EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


26. Rodičovský odkaz dětem

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

26. Rodičovský odkaz dětem

AH 172 Zákon dědičnosti - Tělesný a duševní stav rodičů pokračuje v jejich potomcích. Na to mnozí velmi zapomínají. Jsou-li zvyky rodičů v rozporu se zdravotními zákony, neubližují jen sobě, nýbrž i příštím generacím….

Všichni, kteří dbají na tělesnou, duševní a mravní výchovu, stávají se Kristovými spolupracovníky. Na rodičích záleží velmi mnoho. Na nich je, přivedou-li na svět děti, jež budou ku požehnání či ku zlořečení…. - MS 3 1897

Čím vyšší cíl rodiče mají, čím vyšší duchovní a duševní dary a čím lépe jsou jejich tělesné síly rozvinuty, tím vyšší životní odkaz dají svým dětem. Usilují-li o dosažení toho nejlepšího, šíří svůj vliv na celou společnost a povznášejí příští pokolení. - MH 371

51
AH 172-174

Mnozí rodiče jsou smutně nevědomí - Ti, kteří opravují Boží vlastnictví - duše a těla dětí - stvořená podle Jeho obrazu, mají postavit hráz proti stávající smyslnosti, jež ničí tělesné a mravní zdraví tisíců. Kdyby lidé poznali pravou příčinu dnešních mnohých zločinů, viděli by, že jí je nevědomost otců a matek, kteří jsou v tomto ohledu lhostejní. A této smutné nevědomosti obětují zdraví i život. Rodiče, nedáte-li svým dětem výchovu, nepoučíte-li je a nebudete jim příkladem, jak jste před Bohem povinni, musíte se Mu odpovídat z následků. AH 173 Ty se však neomezí pouze na vaše děti. Budou mít vliv na celé generace. Tak, jako jeden bodlák na poli přinese svoji bohatou žeň, způsobí hříchy vaší nedbalosti záhubu všech, kteří s ním přijdou jakkoli do styku. - MS 58 1899

Zlo nestřídmosti se opakuje - Hýření a pití vína kazí krev, vzbuzuje vášně a přináší různé nemoci. Ale tím ještě zlo nekončí. Rodiče přenechávají svým dětem chorobný odkaz. Obvykle každý nestřídmý člověk, mající na starost výchovu dětí, předává těmto své sklony a zlé náklonnosti; předává jim nemoci a vlastní zkaženou a zanícenou krev. Neřest, nemoc a slabomyslnost dětí se jako žalostný odkaz předává z otce na syna a z jednoho pokolení na druhé. To přináší světu bídu a utrpení a je to opakování pádu člověka….

A přece se dnešní mužové a ženy bezmyšlenkovitě oddávají nestřídmosti v jídle a pití lihovin. Tím přenechávají příští generaci nemoci zeslabeného intelektu a porušených mravů. - 4T 30-31

Rodiče musí být dvojnásob rozumní a trpěliví - Otcové a matky mohou studovat svůj charakter na svých dětech.Vidí-li své nedokonalosti u nich, může jim to být pokořujícím naučením. Snaží-li se rodiče potlačit u svých dětí dědičné sklony ke zlému a napravit je, musí být dvojnásob trpěliví, vytrvalí a laskaví. - RH 30. 8. 1881

AH 174 Zjevuje-li dítě zlé rysy, které zdědilo od svých rodičů, mají spustit hromobití nad tímto projevem vlastních kazů? Kdepak! Rodiče musí být velmi na pozoru, musí se varovat jakékoli hrubosti a drsnosti, aby se tyto chyby znovu neobjevily u jejich dětí. - ST 25. 9. 1901

Při zacházení se zbloudilými dokazujte Kristovu tichost a něžnost. Mějte vždy na mysli, že svoji špatnost zdědili od otce nebo matky. Buďte trpěliví s dětmi, jež zdědily vaše povahové rysy. - MS 142 1896

Rodiče musí prostě důvěřovat Kristově moci, že přetvoří sklony ke zlému, jež byly přeneseny na děti. - MS 79 1901
Otcové a matky, buďte trpěliví. Vaše nedbalost v minulosti vám může často práci ztížit. Ale budete-li důvěřovat Pánu, dá vám sílu. Zacházejte se svými dětmi moudře a něžně. - MS 80 1901

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy