EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


84. Usměrňujme názory mladých na rekreaci

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

84. Usměrňujme názory mladých na rekreaci

AH 526 Křesťanská úroveň klesá - Křesťanští rodiče podporují světáctví u svých dětí. Otevírají dveře zábavám, které by kdysi zásadně zakázali. - MS 119 1899

I křesťanští rodiče příliš schvalují milování zábav. Přijímají úroveň světa, přizpůsobují se všeobecnému názoru, že mládež a děti si musí v útlém věku hovět v nečinnosti, v sobeckých zábavách a v pošetilostech. Tím v nich vzbuzují touhu po vzrušujících zábavách, takže je nic jiného ani snadno neuspokojí, a dokonce je pak nebaví čistý, užitečný způsob života. Žijí spíše jako zvířata. Nemyslí na Boha, ani na věčné hodnoty, ale poletují jako motýl. Nechovají se jako rozumné bytosti, jejichž život lze srovnat s životem Božím a jež Mu jsou odpovědny za každou svou hodinu. - Učitel mládeže, 20. 7. 1893

165
AH 526-529

Matka má vymýšlet a usměrňovat zábavu svých dětí - Matka nemá posílat děti pryč, aby ji neobtěžovaly hlukem a nedožadovaly se pozornosti. Naopak, má být přesvědčena, že využije čas nejlépe, když AH 527 jejich neklidnou, čilou mysl uklidní a zabaví nějakou hrou nebo lehkou prací. Bude bohatě odměněna za svoje úsilí a za čas, který tomu věnuje.

Děti mají rády společnost. Běžně nedovedou být o samotě, a matka by měla být přesvědčena, že místo dětí je doma v její blízkosti. Může mít přehled, snadno srovná drobné neshody, když ji o to požádají, napraví zlé zvyky anebo projevy sobectví a žárlivosti. Může lépe usměrňovat jejich mysl správným směrem. Děti si myslí, že matka se může těšit z jejich radosti. Je přirozené, že se s ní v drobných nesnázích radí. Matka nemá ranit mysl svého citlivého dítěte tím, že je k němu lhostejná, anebo se vůbec nechce o jeho záležitosti zajímat. To, co se jí zdá nepatrné, je pro ně velkým problémem. Dětem často prospěje vhodný pokyn nebo napomenutí v pravý čas. - Vážná výzva, 136-137

Neodříkejte jim nevinné zábavy - Matka mnohdy odřekne svým dětem z nedostatku času a pozornosti nevinnou zábavu. Přitom její čilé prsty a znavené oči pilně chystají nějakou ozdobu, něco, co v nejlepším případě jen podporuje v jejich mladých srdcích marnivost a přepych. V dospívání přinese dětem tento příklad ovoce pýchy a mravní prázdnoty. Matka naříká nad chybami svých dětí a neuvědomuje si, že sklízí to, co zasela.

AH 528 Některé matky nejsou ve výchově dětí jednotné. Někdy jim k jejich škodě vyhoví, jindy jim odmítnou nevinnou radost, která by jejich srdce velmi obšťastnila. V tom nenapodobují Ježíše Krista. On měl děti rád, chápal jejich city a měl porozumění pro jejich radosti a strasti. - MH 389-390

Jak EGW vychovávala své děti - Když děti prosí, že by chtěly jít tam či onam za zábavou, řekněte jim: „Děti, nemohu vás pustit, hezky si tady sedněte a povím vám proč. Konám dílo pro věčnost a pro Boha. Pán Bůh mi vás dal a svěřil do péče. Děti, zastupuji vám Boha, proto musím nad vámi bdít, neboť musím v den Boží vydat z toho počet. Chcete, aby bylo o vaší mamince v nebi napsáno, že neplnila svou povinnost k dětem? Že vpustila dovnitř nepřítele, který obsadil místo, které náleží mně? Děti, povím vám, co je správné. Rozhodnete-li se pak, že se od maminky odvrátíte a půjdete cestou bezbožnosti, vaše matka bude čistá, ale vy budete trpět za své hříchy.“

Tak jsem jednala se svými dětmi, a posléze plakaly a říkaly: „Nechceš se za nás pomodlit?“ Nikdy jsem jim to neodmítla. Poklekla jsem s nimi a pomodlila jsem se. Pak jsem odešla a prosila jsem Pána celou noc, aby zlomil moc nepřítele, a zvítězila jsem. Stálo mě to celonoční zápas, ale byla jsem bohatě odměněna, když mi děti padly kolem krku a řekly: „Ach, maminko, to jsme rády, že jsi nás nepustila. Teď vidíme, že to bylo špatné.“

AH 529 Rodiče, musíte to takto brát vážně. Musíte tuto práci konat celým srdcem, chcete-li, aby vaše děti byly v království Božím. - MS 70 bez data

Problémy dospívající mládeže - Rodiče mají dnes nesnadný úkol, držet své děti na uzdě a vést je podle biblických zásad. Děti jsou často netrpělivé, chtějí prosadit své a chtějí chodit domů, kdy se jim zachce. Zvláště ve věku 10 -18 let mívají pocit, že to není nic zlého, vyhledávají-li světskou společnost svých druhů. Ale zkušení křesťanští rodiče nebezpečí vidí. Znají povahu svých dětí a vědí, jak to vše působí na jejich mysl. Chtějí-li, aby byly spaseny, musí je před těmito vzrušujícími zábavami chránit. - CT 327

Zvláště po obrácení je třeba bdělosti - Jak se uleví věrným rodičům, když se děti samy rozhodnou, že opustí zábavy světa a stanou se Kristovými učedníky.

166
AH 529-534

Ale ani teď práce rodičů nekončí. Tito mladí lidé teprve začali bojovat proti hříchu a proti přirozeným sklonům srdce. Proto potřebují zvláštní rady a péči rodičů. - CT 327

Tajemství, jak lze uchovat děti od nástrah světa - Kolik rodičů si stěžuje, že nemohou udržet děti doma, že nemají domov rády. Záhy touží po společnosti cizích lidí, a jakmile mají více let, vytrhnou se AH 530 z domnělých okovů otroctví a nerozumné kázně a nedbají na matčiny modlitby ani na otcovy rady. Snadno bychom přišli na to, že vina je na rodičích. Nevytvořili z domova přitažlivé, příjemné, prosluněné místo, kde by byla vlídná slova, milé pohledy a pravá láska.

Chcete-li zachránit své děti, učiňte příjemný a přitažlivý domov. Hýčkají-li rodiče nemoudře své dítky, nepřipoutá je to k Bohu ani k domovu, ale pevný, bohabojný vliv, správná výchova a ukáznění mysli zachová mnoho dětí od záhuby. - RH 9. 12. 1884

Rodiče jsou povinni dohlížet na to, kdy jejich děti odcházejí z domu a kdy se vrací. Mají je povzbuzovat a připoutat doma tak, aby se jim to u rodičů líbilo a aby viděly, že rodiče mají o ně zájem. Rodiče, vytvořte z domova příjemné a milé prostředí. - 1T 400-401

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy