EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část VII. DĚDICTVÍ HOSPODINOVO - 23. Dítky jsou požehnáním

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část VII. DĚDICTVÍ HOSPODINOVO - 23. Dítky jsou požehnáním

AH 159 Bůh počítal s rodinou - Ten, který dal Adamovi Evu jako pomocnici… nařídil, aby mužové a ženy tvořili posvátný manželský svazek, aby zakládali rodiny, členové těchto rodin, korunovaní ctí, mají být považováni za členy nebeské rodiny. - MH 356

Děti jsou dědictvím od Hospodina, a my jsme Mu odpovědni za to, jak zacházíme s jeho majetkem… Rodiče mají v lásce s vírou a modlitbou pracovat pro svou domácnost, dokud nebudou moci Pánu říci: „Aj, já a dítky, které jsi mi, ó Hospodine dal“. - COL 195-196

Domov bez dětí je pustý. Srdce bezdětných manželů se snadno stane sobecké, budou brát ohled jen na svoje pohodlí a na své touhy a přání. Touží po sympatiích, sami však jich mnoho neudílejí. - 2T 647

Rada bezdětným manželům - Sobectví, projevující se různým způsobem, podle okolností a zvláštního založení jednotlivců, musí zemřít. Kdybyste měli děti a museli byste se o ně starat, poučovat je a být jim příkladem, a museli byste se ohlédnout kolem sebe, bylo by to pro vás výhodou… Tvoří-li dva jednotku, jak tomu je ve vašem rodinném životě, a nemají děti, které nás učí trpělivosti, snášenlivosti, shovívavosti a opravdové lásce, je nutno být neustále na stráži před sobectvím. Snadno byste se stali egocentričtí a vyžadovali byste pozornost, péči a zájem v domnění, že nejste nikomu ničím povinni. - 2T 230-231

47
AH 160-163

AH 160 Mnozí onemocní tělesně, duševně i mravně, poněvadž se věnují výhradně sami sobě. Mohli by být zachráněni před ustrnutím zdravou životností mladších a měnících se myslí a neúnavnou energií dětí. - 2T 647

Péče o dítě rozvíjí ušlechtilé povahové rysy - Zajímám se o všechny něžné děti, poněvadž jsem již v útlém mládí mnoho zkusila. Starala jsem se o mnoho dětí a vždy jsem cítila, že styk s dětskou prostotou mi byl velkým požehnáním….

Každá domácnost by velmi získala sympatiemi, shovívavostí a láskou, jež jsou nutné k výchově dětí. Zjemňovaly by a odstraňovaly povahové rysy těch, kteří by měli být laskavější a klidnější. Přítomnost dítka domov zušlechťuje a zpříjemňuje. Dítě, vychované v bázni Boží je požehnáním. - Dopis 329 1904

Péče o malé děti a něžnost odstraňuje z naší povahy hrubost, zjemňuje nás a činí nás soucitnějšími a pomáhá rozvíjet vyšší povahové rysy. - 2T 647

Vliv dítěte na Enocha - Po narození prvého syna dosáhl Enoch vyšší zkušenost; získal užší společenství s Bohem. Uvědomil si lépe svoje závazky a povinnosti jakožto syn Boží. A jakmile viděl lásku svého dítěte k Otci, jeho prostou důvěru v otcovskou ochranu a sám cítil nevýslovnou něhu k tomuto prvorozenému, pochopil vzácné naučení o Boží předivné lásce k lidem. Pochopil lépe jeho dar světu v Ježíši a důvěru, s jakou mohou dítky Boží spočinout ve svém nebeském Otci. - PP 84

AH 161 Vzácný poklad - Bůh svěřil rodičům v dětech vzácný poklad, který bude jednoho dne z jejich rukou vyžadovat. Měli bychom jejich výchově věnovat více času, více péče a více modliteb. Potřebují více správného způsobu poučení…
Pamatujte, že vaši synové a dcery jsou mladšími členy Boží rodiny. Svěřil je vaší péči, abyste je vychovali a vzdělali pro nebesa. Musíte Mu vydat počet z toho, jak jste splnili tento posvátný úkol. - RH 13. 6. 1882

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy