž že v každém pokušení přináší možnost uniknutí. Žijeme-li jen pro Pána, nedovolíme, aby si naše mysl libovala v sobecké obrazotvornosti.

Podaří-li se Satanu vniknout do mysli, naseje tam koukol, ten roste a přinese hojnou žeň. Satan však nemůže ovlivnit naše myšlenky, slova a činy, neotevřeme-li mu dobrovolně dveře a nepozveme ho dovnitř. Pak vejde, odstraní dobré símě pravdy v srdci a znehodnotí vliv pravdy. - RH 11. 7. 1893

Uzavři pokušiteli dveře - Všichni, kteří se nazývají křesťané, musí bdít, modlit se a střežit vstup do duše, neboť satan se snaží kazit a ničit, jakmile má sebemenší příležitost. - 3T 476

Není radno, abychom se pozastavili nad výhodami, které bychom měli, kdybychom se poddali satanu. Hřích znamená neštěstí a hanu pro každého, kdo si v něm libuje; je však oslepující a lstivý a polapí nás lichotivými nabídkami. AH 403 Vstoupíme-li na půdu satana, nemáme jistotu, že budeme uchráněni před jeho mocí. Co na nás je, uzavřeme proto veškerý přístup nepříteli. - MB 171

Kdo si ve chvíli pokušení uvědomuje strašné následky, vyplývající z jediného ukvapeného kroku! Musíme proto ustavičně dlít v Boží milostivé přítomnosti, která je naší jedinou záchranou. Neztraťme svůj duchovní rozhled, tak bychom zlo nazvali dobrem a dobro zlem. Uzavřeme a střežme dveře duše proti zlému a nezdráhejme se a nedebatujme. - 3T 324

Každý křesťan musí být neustále na stráži, aby satan nemohl proniknout dovnitř. Musí prosit o Boží pomoc a současně musí rozhodně stát proti sklonům k hříchu. Bude-li statečný, věrný a bude-li usilovně pracovat, zvítězí. Nesmí však zapomenout, že chce-li být vítězem, musí v něm přebývat Kristus a on v Kristu. - 5T 47

Varujte se četby, pohledu nebo myšlení zlého - Apoštol Petr chtěl zapůsobit na věřící, aby pochopili, jak důležité je, aby jejich mysl nebloudila po zakázaných věcech anebo aby nevěnovali její nejlepší síly věcem podřadným. Ti, kteří se nechtějí stát obětí satanových svodů, musí dobře střežit přístup do duše; nesmí číst, vidět nebo slyšet nic, co by vzbuzovalo nečisté myšlenky. Mysl nesmí přebíhat libovolně z jednoho předmětu na druhý, jak to nepřítel navrhuje. Střežme proto věrně své srdce, aby vnější zlo neprobudilo zlo vnitřní a aby duše nezanikla v temnotách. - AA 518-519

Udělejme vše, co je v našich silách, abychom bydleli tam, kde bychom (i naše děti) neviděli nepravost, která ve světě vládne. AH 404 Střežme pečlivě náš zrak a náš sluch, aby tyto ohavné věci nevstoupili do naší mysli. Jakmile dostanu některý druh novin, mám pocit, že je musím ukrýt, aby nebylo vidět to pochybné a senzační. Zdá se, že v pozadí za tím vším je nepřítel, když takto odhaluje před světem kdejaký hřích. - Poznámky - Vých. 1.

Ti, kteří chtějí mít radost od Boha, musí být analfabety v poznání hříchů naší doby. Musí zavírat oči, aby neviděli zlo a neučili se mu. Musí si zacpat uši, aby neslyšeli to, co je zlé a nezískali vědomosti, jež by poskvrnily čistotu jejich myšlení a jednání. A musí střežit svůj jazyk, aby nemluvil zkaženě a aby v jejich ústech nebyla nalezena lest. - Vážná výzva 76

126
AH 404-407

Otevřeme-li dveře, ztrácíme odolnost - Nesnaž se jít co nejblíže propasti a nespadnout do ní. Varuj se prvého styku s nebezpečím. Nelze si zahrávat se zájmy duše. Tvůj charakter je tvým jměním. Udržuj si soustavně mravní čistotu, sebeúctu a sílu odporu ke zlému. Neuchyluj se ze svého stanoviště ani o krok; jediná důvěrnost, jediná neopatrnost může duši ohrozit, otevřou se dveře pokušení a náš odpor slábne. - MM 143

Satan nás chce připravit o budoucí slávu - Satan neustále usiluje o to, aby nás připravil o slávu budoucího světa a aby poutal naší pozornost jen k věcem časným. AH 405 Zařizuje vše tak, aby se naše myšlenky, starosti a práce soustředily na časné věci, abychom neviděli nebo nechápali hodnotu věčných statků. Svět a jeho starosti zabírají příliš mnoho místa a naše myšlenky a se málo zabývají Ježíšem a nebeskými věcmi. Konejme svědomitě povinnosti všedního života, ovšem, současně je nutné, abychom nadevše pěstovali svatou lásku k našemu Pánu Ježíši Kristu. - RH 19. 7. 1887

Nebeští andělé nám pomohou - Mějme stále na paměti, že neviditelní činitelé dobra i zla jsou v pohotovosti a chtějí ovládat naši mysl. Působí neviditelně, ale velmi účinně. Dobří andělé jsou služební duchové, kteří šíří v srdci a mysli nebeský vliv; kdežto velký nepřítel duší, ďábel a jeho andělé, neustále usilují o naše zničení. - Dejme si pozor na útoky neviděných a neviditelných nepřátel; ovšem, ti nám nemohou bez našeho souhlasu uškodit. - RH 19. 7. 1887

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy