EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


51. Rady dětem

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

51. Rady dětem

AH 297 Hledejte záhy Boha - Mládež a děti mají začít hledat Boha v raném věku; zvyky a dojmy raného věku šíří často mocný vliv na život a charakter. Mládež, která chce být jako Samuel, Jan a zvláště Kristus, musí být věrná v těch nejmenších věcech, musí se odvracet od zlých společníků, kteří si myslí, že žijí na světě jen pro zábavu a sobecké libůstky. Přehlížejí lhostejně mnoho domácích povinností; zanedbávají-li však drobné povinnosti, budou přehlížet i větší. Chcete být celými muži a ženami s čistým, zdravým, ušlechtilým charakterem? Započněte tuto práci doma; plňte drobné povinnosti a vykonávejte je důkladně a přesně. Jakmile Pán pozná, že jste věrni v mále, svěří vám větší odpovědnosti. Dávejte dobrý pozor, jak stavíte a jakého materiálu ke stavbě používáte. Charakter, který vytvoříte, potrvá až na věky.

Ježíš musí vládnout ve vaší mysli, v srdci a v citech; a pracujte jako Pán Ježíš. Plňte věrně a svědomitě domácí povinnosti, malé skutky sebezapření a lásky, využívejte pilně každé chvíle, buďte na stráži před drobnými hříšky a buďte vděčni za každé požehnání. Posléze se vám dostane svědectví jako kdysi Janovi, Samuelovi a zvláště Kristu: „A Ježíš rostl v moudrosti a věkem a v milosti u Boha i u lidí. - Učitel mládeže, 2. 11. 1886

Dej mi srdce své - Pán praví mladým lidem: „Dej mi srdce své“. Spasitel světa chce, aby Mu mládež a dítky odevzdali svá srdce. AH 298 Jednou se před Bohem nalezne celý věrný zástup dětí, které kráčely ve světle jako Ježíš Kristus. Ty milují Ježíše a s radostí plní Jeho vůli. Nejsou netrpělivé, když je někdo pokárá, ale obšťastňují srdce otce a matky laskavostí, trpělivostí a ochotou pomoci v denním životě. Osvědčí se v dětství a v mládí jako věrní učedníci Páně. - MYP 333

Osobní rozhodnutí - Modli se a buď bdělý, abys získal osobní zkušenost ve věcech Božích. Rodiče tě mohou učit, mohou se snažit ve věcech Božích. Rodiče tě mohou vést po správných cestách, ale nemohou změnit tvé srdce. Musíš je dát Ježíši a kráčet ve vzácném světle pravdy, kterou ti dal. Konej věrně své povinnosti v domácnosti a z milosti Boží dorosteš v plnou míru postavy, kterou Ježíš Kristus od tebe očekává; skutečnost, že tvoji rodiče světí sobotu a jsou poslušni pravdy, nezaručí ti spasení. Neboť kdyby zde žil Noe, Job a Daniel: „Amen praví panovník Hospodin, nevysvobodil by syna a dceru. Ale vysvobodí každý duši svou vlastní spravedlností.“

V dětství a v mládí můžete získat zkušenost ve službě Pánu. Konejte to, o čem víte, že je to správné. Buďte poslušní svých rodičů. Řiďte se jejich radami. Bojí-li se Boha a milují Ho, je jim svěřena i odpovědnost za to, aby vychovali vaše duše pro nesmrtelný život. Přijímejte vděčně jejich pomoc a podrobujte se ochotně jejich moudřejším názorům; obšťastníte je tím. AH 299 Tím uctíte své rodiče, oslavíte Boha a stanete se požehnáním všem, se kterými přicházíte do styku. - Učitel mládeže, 17. 8. 1893

Děti, bojujte; pamatujte, že každé vítězství vás staví nad nepřítele. - MS 19 1887

92
AH 299-301

Děti se mají modlit o pomoc - Děti se mají modlit o sílu, aby dovedly čelit pokušením a proti pokušením svéhlavosti a vlastních žádostí. Prosí-li Krista, aby jim v životě pomohl, aby byly věrné, laskavé, poslušné, a aby pomáhaly nést odpovědnosti v rodinném kruhu, vyslyší jejich prostou modlitbu. - RH 17. 11. 1896

Ježíš si přeje, aby děti a mládež k Němu přicházely se stejnou důvěrou, se kterou jdou k rodičům. Chce, aby Ho prosily o vše, co potřebujete, tak jako prosíte otce a matku o chléb, když máte hlad.

Spasitel zná potřeby svých dětí a rád naslouchá jejich modlitbám. Děti nemají dbát na svět a na nic, co by jejich myšlenky odvedlo od Boha; musí poznat, že jsou o samotě s Bohem, že jeho oko hledí až do hlubin jejich duše a čte jejich přání, a že si s Bohem mohou rozprávět.

Děti, proste Boha o věci, se kterými si sami nevíte rady. Řekněte vše Ježíši. Svěřte Mu své tajnosti. Vždyť Jeho oko proniká do vaší duše a čte vaše myšlenky jako otevřenou knihu. Prosíte-li o věci, které jsou potřebné pro vaši duši, věřte, že je obdržíte a také je vezmete. - Učitel mládeže, 7. 7. 1892

AH 300 Konejte s radostí domácí povinnosti - Děti a mládež mají být domácími misionáři, budou-li konat vše potřebné, co stejně někdo musí dělat. Budete-li věrně vykonávat drobné úkoly, které se vám nezdají důležité, dokážete, že máte skutečně misijního ducha. Budete-li ochotně plnit povinnosti, které vám náleží, ulehčíte-li své přetížené matce, dokážete, že vám lze svěřit větší odpovědnosti. Mytí nádobí nepovažujete za nic příjemného, ale přitom byste nechtěli být ošizeni o přednost, že smíte jíst pokrm připravený v těchto nádobách. To myslíte, že pro maminku je ta práce příjemnější než pro vás? Chcete ustarané matce přenechat práci, kterou považujete za nepříjemnou a samy si hrajete na slečnu? Je třeba zametat, klepat koberce a uklidit pokoje; zanedbáváte-li tyto drobné úkony, jak můžete toužit po větší odpovědnosti? Zamysleli jste se někdy nad tím, kolikrát musí matka vykonávat tyto povinnosti v domácnosti, zatím co vy jste omluveni docházkou do školy anebo zábavou? - Učitel mládeže, 2. 3. 1893

Mnoho dětí plní domácí povinnosti jako nepříjemné úkoly a jejich tvář dokazuje, jak jim to je nepříjemné. Nic se jim nelíbí, reptají a nedělají nic ochotně. To není Ježíšův duch; je to duch satanův a budete-li se tak chovat, budete jako on. Budete nešťastní a celé vaše okolí bude nešťastné. Nereptejte, že máte moc práce a že nemáte mnoho času na hraní. Buďte pozorné a pečlivé. Děláte-li něco užitečného, uzavíráte dveře pokušením. Pamatujte, že Pán Ježíš nežil proto, aby se líbil sobě, a vy musíte být jako On. AH 301 Zařaďte to mezi své náboženské povinnosti a proste Ježíše o pomoc. Budete-li o tom přemýšlet, budete moci později pomáhat nést břemena v díle Božím, poněvadž se tomu naučíte doma. Budete mít dobrý vliv na jiné a získáte je pro Krista. - Učitel mládeže, 30. 1. 1884

Umožněte matce změnu a odpočinek - Vidí-li milující matka, že její práce děti nezajímá a že si vymýšlejí plno výmluv, aby nepříjemný úkol nemusely splnit, padne jí zatěžko, aby je nutila k pomáhání. Milé děti a milá mládeži, Kristus se na vás dívá. Uvidí, že zanedbáváte úkol, který vám svěřil. Chcete-li být prospěšní, máte příležitost. Vaší první povinností je pomáhat mamince, která pro vás tolik vykonala. Pomozte jí v starostech, dopřejte jí příjemné dny odpočinku; vždyť má v životě tak málo volných dnů a změny. Děláte si nároky na všechnu zábavu a potěšení, ale jakmile jste větší, je na vás, abyste do rodiny vnesly sluneční jas. Pusťte se do práce; a hned. Budete-li se takto cvičit v sebezapření, dopřejete jí klid a potěšení. - Učitel mládeže, 2. 3. 1893

Boží odměna pro dnešní Daniele - Dnes potřebujeme muže, kteří se jako Daniel odhodlaně pustí do práce. Dnešní svět potřebuje čistá srdce a silné, nebojácné ruce. Bůh si přál, aby se člověk neustále zdokonaloval a dosahoval stále vyššího stupně inteligence. Budeme-li se o to snažit, pomůže nám. Chceme-li být šťastní v obou světech, musíme se dobře uplatnit zde - dnes.

93
AH 301-306

Milá mládeži, Bůh od vás žádá, abyste konali dílo, jež z jeho milosti můžete konat. „Přinášejte těla svá v oběť živou, svatou, bohulibou, rozumnou službu.“ Povstaňte v síle bohabojného mužství a ženství. Dokažte, že máte čistý vkus, čistou chuť a čisté zvyky jako kdysi Daniel. Bůh vás odmění klidnými nervy, jasným mozkem, zdravým rozhledem, bystrým chápáním. Mládež, která má pevné a stálé zásady, bude odměněna zdravým tělem, duší a myslí. - Učitel mládeže, 9. 7. 1903

Začněte ihned napravovat minulost - Mladí lidé dnes rozhodují o svém věčném osudu. Vyzývám vás, abyste se zamysleli nad přikázáním, které Bůh spojil s takovým požehnáním: „Aby se prodlely dnové tvoji na zemi, kterou Hospodin, Bůh tvůj dá tobě.“ Děti, toužíte po životě věčném? Važte si tedy svých rodičů a ctěte je. Nezraňujte a nezarmucujte jejich srdce, aby nemuseli pro vás prožívat bezesné noci, plné strastí. Hřešili-li jste tím, že jste jim nevěnovaly lásku a poslušnost, začněte ihned napravovat minulost. Nic jiného si nemůžete dovolit; znamenalo by to pro vás ztrátu věčného života. - Učitel mládeže, 22. 6. 1893

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy