EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


10. Potřeba rady

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

10. Potřeba rady

AH 70 Hledej radu v bibli - Manželství je posvátným zřízením a nikdo by neměl do něj vstupovat ze sobeckých pohnutek. Ti, kdož o tomto kroku uvažují, mají vážně a s modlitbou sledovat jeho význam a hledat Boží radu, aby poznali, jednají-li ve shodě s vůlí Boží. Mají brát velký ohled na pokyny Božího slova. Nebesa hledí se zalíbením na manželství, které je založeno na směrnicích písma. - Dopis 17 1896

Je-li o něčem třeba uvažovat chladnokrevně a bez zaujetí, je to otázka manželství. Bible je vždy nutným rádcem; před společným vstupem dvou lidí do života však dvojnásob. Běžný názor však tvrdí, že měřítkem jsou city, a skutečně, v mnoha případech rozhoduje zamilovaná sentimentalita a vede k zaručené zkáze. Zde projevuje mládež mnohem méně inteligence než kdekoliv jinde; zde si nechtějí nechat poradit. Otázka manželství má pro ně přímo okouzlující sílu. Nepodrobují se vůli Boží. Jejich smysly jsou zatemněny, a počínají si tajnůstkářky, jako by se báli, že někdo jejich záměry překazí. - FE 103

Mnozí se plaví do nebezpečného přístavu. Potřebují vůdce; ale oni pohrdají tolik potřebnou radou a myslí si, že si dovedou svou loďku řídit sami. Neuvědomují si však, že narazí na skrytou skálu, na které může ztroskotat jejich víra i štěstí. AH 71 Nebudou-li pilně zkoumat Písmo, dopustí se velkých chyb, které zmaří jejich vzájemné štěstí jak v tomto tak v příštím životě. - FE 100

Ke správnému rozhodnutí je zapotřebí modlitby - Mají-li mužové a ženy ve zvyku modlit se dvakrát denně, před tím, než uvažují o manželství, by se měli modlit čtyřikrát. Manželství ovlivní celý váš život a to nejen časný, ale i věčný…

Většina dnešních manželství patří mezi znamení posledních dnů. Mužové a ženy jsou tak umínění, paličatí, že se vůbec neradí s Bohem. Nemyslí na náboženství, jako by nemělo v této vážné a důležité věci co mluvit. - MYP 460

Když je omámení hluché k radě - Dva lidé se seznámí. Jsou sebou okouzleni a nemají pro nic jiného smysl. Rozum je zaslepen, soudnost je otupena. Nejsou ochotni přijmout radu nebo vedení, nýbrž trvají na svém, bez ohledu na následky. Zamilovanost, které propadli, je jako epidemie či nákaza a zdá se, že ji nelze ničím na světě zastavit.

Možná, že jejich okolí si uvědomuje, že kdyby tito dva lidé měli uzavřít manželství, znamenalo by to pro ně celoživotní neštěstí. Marné však jsou domluvy a prosby. Ovšem takové spojení naruší a zmrzačí i užitečnost člověka, kterému by Bůh mohl ve své službě požehnat; AH 72 ale on nedbá na žádné rozumové důvody a domlouvání. Veškerá slova zkušených mužů a žen jsou neúčinná; nemohou změnit rozhodnutí, k němuž je jejich touha vede. Ztrácejí zájem o modlitebná shromáždění a o vše, co náleží k náboženství. Jsou jakoby očarováni a zanedbávají povinnosti života jakoby na nich nezáleželo. - RH 25.9.1888

Mládež potřebuje moudrost starších a zkušených - Když manželství způsobuje tolik bídy, proč nechce být mládež moudrá? Proč si nadále myslí, že nepotřebuje rady starších a zkušenějších lidí? V obchodě jsou muži a ženy velmi opatrní. Než se pustí do nějaké důležité práce, dobře se na ni připraví. Věnují tomu čas, peníze a mnoho pečlivého studia, aby neztroskotali.

Oč opatrnější by měli být před vstupem do manželství - vztahu, který ovlivňuje příští pokolení a budoucí život? Místo toho uzavírají sňatek často s žertováním a lehkomyslností, slepě a bez dostatečně zralé úvahy, s povznesenou náladou a vášnivostí. Jediným vysvětlením toho je, že satan tak rád vidí bídu a zkázu, že se snaží polapit co nejvíc duší. Raduje se, že tito nerozvážlivci ztratí radost na světě a domov na věčnosti. - RH 2.2.1886

20
AH 72-75

Zralý úsudek rodičů je velmi cenný - Mají se děti řídit pouze svými přáními a sklony bez ohledu na radu a názor svých rodičů? Zdá se, že někteří ani nepomyslí na přání svých rodičů a neváží si jejich zralého úsudku. Sobectví zavřelo jejich srdce před dětinskou láskou. AH 73 Mysl mladých musí být v tomto směru probuzena. Páté přikázání je jediné přikázání se zaslíbením, avšak zamilovaní je přehlížejí a dokonce jasně ignorují. Nejeden mladý člověk má ve svém nebeském záznamu hřích pohrdání mateřskou láskou, zneuctění péče otcovy.

Nejhorším omylem v tomto směru je, že mladí a nezkušení nesmí být ve svých citech rušení, že nikdo nemá právo zasahovat do jejich zkušeností lásky. Bylo-li kdy třeba uvažovat o něčem ze všech hledisek, pak je to nutné zde. Je proto zapotřebí zkušeností jiných a klidné, pečlivé úvahy na obou stranách. Velká většina lidí bere tento předmět na příliš lehkou váhu. Mladí přátelé, nezapomeňte se poradit se svými bohabojnými rodiči a v prvé řadě s Bohem. Modlete se za to. - FE 104

Důvěřujte bohabojným rodičům - Máte-li to štěstí, že máte bohabojné rodiče, poraďte se s nimi. Svěřte jim své plány a naděje; učte se z jejich životní zkušenosti. - MH 359

Kdyby děti byly důvěřivější ke svým rodičům, kdyby se jim svěřily se svými radostmi a strastmi, ušetřili by si nejeden srdce bol. Nevědí-li, co je správné, ať vše předloží svým rodičům tak, jak to vidí, a vyžádají si od nich radu. Kdo může tak vhodně poukázat na nebezpečí jako bohabojní rodiče? Kdo může chápat zvláštní pokušení dětí lépe než oni? AH 74 Křesťanské dítky si budou nadevše na světě vážit lásky a souhlasu svých bohabojných rodičů. Rodiče mohou se svými dětmi cítit a mohou se za ně a s nimi modlit, aby je Bůh chránil a vedl. Nade vše jim poukážou na Přítele a Rádce, který nikdy neselže. - FE 105-106

Rodiče mají usměrňovat city mládeže - Rodiče, otcové a matky, mají cítit svoji povinnost, aby usměrňovali city mládeže, aby je věnovali těm, kdož budou vhodnými životními druhy. Mají považovat za svou povinnost, aby svým učením a příkladem s pomocí Boží vytvářeli charakter svých dětí od nejútlejšího věku tak, aby byly čisté a ušlechtilé a aby je přitahovalo vše dobré a správné. Rovný rovného si hledá; je to přitažlivé. Vštěpujte jim do duše lásku k pravdě, čistotě a dobrotě již v dětství a mládež bude pak vyhledávat společnost těch, kdo tyto vlastnosti mají. - PP 176

Izákův příklad - Rodiče nemají nikdy zapomenout na svoji odpovědnost za budoucí štěstí svých dětí. Izák se podřídil názoru svého otce, protože byl veden k poslušnosti a poslouchal rád. - PP 176.175

Bůh velmi poctil Izáka a učinil ho dědicem zaslíbení, jež měla být světu ku požehnání. Když však měl čtyřicet let, podřídil se úsudku svého otce, který poslal svého zkušeného, zbožného služebníka, aby mu vyhledal ženu. A výsledek? Písmo nám toto manželství líčí jako něžný a krásný obraz rodinného štěstí: „Uvedl ji Izák do stanu Sáry, matky své, a pojal Rebeku a stala se jeho ženou. A miloval ji, a potěšil se Izák po smrti matky své.“ - PP 175

AH 75 Rozumní rodiče se neukvapí - Nyní se tážeš: „Rodiče mají tedy svému synovi či dceři vybrat životního druha bez ohledu na jejich city či názory?“ Postavím otázku tak, jak by měla znít: Má si syn či dcera vybrat manželku/a/, aniž se prve poradí s rodiči, kteří je milují? Vždyť takový krok musí působit na štěstí rodičů. A má takové dítě trvat na svém přes rady a prosby svých rodičů? Odpovím rozhodně: Ne, i kdyby zůstalo navždy svobodné. Páté přikázání něco takového zapovídá. „Cti otce svého a matku svou, aby se prodloužili dnové tvoji na zemi, kterou Hospodin Bůh tvůj dá tobě.“ Zde je přikázání se zaslíbením, jež Pán zaručeně splní těm, kdož jsou poslušní. Rozumní rodiče nebudou nikdy volit pro své děti bez ohledu na jejich přání. - 5T 108

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy