EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část V. OD OLTÁŘE - 15. Vážné sliby

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část V. OD OLTÁŘE - 15. Vážné sliby

AH 99 Boží úmysl s mužem a ženou - Bůh učinil z muže ženu, aby mu byla společnicí a pomocnicí, aby s ním byla za jedno, aby ho potěšovala, povzbuzovala a byla mu ku požehnání. Muž zase má být jejím silným pomocníkem. Všichni, kdož uzavírají sňatek se svatým úmyslem - manžel touží po čisté lásce ženského srdce, žena má zjemňovat a zdokonalovat charakter svého muže, aby byl úplný - plní Boží úmysl s nimi.

Kristus nepřišel zrušit toto ustanovení, nýbrž vrátit mu původní svatost a vznešenost. Přišel obnovit v člověku mravní obraz Boží a počal toto dílo tím, že požehnal manželskému svazku. - MS 16 1899

Ten, který dal Adamovi Evu jako pomocnici, učinil svůj prvý div na svatební hostině. Ve slavnostní síni, kde se ve spolek radovali přátelé a příbuzní, započal Kristus svoji veřejnou činnost. Tím posvětil manželství a uznal je jako zřízení, jež sám ustanovil. Zařídil to tak, aby mužové a ženy vstupovali ve svatý manželský svazek, aby zakládali rodiny, jejíž čestní členové se mají stát součástí nebeské rodiny. - MH 356

Ježíš si přeje mít šťastná manželství - Božská láska, prýštící z Ježíše Krista, nikdy nemaří lidskou lásku. Naopak, obě patří k sobě. Lidská láska je jí zušlechtěna, pročištěna, povznešená a zjemněná. Lidská nikdy nemůže přinášet vzácné ovoce, pokud není sloučena s božskou přirozeností a vychovávána tak, aby směřovala k nebesům. Ježíš rád vidí šťastná manželství, šťastné krby. - Biblická ozvěna, 4. 6. 1899.

AH 100 Manželství bylo porušeno hříchem právě tak, jako všechny ostatní dobré dary Boží, svěřené člověku. Evangelium mu však chce navrátit jeho čistotu a krásu…

Jedině Kristova milost může z tohoto zřízení vytvořit to, co Bůh od něj očekává - zdroj požehnání a povznesení lidstva. Tak mohou pozemské rodiny svojí jednotou, pokojem a láskou představovat nebeskou rodinu.

Stav společnosti je smutným dokladem nebeského ideálu pro tento posvátný vztah. Kristus však nabízí útěchu i těm, kdož místo přátelství a radosti, nalezli hořkost a zklamání. - RH 10. 12. 1908 (1907)

Radostná chvíle - Písmo sděluje, že Ježíš a Jeho učedníci byli povoláni na tuto svatební hostinu (v Káně). Kristus neopravňuje křesťany, aby odmítli pozvání na svatbu se slovy: Nemůžeme se takové radostné příležitosti zúčastnit. Tím, že Kristus přišel na tuto slavnost, dal nám příklad, abychom se radovali s těmi, kdož se radují ze zachovávání jeho ustanovení. Nikdy nevystupoval proti nevinným lidským radostem, byly-li v souladu se zásadami nebes. Je v pořádku, jdou-li Kristovi následovníci na slavnost, kterou On poctil svojí přítomností. Kristus se později zúčastnil ještě dalších slavností a posvětil je svou přítomností a poučením. -MS 16 1899

Na svatbu se nehodí okázalost, pýcha (přepych) a rozpustilost - Lidé dělají ze svatebního obřadu příležitost okázalosti, přepychu a samolibosti. Jsou-li však snoubenci jednotní ve věcech víry a vše je

28
AH 101- 103

AH 101 v pořádku a obřad probíhá prostě, bez okázalosti, není taková svatba Bohu nemilá. - RH 25. 8. 1888

I když se obě strany k sobě báječně hodí, není důvodu, proč bychom měli dělat mnoho parády a okázalostí. - 4T 515

Vidím-li, jak je svatba spojená s bujarostí, rozpustilým veselím a předstíráním, připadá mi to vždy velmi nevhodné. Naopak, je to Boží zřízení, které musíme brát s největší vážností. Utvoření rodinného svazku zde na zemi má být ukázkou toho, čím bude - rodinou v nebesích. Sláva Boží má být vždy na prvém místě. - MS 170 1905

Svatba v domě sestry White - Kolem 11. Hodiny v úterý byla naše velká jídelna připravena pro slavnostní obřad. Bratr B. mněl požehnání a vše bylo velmi pěkné. Sestra White… byla požádána, aby se po svatebním obřadu pomodlila. Pán mi dal zvláštní svobodu. Duch Boží působil na mé srdce svým jemným vlivem. Při této příležitosti se neozývaly lehkomyslné žerty anebo hloupé řeči; vše, co souviselo se svatbou, bylo vážné a svaté. Vše mělo povznášející ráz a bylo velmi působivé. Pán posvětil toto manželství. Tito dva nyní sloučili své zájmy v díle v misijním poli a hledají a zachraňují ztracené. Budou-li chodit pokorně s Ním a spolehnou-li se cele na jeho zaslíbení, požehná jim v jejich práci. - MS 23 1894

Spojení dvou životů - Je to důležité údobí v životě dvou lidí, kteří zde stojí před vámi AH 102 a chtějí sloučit své zájmy, své sympatie, svou lásku a práci a chtějí zachraňovat lidské duše. Manželství znamená jeden velmi důležitý krok - splynutí dvou životů v jeden… Spojí-li se muž a žena pro práci v díle Božím, aby ji mohli konat celistvě a posvátně, je to v souladu s vůlí Boží.

Požehnání Boží v takovém domě je jako sluneční svit. Vždyť Pán ustanovil, aby muž a žena tvořili jeden svatý celek v Ježíši Kristu, který je má ovládat a svým duchem řídit….

Bůh chce, aby domov byl nejšťastnějším místem na zemi, symbolem nebeského domova. Plní-li manželé své povinnosti v domově, slučují-li své zájmy s Ježíšem Kristem, spoléhají na Jeho rámě a ujištění. Mohou prožívat štěstí, z něhož mají andělé radost.

Manželství nezeslabuje jejich užitečnost, nýbrž ji posiluje. Svým manželským životem mohou získávat duše pro Krista. Vím, co říkám, protože jsem byla se svým manželem spjata 36 let a šli jsme všude, kam nás Pán poslal. Proto víme, že Bůh souhlasí s manželským svazkem. Je to tudíž svaté ustanovení….

A nyní mohu uchopit za ruku tohoto našeho bratra… a bereme za ruku tebe, jeho ženu a vybízíme vás, abyste společně konali dílo Boží. Bůh budiž vaším rádcem; splyňte dokonale. - MS 170 1905

AH 103 Rada novomanželům - Milý bratře a sestro. Učinili jste celoživotní smlouvu. Nyní začala vaše výchova v manželském životě. První rok v manželství je rokem zkušeností, rokem, kdy muž a žena poznávají své odlišné povahové rysy, tak jako když se dítě ve škole učí. Netrpte v tomto prvém roce manželství nic, co by zmařilo vaše budoucí štěstí….

Milý bratře, čas, síla štěstí tvé ženy jsou nyní spjaty s tebou. Tvůj vliv na ni může být vůní života k životu, anebo smrti k smrti. Dej si dobrý pozor, abys jí nepokazil život.

Milá sestro, nyní se musíš naučit svým prvým praktickým lekcím, týkajícím se odpovědnosti manželského života. Dbej, aby ses učila na každý den věrně… Buď neustále na stráži, abys nepropadla sobectví.

Vaše city mají přispívat ke vzájemnému štěstí. Jeden má usilovat o štěstí druhého. Tak si to Bůh přeje. Ačkoli však máte splynout v jeden celek, nikdo z vás nemá ztratit svoji osobnost. Vlastníkem vaší individuality je Bůh. Jeho se musíte tázat: Co je správné a co ne? Jak nejlépe splním úmysl svého Stvořitele? - 7T 45

29
AH 103-107

Slib před nebeskými svědky - Bůh ustanovil, aby mezi těmi, kdož vstupují do manželství, byla dokonalá láska a soulad. Ženich a nevěsta mají před nebeským vesmírem slíbit, že se budou navzájem milovat tak, jak to Bůh přikázal… Žena má svého muže respektovat a vážit si ho, muž má svoji ženu milovat a pečovat o ni. - Biblická ozvěna, 4. 8. 1899

Mužové a ženy se mají na začátku svého manželského života znovu zasvětit Bohu. - MS 70 1903

Buďte svým manželským slibům věrni jako magnetická střelka. Nedopusťte, aby jediná myšlenka, slovo, či čin poskvrnil váš záznam bohabojného člověka, který ostříhá Boží přikázání. - Dopis 231 1903

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy