EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


12. Vzájemné přizpůsobení

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

12. Vzájemné přizpůsobení

AH 83 Vzájemné přizpůsobení - V mnoha křesťanských rodinách není ona křesťanská zdvořilost, pravá rytířskost, úcta a šetrnost, jež by připravily členy rodiny pro manželství a pro příští šťastné soužití. Místo trpělivosti, vlídnosti, něžné zdvořilosti a křesťanského soucitu a lásky jsou tvrdá slova, roztříštěnost, hádky a duch kritiky, nesnášenlivosti. - RH 2. 2. 1886

Často se stává, že lidé nemají před svatbou možnost seznámit se se vzájemnými zvyklostmi a sklony. Mnozí sice spojí své zájmy svatebním obřadem, ale ve skutečnosti jsou ve všedním životě cizinci. Mnozí příliš pozdě shledávají, že se k sobě nehodí a celý jejich společný život se stává snůškou ubohosti. Netečností a nedostatečností otce nebo neřestmi manžela trpívají děti i žena. - PP 189

Nepovedená manželství naplňují svět bídou a hříchem. V mnoha případech si muž a žena již za několik měsíců uvědomí, že jejich povahy nikdy nesplynou; v takovém domově je pak nesoulad, ačkoliv by tam měla být nebeská láska a soulad.

Hádky a rozepře o maličkosti přivodí hořkost. Otevřené neshody a hašteření přinášejí do rodiny nevýslovnou bídu a rozlučují ty, kteří by měli být spojeni pouty lásky. Tak obětují tisícové nemoudrým manželstvím tělo i duši a jdou cestou k zahynutí. - MYP 453

AH 84 V rozděleném světě neustálé neshody - Štěstí a blaho manželského života jsou závislé na souladu obou stran. Jak může tělesná mysl souhlasit s myslí Ježíše Krista? Jeden rozsévá tělu, myslí a jedná ve shodě s žádostmi svého srdce; druhý rozsévá Duchu, snaží se potlačovat sobectví, překonávat své náklonnosti a žít jako poslušný služebník svého Mistra. Nezíská-li věřící svojí zásadností nekajícího - zmalomyslní - jak se často stává a prodá své náboženské zásady za ubohé společenství s bytostí, jež nemá spojení s nebesy. - 4T 507-508

23
AH 84-87

Nepřizpůsobením se ničí manželství - Mnohá manželství mohou plodit jedině bídu, a přesto mladí nejraději o tom přemýšlejí. Svádí je satan, který jim namlouvá, že chtějí-li být šťastni, musí vstoupit do manželství, ačkoli se nedovedou ovládat a nemohou uživit rodinu. Ti, kdož nejsou ochotni se vzájemně přizpůsobit, aby se vyhnuli nepříjemným neshodám a svárům, nemají tento krok podniknout. Ale manželství patří mezi svůdná kouzla posledních dnů, v nich se tisícové připraví o tento i věčný život. - 5T 122-123

Následky slepé lásky - Veškeré schopnosti těch, kdož podlehli této nakažlivé chorobě - slepé lásce - jí také propadnou. Zdá se, jako by neměli zdravý rozum a chovají se nechutně… AH 85 U mnohých vyvrcholí tato krize v předčasném manželství. Jakmile pomine novost a kouzlo namlouvání, jeden z manželů, nebo oba poznají svůj pravý stav. Vidí, že se k sobě nehodí, ale že jsou spojeni na celý život. Poutají je nejvážnější sliby, a oni smutně sledují svůj ubohý život. Měli by se co nejvíce snažit, aby ještě napravili, co se napravit dá. Mnozí to však nečiní. Buď přestanou být věrni svému manželskému slibu, anebo se jim stane břemenem, tak tíživým, že někteří i zbaběle ukončí svůj život. - 5T 110-111

Muž i žena by měli od této chvíle usilovat o to, aby se varovali všeho, co tvoří neshody a aby nenarušovali manželský slib. - 5T 122

Zkušenost jiných výstrahou - A má takovou povahu, že se bezvadně hodí satanovi do programu. Na tomto příkladu se mohou mladí ledasčemu přiučit o manželství. Když si ho jeho manželka vybrala za muže, neřídila se rozumem, a moudrým názorem, nýbrž city a náladou. Bylo jejich manželství výslednicí skutečné lásky? Nikoli. Bylo výsledkem prudkého vznětu - slepé, neposvěcené vášně. Ani jeden nebyl zralý pro povinnosti manželského života. Jakmile vyprchalo kouzlo svěžesti a oba se lépe poznali, byla jejich láska větší, city hlubší a životy souladně spjaty? Právě naopak. V denním životě se projevovaly stále víc nejhorší povahové rysy. A místo aby jejich manželský život zářil štěstím, znamenal pro ně rostoucí trampoty. - 5T 121-122

Dostávám po léta dopisy od různých lidí, jejichž manželství je nešťastné. Jsou to bouřlivé výjevy, které mi dostatečně působí bolest. U těchto nešťastníků je každá rada velmi nesnadná a jejich úděl lze těžko zmírnit; ale jejich smutná zkušenost by měla být výstrahou pro ostatní. - 5T 366

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy