EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


2. Základy pravého domova

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

2. Základy pravého domova

AH 21 Nejpřitažlivější místo světa - Rodiče jsou nesmírně odpovědni za to, aby bedlivě střežili budoucí štěstí a zájmy svých dětí. Současně se však musí snažit učinit domov co nejpřitažlivější. To je mnohem důležitější než peníze a majetek. V domově nesmí chybět sluneční svit. Pocit domova má být v dětských srdcích tak hřejivý, aby mohly pohlížet zpět na chvíle svého dětství jako na dobu pokoje a štěstí, po nebi největší. Když dospějí, mají se zase ony snažit být svým rodičům ku potěšení a požehnání. - RH 2. 2. 1886

Domov má být pro děti nejpřitažlivějším místem na světě, a matka má být jeho největším kouzlem. Děti jsou od přirození citlivé, přítulné. Jsou hned veselé, ale též hned nešťastné. Matky mohou své dítky připoutat jemnou kázní a laskavými slovy a činy. - MH 388

Čistota, vkus, pořádek - Nezbytným předpokladem správného domova je čistota, vkus a pořádek. Jakmile však matka považuje tyto věci za své nejdůležitější životní povinnosti, pro které žije na úkor tělesného rozvoje a duševní a mravní výchovy svých dětí, dopouští se smutného omylu. - ST 5.8.1875

AH 22 Poučujme věřící, že i když nemají nazbyt, nemusí být ještě vzhled jejich osoby a domova nepořádný. Je nutno pomoci hlavně těm, kteří jakoby nechápali důležitost čistoty. Poučme je, že představitelé vznešeného a svatého Boha musí duši udržovat v čistotě, a že tato čistota se vztahuje i na jejich vzhled a vše v domově. Tak budou mít andělé důkaz, že pravda způsobila v jejich životě změnu, očistila jejich duše, zušlechtila vkus. Ti, kteří po přijetí pravdy nezmění svá slova či chování, oděv anebo prostředí, žijí sami sobě, nikoli Kristu. Nejsou novými stvořeními v Kristu Ježíši, neusilují o očištění a svatost…

Musíme se sice varovat zbytečných ozdob a parády, nesmíme však trpět nedbalý, nepořádný zevnějšek. Všechno na nás a v našem domově má být vkusné a přitažlivé. Mládež má být poučena, že jejich vzhled musí být bezvadný, takový, aby sloužil ke cti Bohu a pravdě. - RH 10.6.1902

Nedostatek čistoty přivodí nemoci. Nemoc nepřichází bez příčiny. Ve zdánlivě dokonalých obcích a městech vypuknou někdy celé epidemie horečnatých onemocnění, jež často působí velké újmy na zdraví, případně i smrt. V mnoha případech byly byty nemocných osob zdrojem nákazy, jež šířily do vzduchu smrtelný jed. Tento pak jejich rodiny a sousedé vdechují. Žasneme, jak lidé ještě nechápou působení nedbalosti a lhostejnosti na zdraví. - Křesťanská střídmost, str. 105-106.

AH 23 Předpokladem šťastného domova je pořádek - Bůh nenávidí nepořádek, nedbalost a nedůslednost. Tyto nedostatky jsou velkým zlem. Nemá-li muž rád pořádek, ukázněné děti a uspořádaný domov, mohou způsobit ochladnutí citů k ženě. Nemá-li matka ráda pořádek, nedbá-li na svou důstojnost a

5
AH 23-25

svoji domácnost, nemůže vytvořit příjemný a šťastný domov. Všichni, kteří v tomto směru u sebe pokulhávají, měli by okamžitě začít s výchovou sami u sebe a usilovat o dosažení toho, co jim chybí. - 2T 208-299.

Bdělost ruku v ruce s pilností - Odevzdáme-li se Pánu bez výhrad, pochopíme správně prosté, všední domácí povinnosti a budeme je vykonávat ve shodě s vůlí Boží. Máme bdít a čekat na příchod Syna člověka; musíme však být pilní. Je nutné, abychom čekali, ale abychom současně pracovali. Obě tyto ctnosti musí jít spolu ruku v ruce. To způsobí vyrovnání křesťanské povahy. Nesmíme si myslet, že máme něco zanedbávat a věnovat se rozjímání, modlitbě či studiu; také nemáme být tak zaneprázdnění a uspěchaní., abychom zanedbali osobní zbožnost. Je třeba čekat, bdít a pracovat. „V pracech neleniví, duchem vroucí, Pánu sloužíce.“ - RH 15. 8. 1891

Snažte si práci usnadnit, ulehčit - V mnohých domovech nemá žena a matka čas na čtení, na sebevzdělání, nemá čas na duševní výchovu svých dětí. Nemá čas pro svého Spasitele, který by se jí tak rád stal milým, vzácným a důvěrným přítelem. Stává se postupně domácí otrokyní, vyčerpává své síly, zájmy a čas v samých časných věcech. AH 24 Příliš pozdě si uvědomí, že je doma málem cizí. Ztratila provždy vzácné příležitosti, kdy mohla své milé ovlivnit pro lepší, ušlechtilejší život.

Snažte se žít doma moudřeji. Usilujte v prvé řadě o to, aby váš domov byl příjemný. Zajistěte si prostředky, jež práci ulehčují a slouží zdraví. - MH 368-369.

I nejprostší práce je prací pro Pána - Veškerá práce, kterou musíme dělat, ať je to mytí nádobí, vaření, uklízení, péče o nemocné, má morální smysl…. Někdo musí konat i tu prostou práci; a ten kdo ji dělá, má být přesvědčen o tom, že je to práce nutná a poctivá, byť sebeprostší. Nechť cítí, že je to právě tak dílo Boží, jako když byl Gabriel poslán k prorokům. Všichni ať pracují na svém místě, ve svém oboru. Žena, která v domácnosti vykonává prosté životní povinnosti, může a má projevit takovou věrnost, poslušnost a lásku jako andělé ve své práci. Konáme-li svoji práci ve shodě s vůlí Boží, stává se čestnou. - 3T 79-80.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy