EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


7. Pravá láska nebo omámení

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

7. Pravá láska nebo omámení

AH 50 Láska je vzácný Ježíšův dar - Láska je vzácný dar, který přijímáme od Ježíše Krista. Čistý a posvátný cit není pocit, nýbrž zásada. Ti, kdož jsou vedeni láskou, pravou láskou, nejsou ani nerozumní ani slepí. MH 358-359

Skutečné, pravé, odevzdané, čisté lásky je málo. Tento vzácný prvek je ojedinělý. Vášeň se označuje slovem láska. - 2T 391

Pravá láska je vznešená a svatá zásada, zcela odlišná od lásky, která vzniká prudce a v těžkých zkouškách zase odumírá. - PP 1°76

Láska je nebeská rostlina, kterou musíme pěstovat a hýčkat. Něžná srdce, upřímná, milující slova tvoří šťastné rodiny a šíří povznášející vliv na všechny, kteří přicházejí do styku s nimi. - 4T 548

Pravá láska opakem vášně - Láska … není nerozumná, není slepá. Je čistá a svatá. Ale vášeň přirozeného srdce je zcela něco jiného. Zatím, co čistá láska počítá ve všech případech s Bohem, je v dokonalé shodě s Duchem svatým, vášeň je umíněná, strohá, nerozumná, neukázněná a zbožňuje předmět své volby. Chování toho, kdo má pravou lásku, dokazuje Boží milost. Každý krok před uzavřením sňatku se bude vyznačovat střízlivostí, prostotou, upřímností a mravností. Ti, kteří jsou takto ovládáni, nebudou zanedbávat příležitosti a přednosti, které jim Bůh milostivě dává a jejich horlivost pro pravdu neodumře. AH 51 Nebudou prodlévat pouze ve vzájemné společnosti a neztratí zájem o modlitebná shromáždění a o pobožnost. - RH 25. 9. 1888

Láska, jejímž základem je pouze smyslné ukojení, je umíněná, je slepá a neovladatelná. Čest, pravda a veškeré ušlechtilé, povznášející síly ducha stávají se otroky vášní. Člověk, který je poután okovy zamilovanosti, je příliš často hluchý a neslyší hlas rozumu a svědomí, žádné důkazy ani prosby ho nepřimějí k tomu, aby nahlédl na svůj nerozum. - ST 1. 7. 1903

Pravá láska není mocná, ohnivá, prudká vášeň. Naopak, je klidná a hluboká. Nehledí jen na zevnějšek, ale je upoutávána vlastnostmi. Je moudrá a rozvážná a její city jsou skutečné a trvalé. - 2T 133

13
AH 51-54

Láska povznešená nad vášně a vznětlivost, stává se duchovní a projevuje se v slovech a činech. Křesťan musí mít posvěcenou něžnost a lásku, jež netrpí mrzutost a netrpělivost; hrubé, drsné způsoby musí být zjemněny Kristovou milostí. - 5T 335

Varuj se sentimentalismu jako malomocenství - Varujme se plané obrazotvornosti, zamilovaného sentimentalismu jako malomocenství. Velmi mnoho mladých mužů a žen dneška nemá dostatek ctnosti; je proto zapotřebí velké opatrnosti…. Pravou mravní hodnotu mohou mít ti, kteří si zachovali poctivý charakter, byť postrádali jiné žádoucí schopnosti. - 5T 123

Někteří lidé po nějakou dobu vyznávají náboženství, ale podle všech příznaků a záměrů jsou to lidé bez Boha a bez citlivého svědomí. Jsou prázdní a lehkomyslní, jejich řeči jsou nízké. AH 52 Zabývají se myšlenkami na známost a manželství na úkor vyšších a ušlechtilejších myšlenek. - 4T 589

Mládež je posedlá touhou po známosti a manželství. Převládá zamilovaný sentimentalismus. Potřebujeme mnoho ostražitosti a jemnocitu, abychom mladé lidi uchovali i před těmito zlými vlivy. - 5T 60

Dcery nejsou vedeny k sebezapření a sebeovládání. Jsou rozmazlovány a podporovány ve své pýše. Rodiče jim dovolují žít podle své hlavy, až jsou umíněné a panovačné. Pak je otec či matka u konce se svou moudrostí a nevědí, jak by je zachránili před záhubou. Satan je svádí k troufalosti, nedostatku zdrženlivosti a ženské skromnosti a takové dívky se pak stávají terčem poznámek nevěřících. Mladí hoši rovněž mohou dělat to, co se jim líbí; sotva mají 16 - 18 let, doprovázejí už dívky stejného věku a vyznávají jim lásku. A rodiče jsou ve shovívavosti a pochybné lásce k dětem tak zotročeni, že si ani netroufají zakročit, aby přibrzdili své příliš rychle vyspívající děti v tomto ukvapeném věku. - 2T 460

Rada romantické, zamilované dívce - Propadla jsi strašnému vlivu, který je v dnešním degenerovaném věku zvláště u žen tak častý. Máš příliš ráda druhé pohlaví. Miluješ jejich společnost; jejich pozornost ti lichotí a ty je nabádáš k důvěrnosti, nebo ji trpíš, ačkoli se to vždy neshoduje s napomenutím apoštola, abychom se „varovali veškeré zlé tvárnosti“…

Odvrať se od takové romantičnosti. Spojuješ své náboženství s romantickým, zamilovaným sentimentalismem, který nepovznáší, nýbrž snižuje. AH 53 Nepůsobí pouze na tebe, tvým příkladem a vlivem trpí i ostatní … Sníš a stavíš vzdušné zámky za bílého dne natolik, že nejsi ničeho jiného schopna. Žiješ ve své obrazotvornosti; jsi ve svých představách mučednicí a křesťankou.

Dnešní mladí lidé často slučují tento nízký sentimentalismus se svojí náboženskou zkušeností. Milá sestro, Bůh od tebe žádá, aby ses změnila. Vyzývám tě, povznes své city. Věnuj své duševní a tělesné síly službě svého Vykupitele, který tě vykoupil. Posvěť své myšlenky a city, abys konala vše ve jménu Božím. - 2T 248-251

Výstraha mladému studentovi - Žiješ jako student; zabývej se duchovními věcmi. Vyřaď ze svého života veškerou sentimentalitu. Poučuj se pilně sám a uč se sebekázni. Dnes se tvoje povaha tvoří; nepovažuj nic za malicherné nebo podřadné, aby ses mohl připravit na dílo Boží. - Dopis 23 1893

Výsledky nemoudrého namlouvání a manželství - Vidíme, že se na každém kroku setkáváme s nesčetnými nesnázemi. Mladí i staří propadají stejně nepravosti; nemoudré, neposvěcené milování a manželství musí způsobit rozpory, hádky a odcizení, holdování nezkrotným vášním, nevěru manželů, neochotu k sebeovládání, neukázněné přání a lhostejnost k věčným zájmům….

AH 54 Mnozí zdánliví vyznavači Krista nemilují svatost Božího zákona. Svým volným, povrchním chováním dokazují, že dávají přednost volnějším názorům. Nechtějí, aby jejich sobecké žádosti byly omezovány. - MS 14 1888

Střežte své city - Apoštol praví: Přepašte bedra svá; dále ovládejte své myšlení a nepovolujte mu uz-

14
AH 54-57

du. Svým rozhodným úsilím můžete své myšlenky střežit a kontrolovat. Uvažujte správně a vaše jednání bude rovněž správné. Dále je vaší povinností střežit vaše city, aby se nerozběhly a neupadly k nevhodným cílům. Ježíš vás vykoupil svým životem; jste jeho vlastnictvím; proto se s ním máte o všem radit, jak byste uplatnili své síly mysli, a city srdce. - Učitel mládeže 21. 4, 1886

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy