EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část IV. CO ROZHODUJE O ÚSPĚCHU ČI NEÚSPĚCHU - 11. Ukvapené, nezralé sňatky

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část IV. CO ROZHODUJE O ÚSPĚCHU ČI NEÚSPĚCHU - 11. Ukvapené, nezralé sňatky

AH 79 Nebezpečí dětinských vztahů - Nepodporujme předčasné sňatky. Tak důležitý svazek, jako je manželství se svými dalekosáhlými následky, nemá být uzavírán spěšně, bez dostatečné přípravy a dokud nejsou duševní a tělesné síly plně vyvinuty. - MH 358

Hoši a děvčata vstupují do manželství s nezralou láskou, s nezralým úsudkem, bez vznešených, ušlechtilých citů. Berou na sebe slib manželství v návalu chlapecké a dívčí vášně….

Taková raná manželství dopadnou velmi smutně anebo se nepěkně rozejdou. Časné sňatky, uzavřené bez souhlasu rodičů, málokdy dopadnou šťastně. Mladistvé city musí být brzděny do doby, kdy je již dostatečně zralý věk a zkušenost. Pak se mohou klidně a čestně rozvinout. Ti, kteří si nedají říci, jsou v nebezpečí, že budou nešťastní.

Mladý člověk, má-li kolem osmnácti let, může uboze posoudit, hodí-li se tak mladý protějšek za jeho celoživotního druha. Když více vyspějí, vidí, že jsou sloučeni na celý život a snad nejsou ani dostatečně schopni, vzájemně se obšťastnit. Místo aby se pak snažili využít svůj úděl co nejlépe, začnou si vyčítat, propast mezi nimi roste, až dojde k lhostejnosti a zanedbávání. Slůvko „domov“ neznamená pro ně nic svatého. Celé ovzduší je zamořeno nelaskavými slovy a trpkými výtkami. - MYP 452

Satan se neustále snaží nahnat nezkušenou mládež do manželství. Ale čím méně se chlubíme dnešními manželstvími, tím lépe. - 2T 252

Ukvapená manželství i v řadách vyznavačů Ježíše Krista, způsobují rozvody, rozvody a velký zmatek v církvi. - RH 25. 8. 1888

Nezralá manželství tvoří velkou část hříchů dnešní doby. Uzavřou-li lidé manželství předčasně, nepodpoří to ani jejich tělesné zdraví, ani duševní sílu. Ale v této věci se rozum příliš neuplatní. Mnozí mladí lidé jednají tak, jak je to právě napadne. Učiní tento krok, který je vážně ovlivňuje k dobrému, nebo ke zlému, často kvapně, poněvadž právě mají tu náladu. Mnozí nechtějí slyšet rady a poučení z křesťanského hlediska. - MYP 453

Jaký rozdíl je mezi chováním Izáka a počínáním dnešní mládeže, a to dokonce i mezi domnělými křesťany. Mladí lidé se často domnívají, že láska je něco, o čem rozhodují samy, něco, do čeho nemá nikterak zasahovat Bůh ani rodiče. Dávno před tím, než vyspějí v muže či ženy, se domnívají, že si mohou sami vybrat, bez rodičů. Za pár let manželství obvykle poznají svoji chybu, ale často je pozdě a nelze zabránit osudným následkům. Tentýž nedostatek moudrosti a sebeovládání, jež vedly k ukvapenému sňatku, způsobuje rozrůstání zla, až se manželství stane tíživým jhem. Tak přišli mnozí o své časné životní štěstí a ztratili naději na život věčný. - PP 175

Účinní Boží spolupracovníci v osidle - Mladí lidé přijmou pravdu a chvíli to jde s nimi dobře. Satan

22
AH 81-84

AH 81 je však polapí do sítí nemoudrých znalostí a nešťastných manželství. Poznal, že to je nejúspěšnější cesta, jak je může odvést od svatosti. - 5T 114-115

Viděla jsem, že dnešní mladí lidé nechápou velké nebezpečí, jež jim hrozí. Bůh by použil nejednoho mladého člověka jako pracovníka v kterémkoli odvětví díla, ale zasáhne satan a polapí je do svých tenat, takže se Bohu odcizí a stanou se bezmocní pro dílo Boží. Satan je bystrý a vytrvalý pracovník. Ví, jak má přepadnout nic netušící duši, a je hroznou skutečností, že málokdo dovede uniknout jeho nástrahám. Lidé nevidí nebezpečí a nejsou před ním na stráži. Působí na ně, aby se navzájem zamilovali, aniž se poradí s moudrým Bohem anebo s těmi, kteří je podle Jeho vůle mají napomínat, varovat a radit jim. Cítí se soběstační a nesnesou omezování. - 5T 105-106

Rada dospívajícímu chlapci - Nikdo si tě nemůže vážit pro tvé chlapecké názory o lásce k mladým dívkám. Zabýváš se takovými myšlenkami na úkor učení. Dostaneš se tak do nečisté společnosti; zkazíš se a ovlivníš i ostatní. Tak jsem tvůj případ viděla. Dokud budeš trvat na svém, budeš všemožně odrážet veškeré rady, vliv a domlouvání, poněvadž tvé srdce není ve shodě s pravdou a spravedlností. - MS 152 1896

Věkový rozdíl - Mladí lidé nemusí být pozemsky bohatí, ale mají mít tím větší požehnání zdraví. A většinou by neměl být příliš velký věkový rozdíl. Porušení této zásady může vážně ohrozit zdraví mladšího partnera. Někdy jsou i jejich děti oloupeny o tělesnou a duševní sílu. Starý otec nebo matka, jim nemůže poskytnout péči, jak to jejich mládí vyžaduje, nebo jim smrt může vyrvat otce či matku právě v době, kdy nejvíce potřebují jejich lásky a vedení. - MH 358

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy