EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


14. Pravé obrácení je žádoucí

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

14. Pravé obrácení je žádoucí

AH 94 Náboženství podporuje rodinné štěstí - Rodinné náboženství má předivnou moc. Vzájemné chování manželů může z jejich domova vytvořit přípravu pro nebeský domov. - Dopis 57 1902

Srdce, naplněné Kristovou láskou, se nikdy nemohou příliš rozejít. Náboženství je láska, a křesťanský domov je místem, kde vládne láska a nalézá vyjádření ve slovech a činech promyšlené laskavosti a něžné zdvořilosti. - 5T 335

Domov potřebuje náboženství. Jedině ono může zabránit hroznému zlu, jež tak často ztrpčuje manželský život. Jenom tam, kde vládne Kristus, může být hluboká, pravá, nesobecká láska. Pak budou duše navzájem spjaty a dva životy nádherně splynou. Andělé boží budou takový domov navštěvovat a budou svou ostražitostí posvěcovat manželskou ložnici. Ponižující smyslnost vymizí. Jejich myšlenky budou směřovat k Bohu; city jejich srdcí budou náležet Jemu. - 5T 362

V rodině, kde sídlí Kristus, budou všichni projevovat milou pozornost a lásku navzájem. Nebude to láska křečovitá, vyjadřovaná pouhými něžnostmi a objetím, nýbrž láska hluboká a trvalá. - RH 2. 2. 1886

Křesťanství má být ovládajícím vlivem - Křesťanství má ovládat manželský svazek. Často se však stává, že pohnutky, jež vedou k tomuto spojení, nejsou v souladu s křesťanskými zásadami. Satan neustále usiluje o to, aby měl na lid Boží větší vliv, svádí je k manželství se svými poddanými. AH 95 Má-li toho docílit, snaží se v jejich srdcích vzbudit neposvěcené vášně. Pán však ve svém Slově jasně svůj lid poučil, aby se nespojovali s těmi, kdož nevlastní Jeho lásku. - PP 563

Rada mladým manželům - Manželství, celoživotní svazek, je symbolem spojení Krista a Jeho církve. Duch, kterého Kristus zjevuje vůči své církvi, se má vyznačovat i ve vzájemných vztazích manželů. Milují-li Boha nade vše, budou milovat i sebe v Pánu a budou se k sobě chovat dvorně, upřímně. Vzájemným sebezapřením a obětavostí, poslouží si vzájemně ku požehnání….

Oba se musí obrátit. Ani jeden z vás nemá správnou představu o tom, co to je poslušnost Boha. Zkoumejte slova: „Kdož není se mnou, je proti mně, a kdož neshromažďuje, rozptyluje.“ Upřímně věřím, že se z vás stanou věrné dítky Boží, služebníci, jímž bude moci svěřit odpovědnosti. Pak získáte pokoj, důvěru a víru. Ano, oba můžete být šťastnými, zásadními křesťany. Zvykněte si na jasné chápání, abyste si dovedli vybrat dobro a abyste zavrhli zlo. Zkoumejte Slovo Boží. Pán Ježíš chce, abyste byli spaseni. Milý bratře, Pán tě předivně zachoval, abys byl svým životem k užitku. Snaž se jej vyplnit co nejlepším dílem.

Pokud nebudete toužit potom, abyste se stali dítkami Božími, nebudete dobře chápat, jak si můžete prospět. Buďte vždy k sobě něžní a pozorní, vzdejte se svých přání a úmyslů a obšťastníte se. Můžete se na každý den poznávat stále lépe. AH 96 Na každý den můžete lépe umět posilovat své slabé povahové stránky. Pán Ježíš bude vaší silou, vaším světlem, vaší korunou radosti, jakmile mu podřídíte svoji vůli….

Musíte mít v srdci podrobující Boží milost. Neusilujte o pohodlný a nečinný život. Všichni, kdož jsou spojeni s dílem Páně, musí být neustále na stráži proti sobectví. Nechť je vaše lampa ozdobená a hořící. Pak nebudete ve slovech ani činech bezohlední. Budete-li se snažit dělat si radost, budete oba šťastní. Uzavřete pozemská okna své duše, a otevřete okna, směřující k nebesům.

Uznají-li mužové a ženy Krista za svého osobního Spasitele, mohou dosáhnout vysoké úrovně. Bděte a modlete se, a odevzdejte vše Pánu. Vědomí, že usilujete o věčný život, bude vás oba posilovat a potěšovat. Musíte být světlem světu v myšlení, slovech i v jednání. Ukázněte se v Pánu; svěřil vám posvátný odkaz, který nemůžete bez sebekázně dobře splnit. Tím, že jste uvěřili v Ježíše, nemáte zachránit jen své duše. Musíte naučením a příkladem usilovat o záchranu jiných. Vezměte si příklad

27
AH 96-100

z Ježíše. Važte si Ho jako toho, který vám může dát sílu k vítězství. Vykořeňte zcela kořen sobectví. Zvelebujte Boha, protože jste Jeho dítky. Oslavujte svého vykupitele a On vám dá místo ve svém království. - 57 dopis 1902

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy