EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


67. Svody kolem nás

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

67. Svody kolem nás

AH 406 Všude je možné vidět a slyšet samou špatnost - Měli byste velmi cítit se svými dětmi, které musí na každém kroku zápolit s pokušením. Nemohou se vyhnout styku se špatnými druhy. Vidí, slyší a pozorují demoralizující vlivy. Nejsou-li bezpečně vedeni, způsobí to nepozorovaně zkázu jejich srdce a deformaci charakteru. - Zdravotní žurnál, červen 1890

Postavme hráz proti pokušení - V křesťanském domově má být postavena hráz proti pokušení. Satan se všemožně snaží zevšeobecnit zločiny a zhoubné neřesti. Kráčíme-li ulicemi velkoměst, neubráníme se často pohledu na ten či onen nevhodný nápis knihy, filmu či divadelní hry. Tak si mysl postupně zvyká na hřích. Lidé se běžně seznamují se všemi špatnostmi a podlostmi a některé příběhy ještě vzrušeně líčí události tak, aby podněcovaly lidské vášně. - Biblická ozvěna, 15

Někteří otcové a matky jsou lhostejní, bezstarostní a nezáleží jim na tom, v jaké společnosti jejich dítě vyrůstá. Říkají: „Jsme na světě a nemůžeme z něho vyjít“. Ale milí rodiče, chceme-li, můžeme ze světa vyjít a je to dobrá cesta. Můžeme se vyhnout pohledu na nejedno zlo, které se v těchto posledních dnech tak množí. Nemusíme naslouchat všemu vyprávění o bezbožnosti a špatnosti. - Pozn. Ed 1.

AH 407 Kdo rozsévá bezzákonnost, sklízí zločinnost - Mnohé, co dnešní mladí lidé vidí a slyší, je tak senzační, že to vede ke zkaženosti a k zahynutí. Věkem ještě děti, mají zkušenosti jako staří zločinci. Jsou vedeni ke zlému tím, co vidí a slyší a co je vzrušuje. Jejich obrazotvornost se zabývá dopodrobna líčenými ději, až to vzruší jejich ctižádost tak, že chtějí vědět, kolik toho dokážou a jak přitom ujdou trestu.

Mysl mladých lidí je velmi vnímavá a činná. Kdykoli se mluví o protizákonných činech a trestných výpravách, jsou hned v duchu u toho. A někdy se dopustí pak horších zločinů, než jako tvůrci senzace měli na mysli. Takové vlivy kazí lidskou společnost. V tom pomáhá i rozhlas (a televize). Nikdo se nesmí divit, že výsledkem toho je bohatá žeň zločinnosti. - MH 444-445

127
AH 407-410

Populární hudba - Jsem pobouřena, jsem-li svědkem lehkomyslnosti mladých lidí, kteří vyznávají, že věří pravdě. Zdá se, že vůbec nepřemýšlejí o Bohu. Jejich mysl je naplněna nesmysly. Jejich hovor je prázdný a žvanivý. Mají veliký smysl pro hudbu a satan ví, že dovede mysl tak vzrušit, oživit, zaměstnat a okouzlit, aby netoužila po Kristu. Takové duši pak chybí duchovní touha po božském poznání, po růstu v milosti.

Viděla jsem, že mládež musí mít vyšší úroveň a musí se radit a vést slovem Božím. Čeká je vážná odpovědnost, a oni ji berou na lehkou váhu. AH 408 Hudba je nevede ke svatosti a duchovnosti, nýbrž odvrací jejich mysl od pravdy. Zdá se jim, že jim vyhovují lehkomyslné popěvky a běžná světská hudba. Hudební nástroje zabraly čas, který náleží modlitbě. Správná hudba je velkým požehnáním; jakmile je však zneužitá, stává se strašnou kletbou. Vzrušuje, nedodává však sílu a odvahu, jež může křesťan nalézt jen u trůnu milosti. Zde musí pokorně vyznávat své nedostatky a s úpěnlivým křikem a pláčem prosit o nebeskou sílu, aby byl vyzbrojen proti mocným pokušením zlého. Satan vede mladé lidi do zajetí. Ach, jak to jen mám říci, abych je přiměla k tomu, aby zlomili jeho kouzelnou moc! Dovede to mistrně a pak je zláká do záhuby. - 1T 496-497

Nečisté myšlenky vedou k nečistým činům - Všude převládá zkaženost. Žádost očí a zkažené vášně jsou probuzeny pohledem a četbou. Představivost zase kazí srdce. Mysl se ráda zabývá výjevy, jež probouzejí nízké chtíče a vášně. Tyto špatné obrazy, promítnuté do zkažené obrazotvornosti, ničí mravy a připravují půdu svedeným bytostem pro holdování tělesným žádostem. Dále následují hříchy, jež strhávají bytosti, stvořené k obrazu Božímu, na úroveň zvířat, až posléze hynou. - 2T 410

Nebude hledět na nic špatného - Rodiče nesmí přestat bdít, aby se jejich děti Bohu neztratily. Všichni, kteří mají odpovědnost za vlivy v domově by měli slíbit jako žalmista ve 101 žalmu: „Nepředstavím sobě před oči věci nešlechetné; AH 409 skutek uchylujících se v nenávisti mám, nepřichytí se mne. Srdce převrácené odstoupí ode mne, zlého nebudu oblibovati. Kdož škodí jazykem bližnímu svému tajně, toho vytnu; očí vysokých a mysli naduté nikoli nebudu moci trpěti. Oči mé na pravdomluvné zemi, aby sedali se mnou; kdož chodí po cestě upřímné, ten mi sloužiti bude. Nebude bydliti v domě mém činící lest, mluvící lest nebude míti místa před očima mýma.“ - CT 119

Řekni rozhodně: „Nestrávím vzácný čas četbou něčeho, co mi neprospěje, a co jen způsobí, že nebudu moci posloužit jiným. Posvětím svůj čas a své myšlenky, abych byl lépe schopen vykonávat službu Bohu. Zavřu oči před všemi lehkomyslnými a hříšnými. Mé uši náleží Pánu, nebudu proto poslouchat svůdné namlouvání nepřítele. Můj hlas nebude nikdy podléhat vůli někoho, kdo není ovlivněn Duchem Božím. Mé tělo je chrámem Ducha svatého, zasvětím proto veškeré své síly ušlechtilým zájmům.“ - 7T 64

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy