EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část VIII. ÚSPĚŠNÁ RODINA - 27. Posvátný kruh

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část VIII. ÚSPĚŠNÁ RODINA - 27. Posvátný kruh

AH 177 Posvátnost rodinného kruhu - Posvátný kruh rodiny musí být zachován. Nikdo cizí do něj nemá právo vstoupit. Muž a žena si mají být vším. Žena by neměla mít před svým mužem tajnosti, o kterých mluví s jinými a ani muž nemá mít před ní tajnosti. Srdce ženy má být manželským hrobem pro chyby jejího manžela a srdce manžela má být hrobem pro manželčiny slabosti. Ani jeden ani druhý by neměl dělat vtípky na úkor citů druhého. Muž ani žena si nemají ani žertem na sebe stěžovat před jinými, poněvadž časté pošetilé a zdánlivě nevinné žertování končívá vzájemným zkoušením a někdy i odcizením. Viděla jsem, že každá rodina má být obklopena posvátným kruhem. - MS 1 1855

Rodinný kruh má být považován za světlé místo, symbol nebes, zrcadlo, v němž se spatřujeme. Můžeme mít přátelé a známé, ale nesmíme dovolit, aby se nám vměšovali do rodinného života. V tomto směru platí přísný pojem vlastnictví, který dodává pocit pohodlí, klidu a důvěry. - Dopis 17 1895

Jazyk, uši a oči musí být posvěceny - Všichni členové rodinného kruhu se mají modlit, aby posvětil jejich jazyk, uši a oči a vůbec celé tělo. Přijdou-li do styku se zlem, nemusí být zlým přemoženi. AH 178 Kristus nám umožnil, abychom měli čistou povahu…

Jak mnozí zneuctí Krista a překroutí Jeho charakter v rodinném kruhu! Mnozí nedokazují trpělivost, shovívavost, odpuštění a pravou lásku! Mnozí mají své chutě a nálady a klidně své zvrácené sklony projevují, místo aby zjevovali Kristovu vůli, jeho skutky a povahu. Ježíšův život je plný dobroty a lásky. Rosteme a získáváme Jeho povahu? - MS 18 1891

Jednota, láska a pokoj - Otcové a matky by měly Bohu upřímně slíbit, jelikož vyznávají, že Ho milují a poslouchají, že z Jeho milosti nebudou mezi sebou trpět nesoulad, ale že budou svým životem a povahou zjevovat ducha, kterého by chtěli vidět u svých dětí. - MS 38 1895

Rodiče si musí dát pozor, aby se do domova nevplížil rozkol. Tímto způsobem se satan snaží ovlivnit lidskou povahu. Budou-li rodiče usilovat o získání zásad, jimiž se vyznačoval život Ježíše Krista, budou tím podporovat úsilí o jednotu v domově, nejednota zmizí a nastane tam jednota a láska. Rodiče a děti budou přijímat dary Ducha Svatého. - MS 53 1912

Muž a žena by si měli uvědomit, že mají dost starostí, aby si nemuseli ještě ztrpčovat život rozpory. Ti, kteří trpí malé rozpory, zvou si domů satana. Děti okamžitě postřehnou neshodu třeba v maličkosti. Zlí činitelé vykonají své, aby rodiče a dítky byli neposlušní Bohu. - Dopis 133 1904

V manželském životě přijdou zkoušky, ale manželé mají své duše zachovat v lásce Boží. AH 179 Otec má vidět v matce svých dětí bytost, která si zaslouží něžnost, lásku a sympatie. - Dopis 193 1901

Tajemství rodinné jednoty - Příčinou rozdělení a neshody v rodinách a v církvi je oddělení od Krista. Přiblížení ke Kristu znamená vzájemné sblížení. Tajemstvím pravé jednoty v církvi a v rodině není diplomacie, nadlidské úsilí o překonávání nesnází - ačkoli bude i toto nutno uplatňovat - nýbrž jednota s Kristem. Představte si velký kruh, z jehož obvodu se sbíhá spousta linek ke středu. Čím blíže jsou prostředku, tím jsou blíže k sobě. Tak je tomu v křesťanském životě. Čím blíže budeme Kristu, tím bližší si budeme navzájem. Bůh je oslaven, když jeho lid je sjednocen ve spolupráci. - MS 49 1904

53
AH 179-182

Pomáhejte si navzájem - Rodina je posvátnou, společenskou jednotkou, v níž má každý člen své místo, svůj úkol pro dobro všech. Domácnost má běžet klidně, jako různé součásti seřízeného stroje. - MS 129 1903

Všichni členové rodiny si mají uvědomit, že mají osobní odpovědnost za to, aby přispěli k pohodlí, pořádku a pravidelnosti rodiny. Nemají pracovat proti sobě. Měli by se svorně povzbuzovat, měli by být něžní, snášenliví a trpěliví. Všichni mají mluvit klidně, ne příliš hlasitě a beze zmatku. A všichni mají co nejvíce přispívat k ulehčení starostí matky….

AH 180 Každý člen rodiny má vědět, co se od něho čeká, aby spolupracoval s ostatními. Všichni, i děti od šesti let výše, mají chápat, jakým způsobem mají pomáhat nést životní starosti. - 2T 699-700

Vhodné rozhodnutí - Musím růst v milosti doma i všude jinde, aby mé počínání mělo morální vliv. Doma musím bdít nad svou náladou, nad svým jednáním, nad svými slovy. Musím se věnovat kultuře ducha, musím se cvičit a vychovávat ve správných zásadách. Musím být příkladem druhým. Musíme ve dne v noci rozjímat o Božím slovu a uplatňovat je v praktickém životě. Bezpečně mohu používat jedině meč Ducha, jímž je slovo Boží. - MS 13 1891

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy