EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část I. KOUZLO DOMOVA - 1. Ovzduší domova

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část I. KOUZLO DOMOVA - 1. Ovzduší domova

Středem veškeré činnosti je domov - Společnost lidí se skládá z rodin a je taková, jaké jsou rodiny. Ze srdce „pochází život“; a srdcem společnosti, úspěch církve a rozvoj národa závisí na vlivech domova. - MH 349

Povznesení nebo úpadek budoucí společnosti je závislý na způsobech a mravnosti mládeže, vyrůstající kolem nás. Je-li mládež vychovávána a zvyká-li si jejich povaha v mládí na zvyky ctnosti, sebekázně a střídmosti, bude její vliv na společnost rovněž takový. Je-li ponechána bez vysvětlení a kázně, stává se pak umíněnou, nestřídmou v chuti a v žádostech, a uplatní tento vliv na společnost. Přátelství, jež mladí pěstují, zvyky, jež vytvářejí a zásady, na něž si zvykají, jsou náznakem toho, jaký bude stav lidské společnosti v budoucnosti. - Zdravotní deník, červen 1890

Nejkrásnější vzor nebe - domov má v sobě zahrnovat vše, co je v tomto slovu zahrnuto. Měl by to být kus nebe na zemi, místo kde se láska pěstuje, nikoli úmyslně potlačuje. Naše štěstí je závislé na tomto pěstování lásky, sympatií a pravé vzájemné zdvořilosti. - 3T 539

Nejkrásnějším vzorem nebe je domov, v němž přebývá Duch svatý. Řídí-li se manželé Božím úmyslem, chovají k sobě úctu, milují se a důvěřují si. - Znamení času, 20. června 1911

AH 16 Ovzduší domova je důležité - nálada, v níž žije otec a matka, zaplňuje celý dům a šíří se do všech koutů. - MS 49 1898

Rodiče do značné míry vytvářejí ovzduší rodinného kruhu, a jakmile je mezi otcem a matkou neshoda, děti tuto náladu přejímají. Naplňte svůj domov ovzduším něžné pozornosti. Došlo-li k odcizení a nežili jste jako bibličtí křesťané, obraťte se; neboť povaha, kterou máte v době milosti, bude taková i při příchodu Ježíše Krista. Chceš-li být svatým v nebesích, musíš být svatým na zemi. Trpěné povahové rysy smrti, se ani vzkříšením nezmění. Z hrobu vstaneš se stejnými sklony, které jsi projevoval ve své rodině a ve společnosti. Ježíš svým příchodem nezmění povahu člověka. Náš denní život rozhoduje o naší budoucnosti. - 18 b dopis 1891

Vytvářejme čisté ovzduší - Každý domov musí mít svá pravidla. A rodiče mají svými slovy a vzájemným chováním dávat dětem vzácný, živý příklad toho, co čekají od nich. Uplatňujte čistotu v mluvení a pravou křesťanskou zdvořilost. Učte děti a mládež, aby si prokazovaly navzájem úctu, aby byly věrny Bohu, věrni zásadám; učte je, aby měly zákon Boží v úctě a aby ho byly poslušné. Tyto zásady budou řídit jejich život a budou usměrňovat jejich vzájemné společenství. AH 17 Vytvoří-li čisté - bude to mít blahodárný, povzbuzující vliv na slabé duše, kráčející cestou vzhůru, ke svatosti a k nebesům. Každé naučení musí být povznášející a zušlechťující, takže se nebudete muset u soudu stydět za své záznamy v nebeských knihách.

Děti, jimž se dostává takových naučení, budou… připraveny, aby mohly zastávat odpovědná místa. Budou též svým příkladem a naučením neustále podporovat rozvoj dobra. Ti, jejichž mravní rozvoj není zatemněn, ocení správné zásady; ocení správně své schopnosti a využijí co nejlépe své tělesné, duševní a mravní síly. Takové duše jsou dobře vyzbrojeny proti pokušením; jsou obklopeny zdí, jež nemůže být snadno stržena. - Zvláštní svěd., série B, č. 16.4.5.

3
AH 17-19

Bůh chce, aby naše rodiny byly symbolem nebeské rodiny. Rodiče i děti by si měly na každý den toto uvědomovat a měli by se k sově chovat jako členové Boží rodiny. Potom bude jejich život takový, že svět pozná, čím jsou rodiny milující Boha a ostříhající Jeho přikázání. Kristus bude oslaven; Jeho pokoj, milost a láska provanou rodinný kruh jako vzácné vůně. - RH 17. 11. 1896

Velmi záleží na otci a matce. Mají uplatňovat pevnou a laskavou kázeň a mají horlivě usilovat o to, aby jejich domácnost byla spořádaná a dokonalá. To připoutá nebeské anděly, kteří ji naplní pokojem a příjemným vlivem. - MS 14 1905

Vytvořte milý a šťastný domov - Budete-li uplatňovat ctnosti Spasitele, vytvoříte sobě a svým dětem příjemný a šťastný dojem. Nezapomeňte, že je to vaše povinnost. Uvedete-li Krista do svého domova, rozpoznáte dobro od zlého. Budete moci pomoci svým dětem, aby byly stromy spravedlnosti, jež ponesou ovoce Ducha. - 29. Dopis 1902

AH 18 Mohou se dostavit nesnáze; ty však jsou údělem lidstva. Kdyby obloha vašeho žití byla více pod mrakem, mějte v srdci trpělivost, vděčnost a lásku. - MH 393

I prostý domov může být vždy místem, kde se mluví přívětivě, kde se laskavě jedná a kde neustále sídlí zdvořilost a láska. - RH 9. 7. 1901
Vštěpujte domácí pravidla s moudrostí a v lásce, nikoli železným prutem. Děti uposlechnou ochotně příkaz z lásky. Pochvalte děti tak často, jak je to jen možné. Učiňte jejich život co nejšťastnější…. Udržujte půdu srdcí kyprou - projevy lásky a něžností, aby byla připravena pro símě pravdy. Pamatujte, že Pán dává zemi nejen mračna a déšť, nýbrž i krásný, veselý svit slunce. Pak mohou rostliny vzklíčit a později přinést i květ. Nezapomeňte, že děti nepotřebují jen napomínání a pokárání, nýbrž i povzbuzení a pochvalu, hřejivý sluneční svit laskavých slov. - CT 114

Netrpte doma hádky. „Ale moudrost, kteráž jest s hůry, nejprve je čistá, potom pokojná, mírná, plná milosrdenství a dobrých skutků, bez stranění a bez pokrytectví. A ovoce spravedlnosti rozsévá se v pokoji těm, kteří milují pokoj.“ V našich domovech potřebujeme něžnost a pokoj. - MS 9 1893

Trvalá pouta něžnosti - Rodinné pouto je nejpevnější, nejněžnější a neposvátnější pouto na zemi. Má sloužit lidstvu ku požehnání. Uzavře-li se manželský svazek rozumně, v bázni Boží a odpovědně, stává se jim požehnáním. - MH 356-357

AH 19
Náš domov má být místem lásky, místem, kde sídlí Boží andělé a působí svým zjemňujícím vlivem na srdce rodičů a dětí. - 25. dopis 1904

Každý domov má být takovým Bethel, naše srdce oltářem. Je-li v duši Boží láska, bude tam i pokoj, světlo a radost. Přinášejme rodině Boží slovo v lásce a tažme se: „Co praví Pán?“ - 24 dopis 1904

Kristova přítomnost v domově činí z něj domov křesťanský - Domov, zkrášlený láskou, soucitem a něžností, je místem, jež andělé rádi navštěvují a kde je Bůh oslaven. Vliv pečlivého křesťanského domova je pro děti a mládež nejjistější ochranou před zkažeností světa. V takovém rodinném prostředí naučí se děti milovat své pozemské rodiče a Otce nebeského. - MS 126 1903

Je nutné, aby mládež byla již od svého dětství oddělena od světa hrází, aby na ni nepůsobil jeho zhoubný vliv. - CT 119

Každá křesťanská rodina má světu znázorňovat moc a působivost křesťanského vlivu… Rodiče mají cítit odpovědnost, aby uchovali své domovy od poskvrnění - mravní nákazy. - RH 9.10.1900

4
AH 19-23

Domov má být prodchnut božskou svatostí…. Rodiče a děti se mají vychovávat ve spolupráci s Bohem. Musí přizpůsobit své plány a zvyklosti Božím plánům. - 9. dopis 1904

Vliv rodinného společenství má být posvěcující. Křesťanský domov, založený a vedený ve shodě s Božím plánem, pomáhá vydatně vytvářet křesťanský charakter… Rodiče a děti mají s láskou sloužit Tomu, který sám může uchovat lidskou lásku, čistou a ušlechtilou. - MS 16 1899

AH 20 První povinností křesťanského domova je, aby v něm přebýval duch Kristův, aby každý jeho člen dovedl nést svůj kříž a všude následovat Ježíše. - MS 17 1891

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy