EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


16. Šťastné, úspěšné společenství

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

16. Šťastné, úspěšné společenství

AH 105 Uskutečněné spojení je celoživotní zkušeností - Správné pochopení manželského soužití je dílem celého života. Manželé vstupují do školy, ve které nemohou v tomto životě dělat závěrečné zkoušky. - 7T 45

Při provedení manželského obřadu (sňatku), ani ti nejopatrnější a nejmoudřejší manželé nebývají dokonale sjednoceni. Skutečné sjednocení obou manželů nastává během pozdějších let. - MH 359-360

Když na mladé manžele dolehne život se svými trampotami a starostmi, mizí romantika, kterou je manželství v představách opředeno. Muž a žena se navzájem poznávají, jak to v dřívějších společenstvích nebylo možné. Štěstí a užitečnost celého jejich příštího života je závislé na tom, rozhodnou-li se nyní správně. Často na sobě objeví netušené slabosti a kazy; ale srdce, jež spojila svatá láska, objeví i přednosti, dosud nepoznané. Hledejme všichni raději přednosti než chyby. Často rozhoduje o tom, co na druhém objevíme, než postoj, prostředí, které nás obklopuje. - MH 360

Láska musí projít zkouškou a tříbením - Láska může být čistá jako křišťál a úchvatná a krásná a přesto mělká, neprošla-li zkouškami. Nechť je Kristus tím Prvním, Posledním a Nejlepším ve všem. AH 106

Patřete ustavičně na Něj a projde-li vaše láska zkouškou, prohloubí se a bude mocnější. Tak poroste nejen vaše láska k Němu, nýbrž i vaše vzájemná láska. - 7T 46

Vzniknou-li nesnáze, trampoty a zklamání, nesmí si muž ani žena myslet, že jejich spojení je omylem či zklamáním. Rozhodněte se, že si budete vším, jak jen to je možné. Pokračujte v dřívějších pozornostech. Podporujte se navzájem v boji života a povzbuzujte se. Přemýšlejte o tom, jak byste se navzájem obšťastnili. Mějte se rádi a upřímně se snášejte. Potom nebude manželství ukončením lásky, nýbrž právě začátkem lásky. Teplo opravdového přátelství, láska, pojící dvě srdce, jsou předchutí nebeských radostí. - MH 360

Cvičte se v trpělivosti. Přívětivost a snášenlivost udržuje v srdci teplo lásky a podporuje rozvoj ctností, v nichž mají nebesa zalíbení. - RH 2. 2. 1886

Nepřítel bude usilovat o odcizení - Satan je vždy hotov využít každé příležitosti, kdy vznikla neshoda a působí na nesprávné, zděděné povahové rysy muže či ženy. Tím se snaží dosáhnout odcizení těch, kteří spojili své zájmy vážnou smlouvou před Bohem. Při sňatku slibovali, že budou jednotní. Žena slibovala, že bude svého muže milovat a poslouchat, muž sliboval, že bude mít svoji ženu rád a že si jí bude hledět. Budou-li poslušní Božích zákonů, démon hádek bude z domova odstraněn a nenastane žádné odcizení zájmů ani citů. - Dopis 18a 1891

AH 107 Rada umíněným manželům - Ani muž ani žena nesmí chtít vládnout. Pán dal v této věci určité zása-

30
AH 107-109

dy. Manžel má milovat svoji ženu tak, jako Kristus miluje církev. A žena má svého muže milovat a respektovat. Oba mají pěstovat vlídnost a musí si umínit, že se nikdy nezarmoutí a neublíží si navzájem…

Nesnaž se druhého přinutit, aby jednal podle tvého přání. Má-li se vzájemná láska udržet, nelze to dělat. Projevy umíněnosti maří pokoj a štěstí domova. Nedopusť, aby váš manželský život byl plný svárů. Budě-li tomu tak, budete oba nešťastni. Vaše slova nechť jsou vlídná a činy laskavé. Vzdejte se svých přání. Dávejte pozor na svá slova, neboť ona mají mocný vliv k dobrému nebo ke zlému. Netrpte u sebe ostrost, strohost hlasu. Naplňte svůj společný život vůní Kristova života. - 7T 47

Vyjadřujete lásku slovy i činy - Mnozí považují projev lásky za slabost a jsou uzavření, což odpuzuje. Takový duch ničí veškeré sympatie. Jakmile je společenské a ušlechtilé cítění potlačováno, chřadne, a srdce pustne a chladne. Varujme se tohoto omylu. Láska může dlouho existovat bez projevů. Nedopusť, aby srdce tvého druha (tvé družky) zmíralo touhou po laskavosti a po sympatiích….

Lásku dávat je lepší než lásku žádat. Pěstujte v sobě ty nejlepší ctnosti a ochotně a pohotově uznejte dobré vlastnosti druhého. Vědomí, že člověk je oceněn, předivně dodává životní elán a uspokojení. Sympatie a úcta podporují touhu po všem vznešeném a tím roste i láska sama. - MH 360-361

Proč je dnes tolik zatvrzelých mužů a žen na světě? Protože láska byla považována za slabost a byla potlačována. AH 108 Již v dětství došlo k zvrácení a zakrnění lepší povahové stránky těchto lidí. Pokud jejich chlad a tvrdé sobectví nerozehřejí paprsky Božího světla, je navždy konec jejich štěstí. Chceme-li mít něžné srdce, jaké měl Ježíš na této zemi, jaké mají andělé k hříšným smrtelníkům, musíme pěstovat dětské city, které jsou ztělesněním prostoty. Pak budeme zušlechtěni, povzneseni a usměrňováni božskými zásadami. - 3T 539

Vnášíme do našich rodin příliš mnoho starostí a břemen a pěstujeme málo přirozené prostoty, pokoje a štěstí. Měli bychom se méně starat o to, co řeknou lidé a měli bychom být pozornější k členům své rodiny. Mělo by být méně okázalostí a přehnané světské zdvořilosti, zato více něžnosti a lásky, přívětivosti a křesťanské zdvořilosti. Mnozí členové rodiny se musí naučit, jak vytvořit přitažlivý domov, aby byl místem radosti. Vděčná srdce a milé pohledy jsou cennější než bohatství a přepych. Je-li v domově láska a jsou-li jeho členové spokojeni a jednotní, bude tam i štěstí. - 4T 621-622

Hodnota drobných pozorností - Bůh nás zkouší ve všedních příhodách dne. Právě maličkosti odhalují taje srdce, protože drobné pozornosti, spousta malých příhod a prostá životní zdvořilost tvoří souhrn životního štěstí. Zanedbání laskavých, povzbuzujících, něžných slov a drobných zdvořilostí napomáhá k vyvrcholení životní ubohosti. AH 109 Posléze se ukáže, že sebezapření pro dobro a štěstí našeho okolí tvoří velkou část našich záznamů v nebesích. Poznáme i tu skutečnost, že náš nebeský Otec nepřehlédne ani naše sobectví na úkor blaha a štěstí jiných. - 2T 133-134

Manžel, který lásku nevyjadřoval - Domov, plný lásky, domov, kde se láska vyjadřuje slovy, činy i pohledy, je místem, kde andělé rádi zjevují svou přítomnost, a posvěcují přítomností příbytek paprsky světla Boží slávy. Za takových okolností nebude žádná životní povinnost tvé ženě nepříjemná. Bude je vykonávat radostně a sama bude pro celé okolí slunečním paprskem; její srdce bude zpívat chvalozpěvy Pánu. V přítomné době cítí, že nemá tvoji lásku. Dals ji sám k tomu příležitost. Vykonáváš své povinnosti jako hlava rodiny, ale to je málo. Je zde velký nedostatek vzácného vlivu lásky, jež vede k něžným pozornostem. Láska musí být znát v pohledech a způsobech i ve zvuku hlasu. - 2T 417-418

Zklamaná, sobecká žena - Manželství buď povznese, nebo sníží mravní charakter obou partnerů. Avšak nízká, lstivá sobecká, neovladatelná povaha zahajuje brzy po sňatku své zhoubné dílo. Rozhodl-li se mladý muž správně, získá snad ženu, která mu všemožně pomůže nést životní starosti, bude ho

31
AH 109-112

zušlechťovat a zjemňovat a obšťastní ho svojí láskou. Je-li však žena náladová, samolibá, kritická vyčítavá, obviňující svého manžela z pohnutek a citů, jež prýští z jejího zvráceného temperamentu; AH 110 není-li rozumná a prozíravá, aby uznala jeho lásku a ocenila ji, zato však mluví o zanedbání a nedostatku lásky, poněvadž neuspokojí každý její vrtoch, musí si přivodit stav, na nějž si ztěžuje. Veškeré její stížnosti se stanou skutečností. - Dopis 10 1889

Charakteristika správné manželky a matky - Žena a matka se nemá stát pouhou otrokyní domácnosti. Má si udělat čas na četbu, aby byla o všem dobře informována, aby byla svému manželovi společnicí a udržovala styk s rozvíjející se myslí svých dětí. Nechť využívá svých dnešních příležitostí, aby mohla ovlivnit své milé pro vyšší život. Nechť si udělá čas, aby jí Spasitel byl denním Společníkem a rodinným Přítelem. Nechť si udělá čas na studium Božího slova, na to, aby mohla jít se svými dětmi do polí a vyprávět jim krásami díla stvoření o Bohu.

Matka má být radostná a čilá. Nemá trávit čas věčným šitím, nýbrž má z večera udělat společenskou chvíli, kdy se rodina po celodenních povinnostech sejde. Mnohý muž by takto dal přednost společnosti domova před klubem nebo hospodou. Mnohý chlapec by byl uchráněn vlivu ulice a pokoutních míst. Nejedna dívka by byla zachráněna před lehkomyslnou společností. Vliv domova by byl rodičům a dětem tím, čím má podle vůle Boží být - celoživotním požehnáním. - MH 294

Manželský život není zdaleka romancí; má své skutečné nesnáze a rodinné detaily. Žena se nesmí považovat za hýčkanou panenku; musí nastavit záda skutečným, nikoli vymyšleným starostem a musí žít rozumně a pokorně. AH 111 Musí si být vědoma toho, že má na starosti plno jiných věcí, než jen myslet na sebe… Skutečný život má své stíny a starosti. Zkoušky musí přijít na každého. Satan se neustále snaží zeslabit víru a zmařit odvahu a naděli člověka. - Dopis 34 1890

Rada nešťastné manželské dvojici - Vaše manželství se podobá poušti - má málo oáz, na něž lze vděčně vzpomínat. Nemuselo tomu tak být.

Tak jako oheň se neudrží bez uhlí, nevydrží ani láska, která se neprojevuje navenek. Ty, bratře C. se domníváš, že je pod tvou důstojnost, abys projevoval své ženě laskavými činy něžnost a aby ses jí snažil dokazovat lásku milými slovy a něžnou pozorností. Tvé city jsou proměnlivé a snadno podléhají vnějším vlivům… Nech své služební starosti, trampoty a nesnáze v zaměstnání. Přicházej domu s veselou tváří, sympaticky. Prokazuj něžnost a lásku. To bude lepší, než když seženeš své ženě léky či lékaře… Bude to zdravím tělu a silou duši. Velmi jste si pokazili život a zasloužili jste se o to oba. Bohu se váš smutný stav nelíbí, ale přivodili jste si jej sami nedostatkem sebeovládání.

Dal ses unášet pocity. Bratře C., pokládáš za nedůstojné sebe, abys mluvil laskavě a přívětivě. Domníváš se, že všechna něžná slova zavánějí měkotou a slabostí a že jsou zbytečná. A místo nich používáš slova mrzutá, hádavá, přísně kritická…

AH 112 Nedovedeš být spokojen. Zabýváš se neustále trampotami a neustále si myslíš, že upadneš do bídy a nedostatku. Máš dojem, že jsi postižen, že prožíváš muka; hlava ti třeští a jsi skleslý. Neprojevuješ Bohu upřímnou lásku a vděčnost za veškerá požehnání, jež ti nebeský Otec dává. Vidíš jen životní nepohodlí. Světské bláznovství tě zastírá jako těžký, černý mrak. Satan nad tebou jásá, poněvadž místo pokoje a štěstí budeš mít samou nesnáz. - 1T 695-697

Upřímná láska a shovívavost mají svou odměnu - Bez upřímné shovívavosti a lásky neudrží tebe a tvého manžela žádná moc na světě ve svazku křesťanského manželství. Vaše manželské společenství má být úzké a něžné, posvátné a vznešené, má vašemu životu skýtat duchovní sílu, abyste si mohli být dle požadavku Božího slova vším. Jakmile dosáhnete stavu, v jakém vás Bůh chce mít, naleznete nebe na zemi a Boha ve svém životě. - Dopis 18a 1891

32
AH 112-116

Milý bratře a milá sestro, pamatujte, že Bůh je láska a že z Jeho milosti se vám může podařit, abyste se vzájemně obšťastnili, jak jste si to při sňatku slíbili. - 7T 49

Vezmou-li si mužové a ženy Krista za pomocníka, mohou při sobě dosáhnout Božího ideálu. To, co nedokáže lidská moudrost, dokáže Jeho milost pro ty, kdož se Mu v lásce a důvěře odevzdají. Jeho Prozřetelnost může spojit srdce nebeskými pouty. Láska nebude pouhou výměnou něžných a lichotivých slov. Nebeský stav tká mnohem pevnější materiál než pozemský. Není to tkaná látka, nýbrž něco, co snese zátěž, zkoušku i soužení a vydrží. Věčná láska pojí dvě srdce zlatými pouty. - MH 362

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy