EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


5. Mocný křesťanský svědek

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

5. Mocný křesťanský svědek

AH 35 Nejlepší misionáři vycházejí z křesťanských domovů - Misionáři pro Mistra se nejlépe připraví pro svoji práci venku v křesťanském domově, jehož členové se bojí Boha, milují Ho a slouží Mu; kde se věrnost stala druhou přirozeností, kde se netrpí nedbalost a nepozornost v plnění domácích povinností, kde se tiché obecenství s Bohem považuje za předpoklad věrného plnění všech úkolů. - MS 140 1897

Domácí povinnosti se mají vykonávat u vědomí, že jsou-li konány ve správném duchu, stávají se zkušeností, jež umožňují pracovat pro Krista vytrvale a důkladně. Ach, kolik dokáže vroucí křesťan v misijním poli, koná-li věrně své každodenní povinnosti, nese ochotně svůj kříž a nezanedbává ani tu nejnepříjemnější práci. - ST 1. 9. 1898

Naše práce pro Krista má začít v rodině, v domově… Žádné misijní pole není důležitější než toto… Mnozí zanedbávají hanebně toto misijní pole. Je načase, aby vyhledali Boží lék, aby se tento smutný stav zlepšil. - 6T 429-430

Mládež má největší povinnosti ve svém domově. Má být něžností a opravdovým zájmem, požehnáním otci a matce, bratřím a sestrám. Zde mohou dokázat sebezapření a odříkání a pečovat o druhé… Jaký vliv může mít sestra na své bratry! Žije-li sama správně, může ovlivnit charakter svých bratří. Její modlitby, její něžnost a vlídnost zmohou v takové rodině mnoho. - 6T 80-81

AH 36 Ti, kteří přijali Krista, mají doma dokázat, jakou milost jim projevil. „Těm, kteří ho přijali, dal moc, aby se stali syny Božími, totiž těm, kteří v jeho jméno věří.“ Pravý věřící křesťan má takovou autoritu, že rodina ji cítí a uznává. To je příznivé pro zdokonalení povahy všech členů rodiny. - MS 140 1897

Důkaz, jemuž nevěrci nemohou odolat - Uspořádaná rodina křesťana je mocným potvrzením pravosti křesťanského náboženství - důkazem, jemuž nemůže nevěrec odolat. Každý může vidět, že v rodině působí na děti mocné vlivy, a že s nimi je Bůh. Kdyby domovy vyznavačů křesťanství měly správný náboženský ráz, šířily by mocný vliv k dobrému. Byly by skutečně „světlem světa“. - PP 144

Děti mají šířit známost biblických zásad - Správně vychované děti, které rády všude pomáhají (i rodičům), budou šířit známost správných ideálů a biblických zásad všem. S nimiž přijdou do styku. - MS 28 1890

9
AH 36-39

Budou-li naše domovy takové, jaké mají být, nedovolíme svým dětem, aby vyrůstaly v lenosti a lhostejnosti k Božím požadavkům, týkajících se okolních potřeb. Jako Boží dědicové smějí konat své dílo všude. Z takových domovů bude zářit světlo všem nevědomým a povede je ke zdroji veškerého poznání. Tento vliv bude mocí pro Boha a jeho pravdu. - 6T 430

Často se lze přiblížit k nedostupným rodičům prostřednictvím jejich dětí. - 4T 70

AH 37 Radostné domovy světlem - Potřebujeme víc usměvavých rodičů a víc usměvavých dětí. Jsme příliš uzavření. Příliš často olupujeme své děti a utiskované a zmalomyslněné bytosti o laskavé, povzbuzující slovo, o radostný úsměv.

Rodiče, na vás je odpovědnost, abyste byli nositeli a dárci světla. Sviťte doma jako světlo, ozařujte životní stezku svých dětí. Tak se vaše světlo stane světlem i jiným. - RH 29. 1. 1901

Z každého křesťanského domova má vyzařovat svaté světlo, láska se musí projevovat v duchu činů. Má pronikat veškerý rodinný život, Projevovat se v promyšlené laskavosti, v něžné, nezištné zdvořilosti. V některých domovech se řídí touto zásadou - zde je Bůh uctíván a panuje zde pravá láska. Z těchto domovů vystupují ranní a večerní modlitby k Bohu jako jemná vůně kadidla, a Jeho milosrdenství a požehnání sestupuje na prosebníky jako ranní rosa. - PP 144

Ovoce rodinné jednoty - První povinností křesťanů je jednomyslnost v rodině, potom se má jejich dílo šířit k blízkým i vzdáleným sousedům. Ti, kteří přijali světlo, mají jeho paprsky svítit dál. Jejich slovo, prodchnuté Kristovou láskou, má být vůní života k životu. - MS 11 1901

Čím úžeji jsou členové rodiny ve své práci doma spjati, tím užitečnější bude povznášející vliv otců a matek, synů a dcer na okolí domova. - dopis 189 1903

Svět potřebuje více dobrých než velmi nadaných lidí - Štěstí rodin a sborů je závislé na rodinných vlivech. AH 38 Věčný život je závislý na správném plnění životních povinností. Svět nepotřebuje tolik velmi nadaných, jako dobrých lidí, kteří budou ve svých rodinách požehnáním. - 4T 522

Varujte se chyb, jež uzavírají dveře - Projevuje-li se náboženství v domově, pocítí jeho vliv církev i okolí. Ale někteří vyznavači křesťanství mluví se svými sousedy o svých rodinných nesnázích. Mluví o svých trampotách, aby si získali sympatie; ale to je velká chyba, svěřujeme-li své starosti jiným lidem, zvláště když jsme si je zavinili sami svým bezbožným životem a nezásadní povahou. Ti, kteří chodí se svými soukromými starostmi na trh, by se měli raději doma modlit, odevzdat svoji (zvrácenou) vůli Bohu, měli by upadnout na Skálu a rozbít se, zemřít sobě, aby Ježíš z nich mohl učinit nádoby ke cti. - ST 14. 11. 1892

Nedostatek zdvořilosti, malá nevrlost, jediné hrubé, bezmyšlenkovité slovo, mohou zmařit tvoji pověst a mohou ti navždy uzavřít dveře lidských srdcí. - 5T 335

Křesťanství v domově září - Snažíme-li se ze svého domova vytvořit vzor nebeského domova, připravujeme se pro důležitější úkoly. Jestliže jsme se naučili být k sobě navzájem ohleduplní, budeme umět získat srdce, jež mají poznat zásady pravého náboženství. Církev potřebuje veškeré vypěstované duchovní síly, aby mohla pečovat o všechny, zvláště pak o mladší členy Boží rodiny. Pravda, prožitá v domově, projevuje se v nezištné v práci v širším okolí. AH 39 Ten, kdo žije jako křesťan doma, bude mocným a jasným světlem všude. - ST 1. 9. 1898

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy