EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Úvod

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Úvod

Rady adv. s. d. ze spisů s. E. G. W
1952.

Adventní domov je domov, v němž se uplatňují teoreticky i prakticky adventní zásady a zvyky. Je to místo, kde mají otcové a matky z příkazu Ježíše Krista tvořit křesťany z členů vlastní rodiny. Mají-li adventní rodiče dobře splnit tento úkol, potřebují všemožnou pomoc a také ji hledají.

Sestra E. G. White napsala mnoho cenných rad pro rodiče. Dotýká se všech částí domova a dává zvláštní pokyny o mnohých problémech, jimiž se dnes rozumní a často úzkostliví rodiče zabývají. Několik let před smrtí vyjádřila přání, aby vydala „Knihu pro křesťanské rodiče“, jež by vylíčila „povinnost matky a její vliv na děti“. Tímto dílem se snažíme splnit toto očekávání.

Tato kniha ADVENTNÍ DOMOV, je současně jakýmsi slovníkem nebo příručkou pro zaměstnané rodiče a ukázkou nebo ideálem toho, jak může a má vypadat domov. Jsou zde odpovědi na mnohé vaše otázky, slova moudrosti od Otce nebeského.

Toto dílo je sestaveno z výňatků ze spisů s. E.G.W., jež během desetiletí napsala, hlavně však z tisíců článků, jež připravila pro církevní časopisy. Uplatnila se i běžně vydávaná díla, zvláštní svědectví s rukopisy s. EGW. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny zdroje v původním jazyce. Jelikož výňatky z literatury, psané v různé době, jsou seřazeny podle logického sledu, může se někdy vyskytnout nepatrné přerušení myšlenky nebo způsobu oslovení. Musíme se totiž zabývat pouze body, spadajícími do jednotlivých kapitol.

Tato kniha byla připravena v ústředí publikací s. EGW. Řídili jsme se při tom přáním s. EGW, aby se čerpalo z jejích rukopisů, neboť tyto obsahují, jak řekla „pokyny, jež mi Pán pro svůj lid dal“.

Nikdy v dějinách světa nebyla naléhavější potřeba takové knihy, jako právě dnes. Rodiče a děti nikdy víc netoužili po správné odpovědi na věci, které je znepokojují. Domov nebyl nikdy tak ohrožen, jako dnes.

Všichni víme, že poměry ve společnosti jsou pouze odrazem poměrů v rodinách. Víme rovněž, že změna v domově se odrazí ve změně společnosti. Proto bylo vytvořeno dílo - Adventní domov - a přejeme si, aby splnilo své důležité poslání.

Výbor publikací s. E.G.W.
8. května 1952

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy