EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


28. První škola dítěte

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

28. První škola dítěte

AH 181 Původní Boží plán ve výchově - Svatý způsob výchovy, vytvořený v ráji Eden, se soustřeďoval v rodině. Adam byl „syn Boží“, a dítky Nejvyššího přijímaly naučení přímo od Otce. Měli rodinnou školu v pravém slova smyslu.

Když se po pádu člověka Boží plán výchovy přizpůsobil jeho poměrům, stal se Kristus zástupcem Otce a tím i pojítkem mezi Bohem a člověkem; On je velkým učitelem lidstva. A nařídil, aby mužové a ženy byli jeho nástupci. Rodina byla školou a rodiče učiteli.

Za dnů patriarchů převládala rodinná výchova. V těchto školách se postaral Bůh o nejpříznivější podmínky pro rozvoj charakteru. Lidé, kteří se jím dali vést, žili podle plánu, který na počátku ustanovil. Ti, kteří odešli od Boha, vystavěli si města, shlukovali se v nich a libovali si v jejich nádheře, přepychu a neřestech, jež i dnes z nich činí pýchu, současně i kletbu světa. Avšak lidé, kteří dbali na Boží zásady, bydleli v polích a mezi kopci. Obdělávali půdu a pásli stáda. Při tomto volném nezávislém životě měli dobré možnosti k práci, ke studiu a k rozjímání, učili se o Bohu a vyprávěli svým dítkám o jeho skutcích a cestách. Tento způsob výchovy se měl dle Božího plánu uplatnit v Izraeli. - Ed 33-34

AH 182 V běžném životě byla rodina školou i církví. Rodiče byli učiteli ve všedních i náboženských otázkách. - Ed 41

Rodinný kruh školou - Bůh ve své moudrosti usoudil, aby se rodina stala největším výchovným činitelem. V domově má začít výchova dítěte. To je jeho první škola. Zde se má od svých vychovatelů naučit tomu, co ho bude provázet po celý život - úcta, poslušnost, zbožnost, sebeovládání. Výchovné vlivy domova jsou rozhodující silou k dobrému, nebo ke zlému. Jsou často tiché a postupné, jsou-li však uplatňovány správně, stávají se dalekosáhlou silou pravdy a spravedlnosti. Není-li ale dítě správně poučeno, satan si je vychovává pomocí svých nástrojů. Jak je proto domácí škola důležitá! - CT 107

Považujte rodinu za výchovnou školu, v níž připravujete své dítky pro jejich domácí, společenské i sborové povinnosti. - ST 10. 9. 1894

Nejdůležitější je rodinná výchova - Všichni s politováním přiznávají, že rodinná výchova a usměrňování mládeže jsou dnes nesmírně zanedbávány. - RH 30. 8. 1881

54
AH 182-185

Nejdůležitější pole působnosti mají zakladatelé a strážci domova. Otcové a matky mají největší a nejvlivnější úkol, jaký kdy byl lidem svěřen.

Společnost zítřka se posuzuje podle mládeže a dětí dneška. Záleží na domově, jaká generace v něm vyroste. AH 183 Nedostatek správné rodinné výchovy zaviňuje větší část nemocí, bídy a zločinů, jež jsou kletbou lidstva. Kdyby rodinný život byl čistý a správný, kdyby v něm dítky byly připravovány pro odpovědnosti a nebezpečí života, nastala by ve světě veliká změna. - MH 351

Ostatní a druhořadé - Každé dítě, jež přijde na svět, je majetkem Ježíše Krista a má být naučením i příkladem vychováváno, aby Boha milovalo a bylo Ho poslušné. Ale většina rodičů zanedbává úlohu, kterou jim Bůh dal; Nevychovává své děti od nejútlejšího věku, aby poznaly Krista a milovaly Ho. Rodiče mají úzkostlivě bdít nad otvírající se, vnímavou myslí a mají vše ostatní považovat v rodině za druhořadé. Bůh jim svěřil jasnou odpovědnost - vychovávat děti v bázni a napomínání Páně. - MS 126 1896

Rodiče nesmí dovolit, aby je ovládly starosti zaměstnání, světské zvyky a obyčeje či móda, aby své děti v útlém věku nezanedbávali a nezanedbali s přibývajícím věkem dětí jejich správnou výchovu. - ST 17. 9. 1894

Proč je dnes na světě tolik zla? Poněvadž rodiče se zabývají vším jiným, jenom ne tím, co je nejdůležitější - aby se naučili trpělivě a laskavě vyučovat své dítky cestám Páně. Kdybychom mohli nahlédnout do domovů, viděli bychom, že mnoho, přemnoho zbloudilých dětí nelze právě pro toto zanedbání ovlivnit k dobrému. Rodiče, můžete si to dovolit vy, ve vašem případě? AH 184 Nic by vám nemělo zabránit v tom, abyste svým dětem mohli věnovat veškerý čas, který je potřebný k tomu, aby pochopily, jak mají Pána cele poslouchat a důvěřovat Mu….

A jaká bude odměna vašeho úsilí? Vaše děti vám budou po boku, a ochotně se zapojí a budou s vámi spolupracovat dle vašich pokynů. Poznáte, že máte lehčí práci. - MS 53 1912

Boží učitelé v rodinné škole - Rodiče se mají považovat za zvláštní Boží učitele svých dětí, jako byl Abrahám, aby učili své děti cestám Páně. Musí pilně zkoumat Písmo, aby poznali Boží vůli a mohli ji sdělit své rodině. Micheáš praví: „Čehož žádá Hospodin od tebe? Než abys činil soud a miloval milosrdenství a pokorně chodil s Bohem svým.“ Mají-li být rodiče učiteli, musí být žáky, kteří neustále čerpají světlo z Božího slova a slovy i příkladem vnášejí do výchovy svých dětí vzácné světlo. - Křesťanská střídmost, 145

Podle světla, jež mi Bůh dal, vím, že muž a žena mají v rodině zastávat úkol kazatele, lékaře, ošetřovatele a učitele. Mají připoutávat své dítky k sobě a k Bohu, vychovávat je, aby se vyvarovaly všech zvyků, jež by odporovaly Božímu působení v těle a učit je, aby pečovaly o každou část živého organismu. - MS 100 1902

Matka musí v tomto díle výchovy zaujímat první místo. Otec má sice vážné a důležité povinnosti, ale matka, která je s dětmi téměř neustále, zvláště v jejich prvních letech, musí být vždy jejich zvláštní rádkyní a společnicí. Má si dát velmi záležet na tom, aby v dětech vypěstovala smysl pro pořádek a vkus, aby jim dopomohla ke správným zvykům a chutím. Má je naučit hospodaření, samostatnosti a obětavé pomoci, AH 185 aby žili, jednaly a pracovaly vždy jako před tváří Boží. - Zdravotní časopis, leden 1890

Starší sestry mhou uplatňovat vliv na mladší členy rodiny. Mladší budou vidět jejich příklad a napodobí je spíš, než opakované příkazy. Nejstarší dcera to má považovat za svou křesťanskou povinnost, aby pomáhala nést matce mnohé její starosti. - 3T 337

Rodiče mají být doma hodně. Mají své děti slovem i příkladem učit, aby milovaly Boha a bály se Ho; učte je, aby byly inteligentní, společenské, laskavé, zvykejte je hospodárnosti, šetrnosti, pracovitosti a sebezapření. Poskytnou-li rodiče dětem lásku, sympatie a povzbuzení, mohou jim doma připravit bezpečné a milé útočiště před četnými pokušeními světa. - FE 65

55
AH 185-188

Příprava pro církevní školu - V rodinné škole se mají naši hoši a dívky připravovat na pobyt v církevní škole. To mají mít rodiče neustále na paměti a jako domácí učitelé mají posvětit veškeré své síly Bohu, aby mohli splnit své vysoké a svaté poslání. Poctivé a věrné poučování doma je nejlepší přípravou dětí pro školu života. - CT 150

Rozhodující jsou Boží pokyny - V bibli máme pokyny pro všechny, pro rodiče i pro děti. Ona obsahuje vysokou a svatou úroveň, od které se nelze uchýlit. Boží pokyny musí rozhodovat. Otec a matka mají zpytovat Slovo Boží před jeho tváří, poněvadž On je zpytatelem srdcí, a mají se upřímně tázat: „Co praví Hospodin?“ - RH 15. 9. 1891

AH 186 Naučte své děti, aby milovaly pravdu pro pravdu samou a proto, že jí mají být posvěceny a uschopněny obstát v onen den, který rozhodne o tom, mohou-li konat větší dílo a mohou-li se stát členy královské rodiny, dětmi nebeského Krále. - ST 10. 9. 1894

Připravte se pro blížící se boj - Satan chystá své vojsko. Jsme my, každý osobně připraveni pro strašný boj, který nás čeká? Připravujeme své dítky na tuto velkou krizi? Připravujeme sebe a své rodiny, aby všichni pochopili postavení našich nepřátel a jejich způsob boje? Učíme naše děti rozhodnosti, aby byly v každé zásadě a povinnostech pevné a nepoddajné? Modlíme se, aby všichni porozuměli znamení času, a abychom se tak připravili i se svými dětmi, aby v době boje byl Bůh naším útočištěm a obhájcem? - RH 23. 4. 1889

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy