EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část III. VOLBA ŽIVOTNÍHO DRUHA - 6. Velké rozhodnutí

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část III. VOLBA ŽIVOTNÍHO DRUHA - 6. Velké rozhodnutí

AH 43 Šťastné a nešťastné manželství - Nechtějí-li být ti, kteří uvažují o manželství, později nešťastní a zničení, musíme předem o tom vážně přemýšlet. Mnozí mladí lidé učiní tento krok nerozvážně a tak se zaručeně zničí jejich užitečnost. Život se jim stává břemenem, kletbou. Nikdo nemůže tak úspěšně zničit štěstí a užitečnost ženy, život ji učinit srdcervoucím břemenem, jako její vlastní manžel. A nikdo nemůže ani stým dílem tak udusit touhy a vzněty muže, ochromit jeho energii a zničit jeho vliv a vyhlídky, jako jeho vlastní žena. Mnozí mužové a ženy datují svůj životní úspěch či neúspěch a naději na život příští od chvíle uzavření sňatku. - RH 2. 2. 1886

Ráda bych mladým lidem ukázala na jejich nebezpečí, aby je mohli přímo cítit. Nebezpečí nešťastných manželství patří mezi nejhorší. - 4T 622

Manželství je něco, co ovlivní náš časný i věčný život. Upřímný křesťan nebude v této věci podnikat nic bez vědomí Božího souhlasu. Nebude si chtít volit sám, nýbrž si bude vědom, že Bůh musí volit za něho. Nemáme se líbit sami sobě, protože Kristus se nesnažil líbit se sobě. Nemyslím, že člověk má vstupovat do manželství s osobou, kterou nemiluje. To by byl hřích. Nesmí však dopustit, aby ho okouzlení a pouhé city zavedly do záhuby. Bůh si žádá celé srdce, nejlepší city. - RH 25. 8. 1888

AH 44 Spěchej pomalu - Málokdo má správnou představu o manželském svazku. Mnozí se domnívají, že je to život dokonalého jasu. Kdyby však mohli poznat čtvrtinu bolestných zklamání mužů a žen, vázaných manželským poutem, jež nemohou a neodvažují se zrušit, nedivili by se těmto mým řádkům. Manželství je ve většině případů tíživým jhem. Tisíce manželů je sice oddáno, ale nejsou si oddáni. Nebeské knihy jsou zatíženy bídou, bezbožností a zneužitím, jež jsou ukryty pod pláštíkem manželství. Proto chci varovat dospělou mládež, aby ve volbě životního druha spěchala pomalu! Cesta manželského života se snad zdá krásná a přešťastná, ale proč by ses ty nemohl/a/ právě tak zklamat jako tisíce jiných? - RH 2. 2. 18

Ti, kteří chtějí uzavřít manželství, mají uvažovat, jaký ráz a vliv bude mít jejich příští domov. Až se stanou rodiči, bude jim svěřen posvátný poklad. Na nich do jisté míry závisí pozemské blaho jejich dětí a štěstí budoucího života. Rozhodují nesmírně o fyzickém a mravním životě svých maličkých. A na poměrech v domově je závislý i stav lidské společnosti. Rodinný vliv přispívá buď k vzestupu, nebo úpadku. - MH 357

Rozhodující činitelé ve volbě - Křesťanská mládež má být velmi opatrná na volbu přátel a druhů. Pozor, aby se pod zdánlivě čistým zlatem neskrýval hrubý kov. Světské vztahy vám budou překážet v osobní službě Bohu, a mnoho duší je zničeno AH 45 nešťastným obchodním či manželským spojením s lidmi, kteří nemohou povznášet ani zušlechťovat. - FE 500

Uvažuj o pohnutkách a sleduj povahový rozvoj bytosti, s níž chceš spojit svůj životní soud. Hodláš učinit nejdůležitější krok svého života, proto se neukvapuj. Miluj, nikoli však slepě.

Zkoumej pečlivě, bude-li tvé manželství šťastné či rozladěné a zničené. Taž se; pomůže mi můj životní druh vzhůru k nebesům? Poroste tím má láska k Bohu? Rozšíří se tím můj životní obor působnosti? Můžeš-li si tyto otázky zodpovědět kladně, jdi v bázni Boží vpřed. - FE 104-105

Většina mužů a žen uzavírá manželství tak, jako by jim záleželo pouze na tom, mají-li se rádi. Mě-

11
AH 45-48

li by si však uvědomit, že mají ještě dalekosáhlejší odpovědnost v manželství. Měli by uvažovat o tom, budou-li jejich potomci tělesně zdraví a budou-li duševně a morálně silní. Málokdo uvažuje o tomto bodu z vyššího hlediska a s ohleduplností, jež jsou velmi důležité - že společnost má k nim své požadavky, že vliv jejich rodiny přispěje buď ke vzrůstu, nebo úpadku. - MYP 461

Volba životního druha má být taková, aby co nejlépe zajistila tělesné, duševní a duchovní blaho rodičů a dětí - aby jak rodičům, tak dítkám umožnila, aby byli ku požehnání svým bližním a ke cti svého Stvořitele. - MH 357-358

Hleď u budoucí manželky na kvalitu - Mladý muži, hledej takovou ženu, která dovede nést svůj podíl AH 46 životních starostí, která tě zušlechtí, povznese a obšťastní svojí láskou.

„Rozumná žena je od Hospodina“. „Srdce muže jejího důvěřuje ji… Bude mu činit dobře po všechny dny života jeho.“ „Otvírá ústa svá v moudrosti, a na jejich rtech je zákon laskavosti. Spravuje svoji domácnost a nejí chléb zahálky. Synové její vstanouce, blahoslaví jí, a manžel její chválí ji slovy: Mnohé dcery počínají sobě statečně, ty však převyšuješ je všecky.“ „Ten, kdo nalezne takovou ženu, „nalezl věc dobrou a navážil lásky od Hospodina.“ - MH 359

Uvažuje o těchto věcech: Přinese ti tvá družka domů štěstí? Je hospodárná a neutratí veškeré své i tvé peníze jen za marnost a parádu? Má v tomto směru správné zásady? Má se o co opřít?... Vím, že muž, okouzlený láskou a myšlenkou na manželství, přehlédne tyto otázky jako nepodstatné. Ale měl bys o nich rozumně uvažovat, poněvadž rozhodují o celém tvém příštím životě…

Při volbě manželky hleď na její charakter. Bude trpělivá a obětavá? Anebo se přestane starat o tvého otce a matku právě tehdy, až oni se budou potřebovat opřít o silného syna? A vyrve jim ho, aby sledoval jen její plány a záliby a aby se vzdal otce a matky, kteří, místo aby získali i milou dceru, ztratí i syna? - 23 dopis 1896

Vlastnosti budoucího manžela - Než dívka podá svou ruku v manželství, měla by se tázat, je-li ten, s nímž chce spojit svůj osud, toho hoden. Jaká je jeho minulost? Je jeho život čistý? Má jeho láska ušlechtilý, vznešený ráz, nebo je to jen chvilkové vzrušení? Má takové povahové rysy, které ji obšťastní? Nalezne v jeho citech pravý pokoj a radost? Bude si moci zachovat svoji osobnost anebo musí své názory a svědomí podřídit kontrole svého muže… Bude moci uplatňovat v prvé řadě nároky Stvořitelovy? Uchová si tělo a duši, myšlenky a úmysly v čistotě a svatosti? Tyto otázky jsou životně důležité pro každou dívku, jež vstupuje do manželství. - 5T 362

Žena, která touží po spokojeném, šťastném soužití a chce uniknout bídě a starostem, má se tázat dříve, než věnuje svou lásku: Má můj nápadník matku? Jaká je její povaha? Uznává on své povinnosti vůči ní? Dbá na její přání a štěstí? Neváží-li si své matky a nemá ji v úctě, bude dokazovat respekt a lásku, něžnost a pozornost ke své ženě? Bude mne mít rád, až pomine novost manželství? Bude trpělivý k mým chybám, bude kritický, nesnášenlivý a diktátorský? Pravá něžnost přehlédne mnoho omylů, láska je neuvidí. - FE 105

Uznej pouze čisté, mužné rysy - Mladá dívko, přijmi za životního druha pouze toho, kdo má čisté, mužné povahové rysy, je pilný, podnikavý a poctivý, muže, který Boha miluje a váží si ho. - MH 359

Vyhýbej se mužům bezbožným. Varuj se lenochů; vyhni se těm, kdož se posmívají se svatých věcí. AH 48 Vyhýbej se společnosti muže, který si libuje v nízké mluvě, nebo je zvyklý pít, byť jedinou sklenku lihoviny. Nenaslouchej nabídkám mužů, kteří necítí svoji odpovědnost před Bohem. Čistá pravda posvěcující duši, dodá ti odvahy, aby se přestala stýkat i s nejroztomilejším mužem, o němž víš, že Boha nemiluje a nebojí se Ho a že nezná zásady pravé spravedlnosti. Příteli můžeme vždy odpouštět jeho slabosti a nevědomost, nikdy však jeho vášně a neřesti. - 51 dopis 1894

12
AH 48-51

Učinit chybu je snadnější, než ji napravit - Manželství, která jsou uzavřena ukvapeně a ze sobeckých pohnutek, obvykle nedopadnou dobře, často velmi uboze. Obě strany cítí, že jsou podvedeny a rády by odčinily to, čeho se dopustily v zamilovanosti. Je mnohem, mnohem snadnější učinit v tomto směru chybu, než ji později chtít napravit. - 23 dopis 1886

Nemoudré zasnoubení raději zruš - Pakliže došlo k zasnoubení bez dokonalé znalosti charakteru příštího životního druha, nedomnívej se, že proto musíš na sebe vzít manželský slib a jít životem s člověkem, kterého nemůžeš milovat a vážit si ho. Buď proto obezřetný, než se zasnoubíš; ovšem, mnohem lepší je skutečně zrušit zasnoubení před sňatkem, než se rozejít pak, jak to mnozí činí. - FE 105

Snad řekneš: „Ale dal jsem slib. To jej mám zrušit?“ Odpovídám: Učinil-lis slib, který je v rozporu s Písmem, bez váhání se jej snaž zrušit a pokorně pros Pána, aby ti prominul, že ses v poblouznění tak rychle zaslíbil. Mnohem lepší je zrušit takový slib v bázni Boží, než jej dodržet a neuctít tím Mistra. - 5T 365

Všechny kroky k manželství se mají vyznačovat střídmostí, prostotou, upřímností a vroucí touhou líbit se Pánu a oslavit jej. AH 49 Manželství ovlivňuje tento pozemský život i pozdější život na nové zemi. Upřímný křesťan nebude plánovat nic, s čím by Bůh nemohl souhlasit. - MH 59

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy