EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


65. Opatření pro budoucnost

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

65. Opatření pro budoucnost

AH 395 Rodinný domek a úspory protikladem utrácení - Bratr a sestra S se nenaučili hospodařit. Utratí vše, co mají, byť toho bylo sebevíc. Mají chvilkovou radost, vydají se do poslední koruny, a když přijde nesnáz, nejsou vůbec připraveni. Kdyby bratr a sestra B uměli dobře počítat, kdyby si dovedli ledacos odříci, dávno by již měli svůj domek a navíc ještě nějaké úspory na přilepšenou. Avšak oni nechtějí šetřit jako ostatní a bývají ještě závislí na těchto lidech. Zanedbají-li tuto lekci, nebude jejich povaha v den Boží dokonalá. - 3T 30-31

Kéž ti tato rada poslouží - Máš takové zaměstnání, jež ti vynáší občas náhle velký zisk. Ty však nepočítáš s tím, že jednou nemusíš mít takové příjmy a utratíš vše za věci, které ani nepotřebuješ. Kdybys i se svojí manželkou chápal, že Bůh od vás žádá, abyste zapřeli svou chuť a své touhy a abyste mysleli i na budoucnost, ne pouze na časné užití, měli byste i dnes dost a vaše rodina by měla životní pohodlí. Musíte se oba učit. Čeká vás mnoho práce. - 2T 432-433

Rodině, která by měla soustavě šetřit - Kdybyste byli náležitě hospodařili, měli byste dnes určitou částku AH 396 pro nahodilé případy a mohli byste přispět i na dílo Boží. Měli byste pravidelně odkládat část svého příjmu, na kterou byste sáhli jedině v případě skutečné potřeby anebo byste ji vrátili Dárci v podobě darů.

Nepoužili jste rozumně vydělaných peněz a nenechali si nic stranou pro případ nemoci a podobně. - Letter 5 1877

Rada další rodině ohledně šetření - Měli byste každý týden odložit několik korun (na bezpečné místo), jež byste použili v případě nemoci. Jste-li hospodární, uložíte si něco i na knížku s úroky. Budete-li si počínat moudře, můžete po zaplacení dluhů i něco ušetřit. - Neopsaný Letter 49 1884

Znám rodinu, která vydala celý svůj příjem za měsíc a nezbylo ji docela nic. Jiná rodina měla mnohem menší příjem a dovedla z toho ještě ušetřit. Členové si dokázali odříci věci, které sice byly nutné, ale bez nichž bylo možné se obejít. - Letter 156 1901

Správná závěť - Věrní Boží správcové znají dobře stav svých finančních záležitostí a jsou jako moudří hospodáři připraveni na všechno. Skončí-li jejich doba milosti náhle, nezůstane v jejich majetkových poměrech zmatek.

Mnozí neuvažují o sepsání závěti v době, kdy se ještě těší plnému zdraví. Ale naši bratří by si měli počínat takto: AH 397 Mají znát svoji situaci a musí mít vše v pořádku. Mají spravovat svůj majetek tak, aby jej mohli kdykoli opustit.

Poslední vůle má být sepsána tak, aby odpovídala zákonům. Může klidně léta ležet a nikomu neuškodí. Mezitím může dotyčný klidně obětovat na potřeby díla. Bratří, smrt nepřijde o den dříve proto, že jste napsali závěť. Odkazujete-li svůj majetek příbuzným, nezapomeňte ani na dílo Boží. Jste Jeho služebníky, spravujete Jeho vlastnictví; a Jeho požadavky mají být na prvém místě. Ovšem, žena a děti

124
AH 397-401

nesmí přijít zkrátka; jsou-li potřebné, musíte na ně pamatovat. Ale nezahrnujte do své poslední vůle celou řadu jmen příbuzných, kteří to ani nepotřebují, jen proto, že je to zvykem. - 4T 482

Pamatujte na dílo Boží, dokud jste živí - Nikdo si nesmí myslet, že jedná v duchu Kristově, hromadí-li celý život majetek a při smrti odkáže určitou část na dobročinné účely. - RH 27. 2. 1894

Někteří sobecky lpí na svém majetku a namlouvají si, že tuto nedbalost nahradí tím, že ve své závěti odkážou určitou částku dílu. Ale ani polovina takto odkázaných prostředků neposlouží vždy svému účelu. Bratři a sestry, ukládejte si do nebeské spořitelny a nesvěřujte své šafaření jiným. - RH 12. 10. 1886

Nebývá moudré svěřit správcovství dětem - Rodiče by se měli obávat svěřit svým dětem prostředky, které jim Bůh dal, nemají-li bezpečný důkaz, že mají větší zájem o dílo Boží než oni sami a že je více a upřímněji milují. AH 398 Musí si být jisti, že tyto děti budou horlivěji šířit dílo Boží a že budou štědřejší, uslyší-li výzvu k obětování. Ale mnozí svěří své prostředky dětem a tím jim předají svá správcovství. Satan se z toho nesmírně raduje. Tak vlastně přinášejí peníze do satanových rukou. On totiž usiluje, aby vše sloužilo jeho záměrům a aby se dílu Páně nedostalo nutných prostředků. - 2T 655

Zlořečenství hromadění peněz - Ti, kteří získávají hromadně majetek, předávají svým dětem kletbu. Je to ze strany otců a matek hrozný, nebezpečný hřích, který se přenáší na potomstvo. Děti často promrhají své prostředky na bláznivý přepych, hýření, a stávají se z nich žebráci. Neznají cenu dědictví, jež prohýřily. Kdyby jim otcové a matky dali dobrý příklad a kdyby majetek nehromadili, byli by si uložili poklad v nebesích. Zato by se jim již zde na zemi dostalo klidu a štěstí a v životě věčném nezměrného bohatství. - Letter 20 1897

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy