EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


83. Osidlo rozkoší

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

83. Osidlo rozkoší

AH 521 Přirozené srdce touží po rozkoši - Přirozená mysl vede k rozkoši a k samolibosti. Satan se snaží vytvořit ji co nejvíce. Naplňuje lidskou mysl touhou po světské zábavě, aby neměla čas se tázat: Jak je to s mou duší? Milování rozkoší je nakažlivé. Taková mysl je přelétavá a neustále touží po zábavě. - CT 337

Světské zábavy jsou okouzlující a mnozí obětují pro prchavou radost přátelství nebes i jeho pokoj, lásku a radost. Ale tato rozkoš se jim záhy znechutí a neuspokojí je. - RH 6. 12. 1884

Miliony lidí se baví - Dnes se lidé dost honí za radovánkami. Všude je prostopášnost a bezuzdný přepych. Lidé touží po zábavě. Mysl se stává povrchní a lehkomyslná, poněvadž není zvyklá rozjímat a studovat. Lidé jsou náladoví. Bůh si přeje, aby všichni lidé byli ušlechtilí, vychovaní a vznešení. Oni však často opomíjejí hodnotné snažení a dávají přednost okázalosti, přepychu a povrchním zábavám. - RH 6. 12. 1881

Mužové a ženy, ale zvláště mládež mají na mysli jen vzrušující zábavy dneška a žijí jako v horečce. To jim ubírá více životnosti než veškeré studium; a tělesná práce zeslabuje intelekt a kazí mravy. - Zdravotní reforma, prosinec 1872

Mládež je stržena vírem světa. AH 522 Ti, kteří milují zábavy, pro zábavy otvírají dveře záplavě pokušení. Propadají společenskému hýření a bezmyšlenkovitému hodování. Postupně zapadají stále níž, až přestanou mít zájem o praktické stránky života a stanou se bezcennými. Jejich náboženské vzněty jsou utlumeny. Jejich duchovní život je zatemněn. Veškerá ušlechtilá schopnost duše, vše, co člověka pojí s duchovním světem, upadá. - 9T 90

Mezi milovníky zábav je mnoho členů církve - Mnozí se horlivě podílejí na světských, demoralizujících zábavách, které Slovo Boží zapovídá. Tím narušují své spojení s Bohem a řadí se mezi milovníky světských rozkoší. Hříchy, které zničily předpotopní svět a města nížin, převládají i dnes, nejen v pohanských zemích, a nejen mezi křesťany podle jména, ale i mezi lidem, který tvrdí, že očekává příchod Syna člověka. Kdyby vám Bůh ukázal tyto hříchy, jak se staví jemu, styděli byste se a zděsili. - 5T 218

Světská touha po vzrušení a světských zábavách je pro lid Boží pokušením a osidlem. Satan vymýšlí neustále nové nástrahy pro mysl, aby se nevěnovala vážnému dílu přípravy pro budoucí události. Světáctvím podporuje vzrušování nestřežené mysli, aby propadla světským zábavám. Používá filmů, četby a různých druhů zábav, aby vzbudil v člověku lásku ke světu, a takové spojení se světem zeslabuje víru. - CT 325

AH 523 Satan - mistrný svůdce - Mladí lidé se obvykle chovají tak, jakoby vzácná doba milosti byla veselou kratochvílí, jakoby žili jen pro zábavu a vzrušení. Satan se snaží je mistrně svádět, aby hledali štěstí ve světských zábavách, a aby se omlouvali, že tyto zábavy jsou neškodné, nevinné a dokonce v zájmu jejich zdraví. - 1T 501

Ukazuje jim, že cesta svatosti je nesnadná, ale cesta světských rozkoší je poseta květinami. Předkládá mládeži svět a jeho zábavu v nepravých a svůdných barvách. Ale radovánky světa záhy skončí a každý bude sklízet to, co rozséval. - Učitel mládeže, 1. 1. 1907

164
AH 523-526

Satan je skutečně svůdcem, umí mistrně svádět. Tká jemné, zdánlivě nevinné sítě, do kterých se snaží chytře polapit mladé a nezkušené. - CT 325

Záliba v zábavách podrývá výchovu - Rodiče chybují, když své děti záhy posílají do společnosti v obavě, že snad nebudou nic vědět, nebudou-li se rozmarně stýkat s milovníky zábav. Dovolují jim již ve školním věku různé nevhodné zábavy. To je velký omyl. Pak se děti ve škole neučí, a jejich mysl se plní rychleji zbytečnostmi, touží po zábavě tolik, že jim učení nejde. Jejich zájem je rozpolcený mezi vzděláním a zábavou a vyhraje to zábava. Pak pokračuje jejich vzdělání velmi pomalu. - Učitel mládeže, 27. 7. 1893

AH 524 Milovníci rozkoší jedí, pijí a hrají si jako starý lid Izraelský. Rozplývají se v rozkošnictví a v hýření. Mládež v tom ráda napodobuje autory různých knih. Nejhorší na tom je, že tyto věci mají trvalý vliv na charakter. - 8T 66

Lidé přehlížejí Boží poslední poselství - Když předpotopním lidem končila doba milosti, holdovali vzrušujícím zábavám a slavnostem. Vlivní a mocní lidé zaměstnávali mysl lidu hodováním a rozkošemi, aby poslední vážná výstraha na nikoho nepůsobila. Nevidíme, že se to dnes opakuje? Boží služebníci přinášejí v zábavách a rozkoších světa, světu poselství o blížícím se ukončení všeho a svět tone v zábavách a rozkoších. Neustálé vzrušení působí lhostejnost vůči Bohu a znemožňuje lidem, aby na ně působila pravda, která jedině může zachránit člověka před blížící se záhubou. - PP 103

Světitelé soboty budou zkoušeni a vytříbeni - Mladí světitelé soboty, kteří podlehli vlivu světa, musí projít tříbením a zkouškou. Blíží se nebezpečí posledních dnů a mladé lidi čeká soužení, které si nedovedou představit. Dostanou se do těžkých situací a jejich víra bude vyzkoušena. Tvrdí, že očekávají příchod Syna člověka, ale mnozí jsou nevěřícím velmi bídným příkladem. Nejsou ochotní vzdát se světa, ale spojili se s ním i v jeho světských, byť zdánlivě nevinných zábavách. Ale právě tyto radovánky je odlučují od Boha a činí z nich dítky světa…

AH 525 Bůh nepovažuje milovníky zábav za své následovníky. Pravými následovníky Ježíše jsou jen ti, kteří se cvičí v sebezapření a žijí čistě, pokorně a svatě. A ti nesnášejí povrchní, prázdnou zábavu milovníků světa. - CT 327-328

Nejdůležitější myšlenka - Nikdo si nesmí myslet, že zábavy jsou nutné a že mohou netečně v takových chvílích veselí přehlížet Ducha svatého, jakoby to byla maličkost. Bůh nebude posmíván. Každý mladík, každá dívka, by se měli zamyslet takto: „Jsem hotov ukončit dnes svůj život? Je mé srdce připraveno, abych mohl konat dílo. Které mi Pán svěřil?“ - Učitel mládeže, 14. 8. 1906

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy