EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část XII. ÚROVEŇ RODINNÉHO ŽIVOTA - 52. Správa domova

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část XII. ÚROVEŇ RODINNÉHO ŽIVOTA - 52. Správa domova

AH 305 Hlavní zásady pro rodiče - Mnozí lidé na světě se věnují zájmům, které jsou samy o sobě dobré. Jejich mysl je však těmito zájmy spojená a oni netouží po lepším a vyšším dobru, které jim Pán Ježíš chce dát. Nesmíme je však hrubě připravit o to, co je jim drahé. Zjevujme jim krásu drahocenné pravdy. Dovolme, ať spatřují Krista a Jeho dobrotu; pak se odvrátí od všeho, co by jejich city od Něho vzdalovalo. Podle této zásady by měli rodiče vychovávat své děti. Svým chováním můžete u svých maličkých s milostí Boží vytvořit charakter pro život věčný. - MS 4 1893

Otcové a matky mají po celý život usilovat o to, aby jejich děti měly tak dokonalou povahu, jak to jen lze s pomocí Boží dokázat. Tento důležitý a odpovědný úkol vzali na sebe ve chvíli, kdy tyto děti přivedly na svět. - FE 67

AH 306 Pravidla, nutná ke správě domova - Každý křesťanský domov musí mít určité zásady; a rodiče mají být dětem svými slovy a chováním vzácným, živým příkladem toho, co by rádi viděli i u nich. Učte děti a mládež, aby žili ve vzájemné úctě, aby byli věrni Bohu, věrni zásadám; učte je, aby si vážili Božího zákona a byli ho poslušní. Později se budou těmito zásadami řídit a uplatní je ve svém vzájemném vztahu s lidmi. - Dopis 74 1896

Řiďme se biblickými zásadami - Musíme být neustále na stráži, aby nikdo neporušoval zásady pravidel správy domova. Pán si přeje, aby pozemská rodiny byla symbolem rodiny v nebesích. A žijí-li rodiny na zemi správně, projeví se tentýž duch posvěcení i v církvi. - MS 80 1898

Rodiče sami musí být obráceni a musí vědět, že podřídí-li se vůli Boží jako malé děti, budou jejich myšlenky poddány Pánu Ježíši. Jedině tehdy mohou však správně reprezentovat vládu v rodině, jak si ji Bůh představuje. - RH 12. 3. 1894

Hospodin sám založil rodinné vztahy. Jeho slovo je jediným bezpečným vodítkem ve výchově dětí. Lidská filozofie neobjevila víc, než co zná Bůh a nevymyslila moudřejší plán pro jednání s dětmi, než jaký dal On. Kdo může lépe porozumět všem potřebám dětí než jejich Stvořitel? Kdo může mít

94
AH 306-309

lepší zájem o jejich blaho než Ten, který je vykoupil svou krví? Kdyby lidé pečlivě zkoumali Boží slovo a věrně je plnili, prožívali by méně úzkostí duše nad zkaženým chováním bezbožných dětí. - ST 24. 11. 1881

Respektujte práva dětí - Nezapomeňte, že děti mají práva, jež musí být respektována. - Dopis 47a 1902

Rodiče mají uznávat nároky dětí a respektovat je. Mají právo na takovou výchovu, jež z nich učiní užitečné vážené a milované členy lidské společnosti a připraví je morálně pro společnost čisté a svaté budoucnosti. Mládež má být poučena o tom, AH 307 že jejich časné i věčné blaho závisí do velké míry na zvycích dětství a mládí. Mají být záhy vedeni k podrobení se, k sebezapření a k ohleduplnosti. Mají se učit ovládat svoji ukvapenost, zadržovat rozhořčená slova, dokazovat trpělivou laskavost, zdvořilost a sebeovládání. - FE 67

Matka zaslepená nepravou láskou - Podléháš slepé náruživosti, lacinému projevu lásky. Chytit kolem krku je snadné; není-li však dítě poslušné, nemá taková něžnost cenu. Tím, že mu ve všem vyhovuješ, nedbáš na Boží požadavky a dopouštíš se krutosti. Podporuješ a omlouváš neposlušnost slovy: „Můj hoch mne miluje“. Taková láska je laciná a lstivá. Vlastně to vůbec není láska. V rodině je potřebná opravdová láska, která je podepřená poslušností.

Miluješ-li duše svých dětí, nauč je pořádku. Ale množství polibků a projevů lásky zaslepuje tvé oči, a děti to vědí. Nedbej tolik na tyto vnější projevy objímání a polibků, jdi věci na kloub a ukaž jim, jak má láska vypadat. Odmítej tyto projevy jako podvod a klam, nejsou-li podepřeny poslušností a úctou k tvým příkazům. - Dopis 32 1886

Slepá či nevhodná přísnost? - Nepěstujme slepou lásku, ale nebuďme ani nepřiměřeně přísní. Nemůžeme přivést dítky k Pánu násilím. Lze je však vést, nikoli hnát. „Ovce mé hlas můj slyší, a já je znám a ony mne následují“, prohlašuje Kristus. Nepraví: Ovce mé hlas můj slyší a jsou násilím hnány na cestu poslušnosti. AH 308 Ve výchově dětí musí vládnout láska. Rodiče nemají nikdy působit dětem bolest strohostí anebo nerozumnými výtkami. Strohost vhání duše do satanovy sítě. - RH 29. 1. 1901

Spojeným vlivem autority a lásky mohou rodiče držet otěže vlády pevně a něžně ve svých rukou. Budeme-li dbát jen na Boží lásku a na to, čím mu jsou naše dítky povinny, zabrání nám v tom, abychom nepovolili a neschvalovali zlo. - MS 24 1887

Strohost není předpokladem poslušnosti - Nikdo si nesmí myslet, že chceme-li si zajistit poslušnost, musíme být strozí a přísní. Znám nejspořádanější rodiny, kde nepadne ani jedno strohé slovo či pohled. Byla jsem však i v jiných rodinách, kde se udělují příkazy neustále s přísným tónem a rodiče děti ostře kárají a přísně trestají. V prvém případě se děti zachovaly podle příkladu rodičů a málokdy spolu mluví stroze. V druhém případě děti rovněž napodobují své rodiče; a od rána do večera se tam ozývají hádavá slova, kritizování a mrzutosti. - ST 11. 3. 1886

Varujme se slov, jež zastrašují, nahánějí hrůzu a vypuzují ze srdce lásku. Moudrý, něžný, bohabojný otec vnese do rodiny prvek lásky, nikoli otrocký vztah. Pijeme-li ze zdroje života, bude v něm sladká, příjemná voda. - Dopis 8a 1896

Strohá slova otravují náladu a raní dětská srdce. Někdy jsou tyto rány nezhojitelné. Děti jsou citlivé na sebemenší křivdu, někdy i zmalomyslní a nedají ani na hlasité, hněvivé příkazy, ani na hrozby a tresty. - 3T 532

Hrozí nám nebezpečí, že příliš přísně kritizujeme maličkosti. Příliš přísná kritika, příliš přísná omezení AH 309 vedou k přehlížení všech řádů; a takto vychované děti budou postupně zjevovat stejnou neúctu ke Kristovým zákonům. MS 7 1899

Požadavek pevnosti, klidné rozvahy - Děti jsou vnímavé, roztomilé. Snadno se pro něco nadchnou, snadno jsou též nešťastné. Uplatňuje-li matka ve výchově slova lásky a jemné činy, může si děti k so-

95
AH 309-312

bě připoutat. Být na děti přísný a puntičkářský - to je velký omyl. V každé rodině je potřeba pevné kázně a klidné rozvahy. Pověz vše klidně, chovej se rozvážně a proveď do důsledku vše, co říkáš.

Něžnost se ve styku s dětmi vyplácí. Neodpuzuj je nedostatkem sympatií pro jejich dětské zábavy, hry a starosti. Neukazuj jim nikdy zamračené čelo a nedopusť, aby s tvých rtů splynulo mrzuté slovo. Bůh zaznamenává všechna tato slova do nebeské knihy. - 3T 532

Nestačí omezování a napomínání - Milí bratři a sestry, jako církev zanedbáváte smutně svou povinnost k dětem a k mládeži. Mimo omezování a příkazy je třeba jim ukazovat křesťanskou, Ježíšovu stránku povahy, nikoli ďábelskou. Děti vyžadují neustálou péči a něžnou lásku. Otcové a matky se sami neovládají a nejsou proto schopni ovládat jiné. Nestačí děti napomínat a omezovat. Musíte se ještě naučit jednat spravedlivě v lásce a milosrdenství, jakož i kráčet pokorně s Bohem. - 4T 621

Rada matce umíněného dítěte - Tvé dítě není tvým vlastnictvím, nemůžeš s ním proto zacházet jako s takovým; je majetkem Páně. AH 310 Musíš svoji dceru soustavně kontrolovat; uč ji, že náleží Bohu. Bude-li takto vychovávána, stane se svému okolí požehnáním. Musíš však mít dobrý rozhled, abys potlačila její sklon k panovačnosti a prosazování svých libůstek. - Dopis 69 1896

Vyrovnaná výchova - Viděla jsem, že mnoho rodin ztroskotalo proto, že hlava rodiny jednala přemrštěně. Kdyby se byli, společně radili, mohlo se jim dařit dobře a mohli žít v souladu. - 4T 127

Nestálost v rodinném vedení působí mnoho škody a je téměř tak špatná, jako vůbec žádné vedení. Často vzniká otázka: Proč bývají děti zbožných rodičů tak umíněné, bojovné a vzpurné? Příčina tkví v rodinné výchově. Rodiče nejsou příliš často jednotní. - ST 9. 2. 1882

Náladová výchova - Jednou přísné požadavky, podruhé se zakázané povolí - je záhubou pro dítě. - Dopis 69 1896

zájemný zákon pro rodiče a děti - Bůh je náš zákonodárce a král a rodiče se mají podřídit jeho správě. Ovšem, v jeho vládě nesmí rodiče utiskovat děti a děti nesmí být neposlušní rodičů. Pán je pln milosrdenství, shovívavosti a pravdy. Jeho zákon je svatý, spravedlivý a dobrý a je závazný pro rodiče i pro děti. Zásady, jež mají ovládat život rodičů a dětí, plynou ze srdce nekonečné lásky. Boží bohaté požehnání spočine na rodičích, kteří zavádějí jeho zákon ve svých domovech, jakož i na dětech, jež jsou tohoto zákona poslušné. Musí se projevovat společný vliv milosrdenství a spravedlnosti. „Milosrdenství a pravda potkají se spolu; AH 311 spravedlnost a pokoj dají sobě políbení.“ Domácnosti s touto kázní budou kráčet cestou Páně a budou konat spravedlnost a soud. - MS 133 1898

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy